Levensverzekeraars; premies 2001-2015

Levensverzekeraars; premies 2001-2015

Totaal premies Perioden Totaal premies naar risicodrager Totaal bedrijf (mln euro) Totaal premies naar risicodrager Direct bedrijf Totaal direct bedrijf (mln euro) Totaal premies naar risicodrager Totaal Indirect bedrijf (mln euro) Risico verzekeraar Totaal direct bedrijf (mln euro) Risico polishouder Totaal direct bedrijf (mln euro)
Bruto premies 2010 21.586 21.535 51 11.930 9.604
Bruto premies 2011 21.910 21.893 17 12.565 9.328
Bruto premies 2012 18.985 18.975 10 11.093 7.882
Bruto premies 2013 18.269 18.272 -3 11.186 7.086
Bruto premies 2014 17.465 17.460 5 10.956 6.504
Bruto premies 2015 14.697 14.690 7 9.157 5.533
Herverzekeringspremies 2010 1.503 1.493 10 1.170 323
Herverzekeringspremies 2011 1.829 1.821 8 1.294 528
Herverzekeringspremies 2012 961 961 0 779 181
Herverzekeringspremies 2013 848 847 0 662 185
Herverzekeringspremies 2014 1.821 1.820 0 1.504 316
Herverzekeringspremies 2015 887 887 0 737 150
Premies eigen rekening 2010 20.083 20.042 41 10.760 9.281
Premies eigen rekening 2011 20.080 20.072 9 11.271 8.801
Premies eigen rekening 2012 18.024 18.015 9 10.314 7.701
Premies eigen rekening 2013 17.421 17.425 -3 10.523 6.901
Premies eigen rekening 2014 15.644 15.639 5 9.452 6.188
Premies eigen rekening 2015 13.810 13.803 7 8.420 5.383
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de premies van levensverzekeraars uitgesplitst naar verschillende aspecten: naar winstdeling, periodiciteit, (in-)direct, risicodrager en pensioen- of levensverzekering.
Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde.
Levensverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal premies naar risicodrager
Het risico op waardeveranderingen van beleggingen, die ter dekking van verzekeringsverplichtingen door de verzekeraar worden aangehouden, kan door de verzekeraar zelf worden gedragen of worden overgelaten aan de polishouder. Zekerheid over de hoogte van de uitkering wordt in het laatste geval niet gegeven.
Risico polishouder: De verzekerde draagt het beleggingsrisico, waardoor de hoogte van de verzekeringsuitkering niet meer is gegarandeerd.
Risico verzekeraar: De verzekeraar draagt het beleggingsrisico. De hoogte van de verzekeringsuitkering staat vast.
Totaal bedrijf
Het totale verzekeringsbedrijf: direct plus indirect.
Direct bedrijf
Een levensverzekering wordt afgesloten op het leven van een persoon.
De verzekeringnemer, degene die de verzekering afsluit, kan een persoon bedrijf of instelling zijn.
Als de verzekeringnemer een andere verzekeraar of een pensioenfonds is, spreken we van indirect bedrijf.
In alle andere gevallen van het directe bedrijf van een verzekeraar.
Totaal direct bedrijf
Totaal van alle premies ontvangen van particuliere personen, bedrijven en instellingen (geen verzekeraar of pensioenfonds) voor door hen afgesloten levensverzekeringen.
Totaal Indirect bedrijf
Een levensverzekering wordt afgesloten op het leven van een persoon.
De verzekeringnemer, degene die de verzekering afsluit, kan een persoon bedrijf of instelling zijn.
Als de verzekeringnemer een andere verzekeraar of een pensioenfonds is, spreken we van indirect bedrijf.
In alle andere gevallen van het directe bedrijf van een verzekeraar.
Het indirecte bedrijf wordt ook wel geaccepteerde herverzekering genoemd.
In 2009 treedt een verschuiving op van een deel van de ontvangen premies voor herverzekerde pensioenregelingen van het direct naar het indirect bedrijf als gevolg van een gewijzigde rapportering door enkele verzekeraars.
Risico verzekeraar
De verzekeraar draagt het beleggingsrisico. De hoogte van de verzekeringsuitkering staat vast.
Totaal direct bedrijf
Totaal van alle premies ontvangen van particuliere personen, bedrijven en instellingen (geen verzekeraar of pensioenfonds) voor door hen afgesloten levensverzekeringen.
Risico polishouder
De verzekerde draagt het beleggingsrisico, waardoor de hoogte van de verzekeringsuitkering niet meer is gegarandeerd.
Totaal direct bedrijf
Totaal van alle premies ontvangen van particuliere personen, bedrijven en instellingen (geen verzekeraar of pensioenfonds) voor door hen afgesloten levensverzekeringen.