Arbobegeleiding en re-integratie; exploitatie, personeel, 2004-2008

Arbobegeleiding en re-integratie; exploitatie, personeel, 2004-2008

Perioden Bedrijven (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Bedrijven en instellingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overheid (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Particulieren (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelkosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Vrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Personeel Aantal werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen (aantal) Personeel Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst (aantal) Personeel Werknemers op eigen loonlijst Arbeidsjaren werknemers op eigen loonl.. (aantal) Personeel Overig werkzame personen Aantal overig werkzame personen (aantal) Personeel Overig werkzame personen Arbeidsjaren overig werkzame personen (aantal) Personeel Overig werkzame personen Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd ... (aantal) Personeel Overig werkzame personen Aantal overig werkzame personen niet ... (aantal) Productie Opgestelde/getoetste RIE Totaal opgestelde/getoetste RIE (x 1 000) Productie Opgestelde/getoetste RIE Uren opgestelde/getoetste RIE (x 1 000) Productie Niet-schriftelijke contacten verzuimb... Totaal niet-schriftelijke contacten v... (x 1 000) Productie Niet-schriftelijke contacten verzuimb... Uren niet-schriftelijke contacten ver... (x 1 000) Productie Totaal arbeidsgezondheidskundige onde... (x 1 000) Productie Totaal aanstellingskeuringen (x 1 000) Productie Contacten tijdens spreekuur Totaal contacten tijdens spreekuur (x 1 000) Productie Contacten tijdens spreekuur Bestede uren contacten (x 1 000) Productie Advies-uren niet eerder genoemd (x 1 000)
2004 820 1.449,9 1.442,5 1.223,9 209,8 8,8 7,4 1.381,0 791,2 632,7 66,6 92,0 45,6 544,2 122,7 63,7 59,0 421,5 69,0 11,1 10,1 1,1 14,6 51,4 -36,9 3,3 4,5 -1,2 32,0 19.140 15.820 17.740 14.820 1.400 1.010 860 540 28,4 305,9 2.681,5 980,1 122,1 33,0 332,9 149,5 1.268,5
2005 1.010 1.367,1 1.359,6 1.060,0 288,4 11,3 7,5 1.317,4 721,9 579,0 65,5 77,5 47,3 548,1 108,5 56,7 51,7 439,6 49,7 3,5 5,3 -1,8 24,2 28,6 -4,4 7,8 3,4 4,4 48,0 18.300 15.120 16.440 13.530 1.860 1.600 980 880 23,1 200,9 2.890,7 1.167,6 176,6 30,3 312,8 148,1 746,8
2006 1.225 1.005,4 993,5 797,5 185,5 10,4 11,9 954,2 552,2 450,1 45,2 56,9 33,1 368,8 70,3 39,0 31,3 298,6 51,2 . . 0,1 0,9 2,8 -1,9 . . 1,4 50,8 14.180 11.710 12.680 10.460 1.500 1.250 750 740 10,8 116,3 2.287,0 957,9 152,4 22,9 219,9 108,6 546,1
2007 1.125 1.081,7 1.064,4 805,2 243,3 15,8 17,3 1.026,0 583,4 478,1 50,0 55,2 24,7 417,9 98,6 56,5 42,0 319,4 55,7 . . 6,3 0,5 0,9 -0,4 . . 1,4 63,0 14.390 11.750 12.660 10.200 1.730 1.540 1.050 690 . . . . . . . . .
2008 1.265 1.113,2 1.093,9 783,9 298,4 11,6 19,3 1.054,8 590,4 480,8 52,5 57,1 26,2 438,3 99,8 56,1 43,7 338,5 58,4 . . 0,2 0,5 1,2 -0,7 . . 0,2 58,2 14.850 11.660 13.310 10.400 1.540 1.260 1.100 430 . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, het
personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit de
begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het
voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten en de terugkeer van mensen
in een arbeidsomgeving, waaronder: arbodiensten, bedrijfsartsen,
arbo-adviesbureaus en re-integratiebedrijven.

Gegevens beschikbaar: 2004-2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2011:
Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=81201NED">
Arbobegeleiding en re-integratie
.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten min de bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in casu de verkopen
van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
De opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Het totaalbedrag van alle door de organisaties aan cliënten
in rekening gebrachte diensten, exclusief subsidiebijdragen.
Totaal netto omzet
Bedrijven en instellingen
Opbrengsten dienstverlening aan bedrijven en instellingen.
Overheid
Opbrengsten dienstverlening aan overheidsinstellingen.
Particulieren
Opbrengsten dienstverlening aan particulieren.
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd...
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd, zoals
loonkostensubsidies, overige subsidies, ontvangen ziekengelden,
vergoedingen voor uitleen personeel.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te
weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op
vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
De bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste van
de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De salariskosten exclusief: sociale lasten, pensioenpremies, ziektegelden
en ontvangen loonsubsidies; en inclusief: doorbetaling bij ziekte,
werknemersaandeel premies sociale verzekeringen, 13de maand, overwerk,
beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer, spaarregelingen en
uitkering uit hoofde van ontslagregelingen.
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van
normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Kosten van energieverbruik, kosten van vervoermiddelen, kosten van
huisvesting, kosten van machines/inventaris/installaties en dergelijke,
overige personeelskosten, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van
dienstverlening aan derden, en van overige bedrijfslasten die niet apart
zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
De kosten van uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend
personeel; kosten opleidingen verzorgd door derden en overige
personeelskosten.
Totaal andere personeelkosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Overige personeelskosten
Kosten opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten.
Financiële baten
De financiële baten bestaan uit rentebaten, baten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De financiële lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen, het
verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen enerzijds en onttrekkingen en vrijval aan
voorzieningen anderzijds. Het betreft de toevoegingen en de onttrekkingen
aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsfondsen. Vanaf 2006 omvat het saldo voorzieningen geen
onttrekkingen aan voorzieningen.
Vrijval voorzieningen
Toevoegingen voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfs-
voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve resultaten uit
deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening
voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan
(bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en
dergelijke.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten omvatten verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Daarnaast ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa,
reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve resultaten
uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening
voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan
(bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en
dergelijke. Buitengewone lasten omvatten verliezen welke niet uit de
eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Daarnaast ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa,
reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het saldo
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.
Personeel
Een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of
instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Aantal werkzame personen
Arbeidsjaren werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt
berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen
naar voltijdequivalenten (vte).
Werknemers op eigen loonlijst
Aantal werknemers op eigen loonlijst
Arbeidsjaren werknemers op eigen loonl..
Arbeidsjaren werknemers op eigen loonlijst. De hoeveelheid arbeidsjaren is
een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten
(vte).
Overig werkzame personen
Aantal overig werkzame personen
Arbeidsjaren overig werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt
berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen
naar voltijdequivalenten (vte).
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd ...
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel. Totaal
uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel (van
uitzendbedrijven) inclusief personeel werkzaam via de wet werk
en bijstand (WWB) dat niet op de eigen loonlijst staat en waarnemers die
niet op de loonlijst staan.
Aantal overig werkzame personen niet ...
Aantal overig werkzame personen niet eerder genoemd. Niet eerder genoemde
niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende
familieleden, firmanten en vennoten min personeel in loondienst dat was
uitgeleend aan derden. Dit totaal kan een negatieve waarde aannemen.
Productie
Productie geldt alleen voor gecertificeerde Arbodiensten en
arbodeskundigen volgens de Richtlijn Arbodiensten van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Opgestelde/getoetste RIE
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is een systematisch
onderzoek naar de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn in het werk.
Totaal opgestelde/getoetste RIE
Totaal aantal opgestelde en/of getoetste risico-inventarisaties of
evaluaties en bijbehorend plan van aanpak.
Uren opgestelde/getoetste RIE
Totaal aantal uren (exclusief overhead) besteed aan opgestelde en/of
getoetste risico-inventarisaties of evaluatie eisen bijbehorend plan van
aanpak.
Niet-schriftelijke contacten verzuimb...
Niet-schriftelijke contacten verzuimbegeleiding.
Totaal niet-schriftelijke contacten v...
Totaal niet-schriftelijke contacten verzuimbegeleiding. Totaal aantal
niet-schriftelijke contacten tussen (bedrijfs)artsen en werknemers ten
behoeve van verzuimbegeleiding.
Uren niet-schriftelijke contacten ver...
Uren niet-schriftelijke contacten verzuimbegeleiding. Totaal aantal uren
(exclusief overhead) besteed aan niet-schriftelijke contacten tussen
(bedrijfs)artsen en werknemers ten behoeve van verzuimbegeleiding.
Totaal arbeidsgezondheidskundige onde...
Totaal arbeidsgezondheidskundige onderzoeken. Totaal aantal werknemers
bij wie een arbeidsgezondheidskundig onderzoek is uitgevoerd.
Totaal aanstellingskeuringen
Totaal aantal werknemers bij wie een aanstellingskeuring is uitgevoerd.
Contacten tijdens spreekuur
Totaal contacten tijdens spreekuur
Totaal aantal contacten tijdens spreekuur over arbeidsomstandigheden
tussen een Arbo-deskundige en werknemers.
Bestede uren contacten
Totaal aantal uren (exclusief overhead) besteed aan contacten tijdens
spreekuur over arbeidsomstandigheden tussen een Arbo-deskundige en
werknemers.
Advies-uren niet eerder genoemd
Niet eerder genoemde advies-uren over arbeidsomstandigheden aan
werkgevers.