Schadeverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Schadeverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Beleggingen Perioden Gemiddeld belegd bedrag (mln euro) Netto directe opbrengsten (mln euro) Netto direct rendement (%)
Alle beleggingen 2013 56.318 1.646 2,9
Alle beleggingen 2014 56.867 1.231 2,2
Alle beleggingen 2015 55.194 1.244 2,3
Onroerende zaken 2013 197 8 4,1
Onroerende zaken 2014 167 7 4,2
Onroerende zaken 2015 163 -2 -1,2
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2013 8.072 729 9,0
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2014 8.295 474 5,7
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2015 8.343 577 6,9
Aandelen 2013 4.731 100 2,1
Aandelen 2014 5.540 107 1,9
Aandelen 2015 5.918 104 1,8
Obligaties 2013 31.369 737 2,3
Obligaties 2014 32.254 636 2,0
Obligaties 2015 31.181 572 1,8
Hypothecaire leningen 2013 345 10 2,9
Hypothecaire leningen 2014 536 20 3,7
Hypothecaire leningen 2015 867 26 3,0
Leningen op schuldbekentenis 2013 94 4 4,3
Leningen op schuldbekentenis 2014 100 4 4,0
Leningen op schuldbekentenis 2015 68 3 4,4
Deposito's bij kredietinstellingen 2013 3.256 41 1,3
Deposito's bij kredietinstellingen 2014 2.460 29 1,2
Deposito's bij kredietinstellingen 2015 1.720 25 1,5
Overige beleggingen 2013 2.440 -1 0,0
Overige beleggingen 2014 3.044 -59 -1,9
Overige beleggingen 2015 3.927 -66 -1,7
Depots bij verzekeraars 2013 56 1 1,8
Depots bij verzekeraars 2014 56 1 1,8
Depots bij verzekeraars 2015 56 0 0,0
Liquide middelen 2013 5.761 17 0,3
Liquide middelen 2014 4.417 12 0,3
Liquide middelen 2015 2.952 5 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel is het rendement op de beleggingen van schadeverzekeraars opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging. Schadeverzekeraars vergoeden door verzekerden geleden schade in ruil voor een jaarlijkse premie. Schadeverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).
De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 zorgde voor een uitbreiding van de branche Ongevallen en Ziekte met de voormalige ziekenfondsen. De door de zorgverzekeraars uitgevoerde basisverzekering wordt gezien als een sociale verzekering. De basisverzekering wordt daarom uit de schadeverzekeringen gehaald.
De bron voor deze statistiek is de toezichtrapportage van verzekeraars aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is met ingang van 2007 aanzienlijk veranderd. In deze tabel is het gemiddeld belegd bedrag bepaald als het gemiddelde van begin- en eindbalanswaarde met ingang van 2007. Voordien stond dit gegeven in de bron. De verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2007 hebben voor een deel het karakter van een reeksbreuk.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld belegd bedrag
Het bedrag dat gedurende het jaar gemiddeld is belegd.
Netto directe opbrengsten
De directe beleggingsopbrengsten zijn de daadwerkelijk ontvangen beleggingsopbrengsten zoals huren, intrest en dividend. De aanduiding netto betekent dat het om opbrengsten na aftrek van beleggingslasten gaat.
Netto direct rendement
Het netto direct rendement op beleggingen is de netto directe beleggingsopbrengst uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld belegd bedrag.