Gemeenschappelijke regelingen; balansposten, 2004

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten, 2004

Balansposten Standen en mutaties in miljoenen Stand per 31 december (mln euro)
Activa 5.599,8
Vaste activa 2.241,9
Immateriële vaste activa 23,1
Materiële vaste activa 1.044,5
Gronden en terreinen .
Bedrijfsgebouwen .
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken .
Overige materiële vaste activa .
Financiële vaste activa 1.174,4
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 145,9
Leningen aan woningbouwcorporaties .
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 3,2
Overige financiële vaste activa 1.025,3
Vlottende Activa 3.357,8
Voorraden 84,8
Niet in exploitatie bouwgronden .
Onderh. werk (incl bouwgronden in expl.) .
Overige voorraden .
Uitzettingen 1.559,6
Vorderingen op openb. lich. & ov. vord. 1.294,3
Verstrekte kasgeldleningen 31,7
Rek. courant verh. niet-financiële inst. 118,5
Overige uitzettingen 115,0
Liquide middelen (kas, bank en giro) 1.224,9
Overlopende activa 488,5
Passiva 5.598,4
Vaste passiva 4.277,2
Eigen vermogen 1.334,9
Algemene reserve .
Bestemmingsreserves .
Saldo van rekening .
Voorzieningen 2.004,0
Vaste schuld 938,3
Leningen binnenl. banken en fin. inst. .
Overige vaste schuld .
Vlottende Passiva 1.321,2
Vlottende schuld 1.122,3
Kasgeldleningen o/g 35,9
Bank- en girosaldi 124,4
Overige vlottende schuld 962,0
Overlopende passiva 198,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gemeenschappelijke regelingen, balansgegevens in mln euro.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).


Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2006

Toelichting onderwerpen

Standen en mutaties in miljoenen
Stand per 31 december