Medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken; exploitatie,2004-2008

Medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken; exploitatie,2004-2008

Perioden Aantal bedrijven (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Medisch laboratorium (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Bloedbank (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Trombosedienst (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige activiteiten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale Lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Vrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen en voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
2004 240 815,6 769,3 266,1 249,8 50,6 202,8 46,3 13,0 33,3 752,7 340,0 273,3 26,0 40,7 32,2 380,5 31,5 15,0 16,6 348,9 62,9 3,2 6,4 -3,2 9,8 23,5 -13,8 1,0 0,5 0,5 46,4
2005 225 871,4 813,9 300,9 246,5 57,0 209,5 57,5 14,4 43,1 820,3 362,1 292,7 27,4 42,0 33,6 424,5 33,2 17,1 16,1 391,3 51,1 4,2 7,3 -3,0 5,9 4,4 1,6 4,4 2,1 2,3 52,0
2006 184 863,8 812,5 280,7 248,1 51,6 232,1 51,3 20,1 31,3 832,8 367,4 299,3 27,6 40,5 33,2 432,2 37,4 19,0 18,5 394,8 31,0 . . -1,9 3,0 3,2 -0,2 . . 1,0 30,0
2007 182 925,9 860,4 311,7 231,9 53,9 262,9 65,5 20,3 45,2 859,5 387,5 314,6 29,4 43,6 35,3 436,6 39,1 20,5 18,6 397,5 66,4 . . -1,8 1,9 4,6 -2,8 . . 1,8 63,8
2008 171 1.106,1 1.036,8 352,6 251,7 51,9 380,6 69,3 22,2 47,1 1.051,0 414,1 333,6 31,4 49,1 37,2 599,8 46,1 24,3 21,9 553,6 55,1 . . 0,5 4,6 9,3 -4,7 . . 3,3 54,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over de exploitatie van bedrijven met een
van de volgende hoofdactiviteiten: onderzoek en controle van weefsel en
bloed in laboratoria ter advisering van behandelaars van patiënten
(medische laboratoria); afname en bewaring van bloed voor het bereiden en
afleveren van bloedproducten aan ziekenhuizen en apothekers (bloedbanken);
onderzoek en controle van bloedstollingsprocessen ter advisering van
behandelaars van patiënten (trombosediensten); verstrekken van
biologische en genetische informatie en advies; erfelijkheidsonderzoek.

Het CBS verzamelt vanaf 1985 bedrijfsgegevens van trombosediensten en van
bloedbanken. Vanaf 2004 is de populatie uitgebreid met medische
laboratoria en overige bedrijven voor behandelingsondersteunend onderzoek.
Hiermee komt de populatie overeen met de gehele bedrijfsklasse conform de
standaard bedrijfsindeling zoals die binnen het CBS wordt gebruikt.
Bovendien is vanaf gegevensjaar 2004 gekozen voor een institutionele in
plaats van een functionele benadering. Dat wil zeggen dat in tegenstelling
tot eerdere gegevensjaren alleen gegevens van bedrijven zijn opgenomen met
bovenbeschreven activiteit als hoofdactiviteit en worden bedrijven met
genoemde activiteit als nevenactiviteit niet meegeteld. Tot 2004 zijn
bijvoorbeeld ook trombosediensten meegenomen die onderdeel zijn van een
ziekenhuis.

Gegevens beschikbaar: 2004-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Medische
laboratoria en trombosediensten; verlies en winst, en personeel'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, is ontleend aan de
Economisch Demografische statistieken (EDS). Dit betreft het aantal
bedrijven op 1 januari van het verslagjaar en is gebaseerd op het Algemeen
Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. In het ABR worden bedrijven ingedeeld
naar hun economische hoofdactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling
(SBI). In de doelpopulatie van deze statistiek wordt uitgegaan van de
actieve bedrijven in het ABR op 1 december van het verslagjaar en worden
de bedrijven zonder werkzame personen (d.w.z. personen - al dan niet in
loondienst - die betaalde arbeid verrichten) niet meegeteld. Verder worden
grote bedrijven met een foutieve SBI-typering buiten beschouwing gelaten.
De SBI-fouten worden zo snel mogelijk verwerkt in het ABR, waardoor
slechts tijdelijk wordt afgeweken van het ABR.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in casu de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Netto omzet
Totaal netto omzet
Totale opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Het totaal bedrag van alle door de organisaties aan
cliënten in rekening gebrachte diensten, exclusief subsidiebijdragen.
Medisch laboratorium
Bloedbank
Trombosedienst
Overige activiteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies, subsidies van Rijk, provincie en gemeenten en
overige subsidies.
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd...
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd,
zoals ontvangen ziekengelden.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
De totale kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren,
te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de
afschrijvingen op vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste
van de werkgevers komende sociale premies.
Lonen en salarissen
Brutoloon exclusief: sociale lasten en pensioenpremies, en inclusief:
doorbetaling bij ziekte, werknemersaandeel premies sociale verzekeringen,
13de maand, overwerk, beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer,
spaarregelingen en uitkering uit hoofde van ontslagregelingen. De lonen
worden niet verlaagd met ontvangen ziekengelden en loon(kosten)subsidies.
Pensioenlasten
Sociale Lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale
slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
De som van kosten energieverbruik, kosten van vervoermiddelen, kosten van
huisvesting, kosten van machines/inventaris/installaties en dergelijke,
overige personeelskosten, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van
dienstverlening aan derden, en van overige bedrijfslasten die niet apart
zijn gespecificeerd.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
De som van de kosten uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend
personeel, kosten opleidingen verzorgd door derden en overige
personeelskosten.
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Overige personeelskosten
Kosten opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten min de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financiële baten
Financiële lasten
Financieel resultaat
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen enerzijds en onttrekkingen en vrijval aan
voorzieningen anderzijds. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan
en vrijval van interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen en onderhoudsfondsen. Met ingang van 2006 omvat het
saldo voorzieningen geen onttrekkingen aan voorzieningen.
Vrijval voorzieningen
Toevoegingen en voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien. Buitengewone lasten omvatten verliezen welke
niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het saldo
voorzieningen en het saldo buitengewone baten / lasten.