Levensverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Levensverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Beleggingen van levensverzekeraars Perioden Gemiddeld belegd bedrag (mln euro) Netto directe opbrengsten (mln euro) Netto direct rendement (%)
Alle beleggingen 2013 362.673 8.235 2,3
Alle beleggingen 2014 384.600 8.383 2,2
Alle beleggingen 2015 404.766 9.061 2,2
Onroerende zaken 2013 1.964 117 6,0
Onroerende zaken 2014 1.828 115 6,3
Onroerende zaken 2015 2.512 161 6,4
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2013 24.569 216 0,9
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2014 26.254 856 3,3
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2015 25.589 1.252 4,9
Aandelen 2013 13.054 838 6,4
Aandelen 2014 13.568 651 4,8
Aandelen 2015 14.855 1.072 7,2
Obligaties 2013 126.655 3.903 3,1
Obligaties 2014 137.408 3.592 2,6
Obligaties 2015 151.386 3.529 2,3
Belangen in beleggingspools 2013 326 2 0,6
Belangen in beleggingspools 2014 179 5 2,8
Belangen in beleggingspools 2015 221 6 2,7
Hypothecaire leningen 2013 33.267 1.375 4,1
Hypothecaire leningen 2014 38.470 1.586 4,1
Hypothecaire leningen 2015 40.629 1.622 4,0
Leningen op schuldbekentenis 2013 440 27 6,1
Leningen op schuldbekentenis 2014 371 21 5,7
Leningen op schuldbekentenis 2015 417 25 6,0
Deposito's bij kredietinstellingen 2013 3.650 44 1,2
Deposito's bij kredietinstellingen 2014 3.609 36 1,0
Deposito's bij kredietinstellingen 2015 3.912 33 0,8
Overige beleggingen 2013 43.108 520 1,2
Overige beleggingen 2014 48.038 593 1,2
Overige beleggingen 2015 49.172 564 1,1
Depots bij verzekeraars 2013 411 -3 -0,7
Depots bij verzekeraars 2014 319 8 2,5
Depots bij verzekeraars 2015 249 7 2,8
Liquide middelen 2013 6.597 9 0,1
Liquide middelen 2014 5.771 12 0,2
Liquide middelen 2015 7.812 9 0,1
Totaal beleggingen risico verzekeraar 2013 254.038 7.048 2,8
Totaal beleggingen risico verzekeraar 2014 275.812 7.475 2,7
Totaal beleggingen risico verzekeraar 2015 296.751 8.280 2,8
Beleggingen voor risico polishouders 2013 108.635 1.187 1,1
Beleggingen voor risico polishouders 2014 108.789 908 0,8
Beleggingen voor risico polishouders 2015 108.016 781 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel is het rendement op de beleggingen van levensverzekeraars opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging.
Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde. Levensverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).
De bron voor deze statistiek is de toezichtrapportage van verzekeraars aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is met ingang van 2007 aanzienlijk veranderd. De verwerkingwijze is daarom ook aanzienlijk veranderd.
In deze tabel is het gemiddeld belegd bedrag bepaald als het gemiddelde van begin- en eindbalanswaarde met ingang van 2007. Voordien stond dit gegeven in de bron. De verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2007 hebben voor een deel het karakter van een reeksbreuk.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld belegd bedrag
Het bedrag dat gedurende het jaar gemiddeld is belegd.
Netto directe opbrengsten
De directe beleggingsopbrengsten zijn de daadwerkelijk ontvangen beleggingsopbrengsten zoals huren, intrest en dividend. De aanduiding netto betekent dat het om opbrengsten na aftrek van beleggingslasten gaat.
Netto direct rendement
Het netto direct rendement op beleggingen is de netto directe beleggingsopbrengst uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld belegd bedrag.