Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001

Regio's Aantal personen Bevolking ultimo 2001 (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Gemiddeld besteedbaar inkomen Per inwoner (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen Rangnummer inkomen per inwoner Gemiddeld besteedbaar inkomen Per persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen Rangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Nederland 16.105,3 10.653,7 66 11,7 - 17,0 -
Groningen 175,6 119,4 68 10,7 423 14,9 481
Leeuwarden 90,5 61,3 68 10,8 417 15,1 477
Assen 60,2 39,8 66 11,0 377 16,0 395
Zwolle 109,0 73,8 68 11,8 199 16,9 250
Arnhem 140,7 96,5 69 11,5 263 16,0 394
Utrecht 260,6 179,2 69 12,2 124 16,9 249
Amsterdam 735,5 496,7 68 12,4 103 17,5 170
Haarlem 147,8 102,7 70 12,6 88 17,3 185
's-Gravenhage 457,7 302,7 66 12,0 148 17,2 193
Middelburg 45,6 30,1 66 11,4 295 16,5 311
's-Hertogenbosch 131,7 90,1 69 12,3 118 17,1 209
Maastricht 122,0 83,2 68 11,2 343 15,5 452
Lelystad 66,5 42,7 64 10,9 398 16,1 382
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
De hier opgenomen populatie omvat de totale bevolking van Nederland. Bij
de bepaling van de bevolkingsaantallen en het gemiddeld inkomen per
inwoner zijn ook de huishoudens zonder (waargenomen) belastbaar inkomen
(een procent) opgenomen. Personen die het gehele jaar inkomen hebben
genoten dus ook de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
worden tot de categorie met 52 weken inkomen gerekend. Huishoudens
waarvan alle huishoudensleden een WSF-uitkering ontvangen behoren tot de
groep studentenhuishoudens en per definitie niet tot deze categorie.
Bevolking ultimo 2001
De totale geregistreerde bevolking in Nederland op 1 januari 2002.
Personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Personen met 52 wk. inkomen % bevolking
Het aantal personen met 52 weken inkomen in procenten van de bevolking.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner en van personen met 52
weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.
Per inwoner
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner.
Rangnummer inkomen per inwoner
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner gebruikt.
Per persoon met 52 weken inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen.
Rangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink)
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner met 52 weken inkomen gebruikt.