Gemeenschappelijke regelingen; balansposten, 2004


Gemeenschappelijke regelingen, balansgegevens in mln euro.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).


Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2006

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten, 2004

Balansposten Standen en mutaties in miljoenenStand per 31 december (mln euro)
Activa 5.599,8
Vaste activa 2.241,9
Immateriële vaste activa 23,1
Materiële vaste activa 1.044,5
Gronden en terreinen .
Bedrijfsgebouwen .
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken .
Overige materiële vaste activa .
Financiële vaste activa 1.174,4
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 145,9
Leningen aan woningbouwcorporaties .
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 3,2
Overige financiële vaste activa 1.025,3
Vlottende Activa 3.357,8
Voorraden 84,8
Niet in exploitatie bouwgronden .
Onderh. werk (incl bouwgronden in expl.) .
Overige voorraden .
Uitzettingen 1.559,6
Vorderingen op openb. lich. & ov. vord. 1.294,3
Verstrekte kasgeldleningen 31,7
Rek. courant verh. niet-financiële inst. 118,5
Overige uitzettingen 115,0
Liquide middelen (kas, bank en giro) 1.224,9
Overlopende activa 488,5
Passiva 5.598,4
Vaste passiva 4.277,2
Eigen vermogen 1.334,9
Algemene reserve .
Bestemmingsreserves .
Saldo van rekening .
Voorzieningen 2.004,0
Vaste schuld 938,3
Leningen binnenl. banken en fin. inst. .
Overige vaste schuld .
Vlottende Passiva 1.321,2
Vlottende schuld 1.122,3
Kasgeldleningen o/g 35,9
Bank- en girosaldi 124,4
Overige vlottende schuld 962,0
Overlopende passiva 198,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens