Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Capaciteit, patiënten en productie Feitel. bedden (klinische- en dagbeh.) (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Gemiddeld toeg. bedden (klinisch) (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal opnamen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal ontslagen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Aantal overleden (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Totaal ontslagen en overleden patiënten (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Patiënten/pupillen per 31 december (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Klinische behandeling Verpleegdagen (x 1 000) Capaciteit, patiënten en productie Patiëntenverloop en productie Dagbehandeling Aantal dagen (x 1 000)
1998 336 57,5 57,5 54,0 30,0 23,6 53,6 56,0 20.473 1.189
1999 334 57,4 57,6 55,3 30,0 25,2 55,2 55,6 20.805 1.274
2000 334 58,2 58,4 54,8 29,4 25,1 54,5 56,2 21.067 1.319
2001 333 59,6 59,7 56,3 30,0 25,5 55,5 56,9 21.706 1.459
2002 328 58,6 59,9 58,9 31,1 25,8 56,8 57,7 22.518 1.587
2003 335 61,3 61,0 66,5 37,7 28,7 66,4 57,8 22.380 2.022
2004 338 . 63,8 . . . . . 22.692 .
2005 366 . 65,1 . . . . . 23.193 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie.

1998- 2005.
Gewijzigd op 11 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven
bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of AWBZ.
Capaciteit, patiënten en productie
Hieronder zijn opgenomen het aantal instellingen,het aantal
toegelaten en feitelijke bedden of plaatsen, de productie
(aantal verpleegdagen en dag-/deeltijdbehandelingen), het
patiëntenbestand en -verloop.
Feitel. bedden (klinische- en dagbeh.)
Feitelijke bedden (klinische- en dagbehandeling).
Dit is het gemiddeld aantal bedden waarvan wordt uitgegaan bij de
dagelijkse planning van de te verlenen zorg.
Gemiddeld toeg. bedden (klinisch)
Patiëntenverloop en productie
Het patiëntenbestand en -verloop wordt gemeten door het aantal
patiënten per 31 december en het aantal opgenomen, ontslagen en
overleden patiënten.
De productie wordt gemeten door het aantal verpleegdagen.
Klinische behandeling
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling waarvoor
één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is aangevangen.
Aantal opnamen
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling
waarvoor één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is
aangevangen.
Aantal ontslagen
Het aantal malen dat het verblijf in een toegelaten instelling dat met
een opname is aangevangen werd beëindigd. In deze tabel zijn de
aantallen overleden patiënten c.q. pupillen niet bij de ontslagen
opgenomen, maar afzonderlijk vermeld.
Aantal overleden
Het aantal patiënten dat na opname in een toegelaten instelling in
die instelling is overleden.
Totaal ontslagen en overleden patiënten
Patiënten/pupillen per 31 december
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 31 december.
Verpleegdagen
Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de
periode vanaf opname in tot en met ontslag uit een (psychiatrisch)
ziekenhuis. Daarbij worden de dag van opname, mits de opname vóór
20.00 uur heeft plaatsgevonden, en de dag van ontslag beide als een in
rekening te brengen kalenderdag aangemerkt.
Dagbehandeling
Er is sprake van dagverpleging/dagbehandeling als een aantal uren
(minimaal 2 uur en maximaal 24 uur) durende vorm van verpleging of
behandeling in een instelling nodig is, voorzienbaar en noodzakelijk
in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of
behandeling.
Aantal dagen