Medische laboratoria, trombosediensten, bloedbanken; personeel, 2004-2008

Tabeltoelichting

Medische laboratoria, bloedbanken en overige instellingen voor
behandelingsondersteunend onderzoek; personeel
2004 - 2008
Gewijzigd op 27 oktober 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, is ontleend aan de
Economisch Demografische statistieken (EDS). Dit betreft het aantal
bedrijven op 1 januari van het verslagjaar en is gebaseerd op het Algemeen
Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. In het ABR worden bedrijven ingedeeld
naar hun economische hoofdactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling
(SBI). In de doelpopulatie van deze statistiek wordt uitgegaan van de
actieve bedrijven in het ABR op 1 december van het verslagjaar en worden
de bedrijven zonder werkzame personen (d.w.z. personen - al dan niet in
loondienst - die betaalde arbeid verrichten) niet meegeteld. Verder worden
grote bedrijven met een foutieve SBI-typering buiten beschouwing gelaten.
De SBI-fouten worden zo snel mogelijk verwerkt in het ABR, waardoor
slechts tijdelijk wordt afgeweken van het ABR.
Werkzame personen
Een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of
instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Aantal werkzame personen
Arbeidsjaren werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die
wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te
rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Werknemers op eigen loonlijst
Aantal werknemers op eigen loonlijst
Arbeidsjaren werknemers op eigen loon...
Arbeidsjaren werknemers op eigen loonlijst. De hoeveelheid arbeidsjaren is
een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten
(vte).
Overig werkzame personen
Aantal overig werkzame personen
Arbeidsjaren overig werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt
berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen
naar voltijdequivalenten (vte).
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd...
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel. Totaal
uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel (van
uitzendbedrijven) inclusief personeel werkzaam via de wet werk en
bijstand (WWB) dat niet op de eigen loonlijst staat en waarnemers die niet
op de loonlijst staan.
Aantal overig werkzame personen niet ...
Aantal overig werkzame personen niet eerder genoemd. Niet eerder genoemde
niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende
familieleden, firmanten en vennoten min personeel in loondienst dat was
uitgeleend aan derden. Dit totaal kan een negatieve waarde aannemen.