Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie, 2004

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie, 2004

Gemeentelijke hoofdfuncties Functies in mln euro's Lasten (mln euro) Functies in mln euro's Baten (mln euro) Functies in mln euro's Saldo (mln euro)
Baten toeristenbelasting . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
Het totaal aan lasten en baten per functie voor de gemeenschappelijke
regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro. De gepresenteerde
cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op
de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf
hanteren in hun administratie. De hoofdfuncties zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden twee jaar na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden aangepast ('bijgesteld') op grond van het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het
algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden
doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaar aan de reeks wordt
toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Functies in mln euro's
Gemeentelijke beleidsgebieden naar hoofdfuncties en functies.
De gemeenten kennen beleidsgebieden die ondergebracht worden in
hoofdfuncties, zoals Algemeen bestuur, Bestuursorganen, Openbare orde en
veiligheid, Verkeer vervoer en waterstaat.
Elke hoofdfunctie is weer onderverdeeld naar functionele specificaties,
hier functies genoemd. Op het niveau van de functies worden de baten en
lasten verantwoord.
De onderverdeling van hoofdfunctie naar functies komt volledig overeen
met de Ministeriële Regeling informatie voor derden.
Lasten
Baten
Saldo