Levensloopregeling; doel deelname 2006

Levensloopregeling; doel deelname 2006

Persoonskenmerken Perioden Totaal werknemers (X 1000) Ouderschapsverlof (X 1000) Zorgverlof (X 1000) Studieverlof (X 1000) Vrijwilligerswerk (X 1000) Sabbatical (X 1000) Eerder stoppen met werken (X 1000) Weet nog niet precies (X 1000) Anders (X 1000) Onbekend (X 1000)
Totaal werknemers 2006 344 20 2 1 0 16 173 100 27 4
Mannen 2006 216 7 1 1 0 8 116 63 17 2
Vrouwen 2006 128 13 1 0 0 7 57 37 10 1
15 tot 25 jaar 2006 17 1 0 0 0 1 5 8 1 1
25 tot 45 jaar 2006 190 20 2 1 0 11 75 68 13 2
45 tot 65 jaar 2006 137 0 0 0 0 4 93 24 13 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS
wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen
mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun
huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens uit de module Levensloop. Deze module wordt
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en is bedoeld om de deelname aan de levensloop- en
de spaarloonregeling te monitoren.

De vragen in de module Levensloop worden gesteld aan alle werknemers
die ten minste twaalf uur per week werken en hebben betrekking op de
eerste werkkring. Allereerst wordt gevraagd of men dit jaar een bedrag
inlegt in de levensloopregeling. Als hierop bevestigend wordt geantwoord,
volgen de vragen of men in voorgaande jaren wel eens ingelegd heeft
in de spaarloonregeling en waarvoor men spaart met de levensloopregeling.
Aan werknemers die aangeven niet mee te doen aan de levensloopregeling
wordt gevraagd of men inlegt in de spaarloonregeling.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar over: 2006

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers
Ouderschapsverlof
Zorgverlof
Studieverlof
Vrijwilligerswerk
Sabbatical
Eerder stoppen met werken
Weet nog niet precies
Anders
Onbekend