Verpleeghuizen; exploitatie

Verpleeghuizen; exploitatie

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Susidies en bijdragen (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Voeding en hotelmatige kosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Algemene kosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Cliënt-/bewonergebonden kosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Onderhoud- en energiekosten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Huur/operationele leasing kap.goederen (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Andere bedrijfslasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Bedrijfsresultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (x mln euro) Verlies-en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekening Buitengewoon resultaat (x mln euro) Verlies-en winstrekening Resultaat voor belastingen (x mln euro) Wettelijke budget Wettelijke budget aanvaardbare kosten (x mln euro) Wettelijke budget Opbrengsten ter dekking wet. budget (x mln euro) Wettelijke budget Financieringsverschil boekjaar (x mln euro)
1998 336 2.981 2.968 2.802 166 13 9 4 2.848 1.629 36 1.439 154 165 1.054 452 352 100 603 234 109 117 97 29 17 133 6 162 -156 6 -17 2.807 2.802 4
1999 334 3.077 3.061 2.883 178 15 13 3 2.965 1.682 38 1.482 162 171 1.112 480 371 109 632 243 115 127 98 32 17 112 6 157 -151 3 -36 2.918 2.883 35
2000 334 3.273 3.237 2.994 243 36 33 3 3.182 1.806 41 1.590 176 189 1.188 516 387 130 671 262 123 141 104 30 13 91 8 154 -146 7 -47 3.052 2.994 58
2001 333 3.915 3.884 3.710 175 31 25 6 3.837 2.053 40 1.823 189 199 1.584 574 396 178 1.010 292 145 183 112 28 249 78 11 147 -136 0 -57 3.779 3.710 69
2002 328 4.435 4.343 4.214 129 92 82 10 4.270 2.222 41 1.967 214 205 1.843 611 406 205 1.232 324 168 202 117 41 380 165 11 141 -130 -8 28 4.241 4.214 27
2003 335 4.720 4.650 4.521 129 70 59 12 4.517 2.477 38 2.264 175 226 1.814 629 389 240 1.185 355 177 227 131 41 253 204 8 136 -128 -1 74 4.594 4.521 73
2004 338 4.751 4.697 4.540 157 54 . . 4.544 2.614 . . . . . . . . . . . . . . . 207 . . . . . 4.575 4.540 35
2005 366 4.940 4.871 4.727 144 69 . . 4.814 2.767 . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . 4.793 4.727 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Verpleeghuizen; exploitatie.

1998 - 2005.
Gewijzigd op 11 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend
organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven
bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of AWBZ.
Verlies-en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
Ontvangen door de instellingen via betalingen door de wettelijke
sociale ziektekostenverzekeringen (ZFW en AWBZ), particuliere kosten-
verzekeringen, overheidssubsidies en eigen betalingen door de consument
(eigen bijdrage c.q. eigen risico). Exclusief financiële en buitengewone
baten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Totaal netto omzet
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Overige netto omzet
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten uit
dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere
instellingen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet. Het gaat hier met
name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Susidies en bijdragen
Loonkostensubsidies en andere subsidies van Rijk, provincies, gemeenten
en dergelijke.
Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g.
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en
dergelijke.
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt voor de normale bedrijfsvoering.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Totaal arbeidskosten
Pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Werkgeversaandeel in premies sociale verzekering en overige sociale
lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere
hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden
kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten
niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig
ingehuurd personeel.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang e.d. voor
personeel.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Voeding en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere
hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en
vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer, verzekeringen
en belastingen e.d.
Cliënt-/bewonergebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (incl. medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur.
Onderhoud- en energiekosten
Energiekosten en onderhoudskosten van terreinen, gebouwen, installaties.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten
en lasten.
Financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Resultaat voor belastingen
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.
Wettelijke budget
Wettelijke budget aanvaardbare kosten
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) op
basis van een raming van het productievolume.
Opbrengsten ter dekking wet. budget
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten
ter dekking van het budget.
Financieringsverschil boekjaar
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en
vergoedingen ter dekking van het budget.