Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007

Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007

Gemeentegrootteklasse Baten/lasten/saldo Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties In miljoenen euro's Financiering en alg. dekkingsmiddelen Baten toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Euro per inwoner Financiering en alg. dekkingsmiddelen Baten toeristenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen In miljoenen euro's Belastingen Baten toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Euro per inwoner Belastingen Baten toeristenbelasting (euro/inw)
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2007 126 8 126 8
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2007 0 0 0 0
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2007 125 8 125 8
250 000 inwoners en meer Baten 2007 38 18 38 18
250 000 inwoners en meer Lasten 2007 - - - -
250 000 inwoners en meer Saldo 2007 38 18 38 18
150 000 tot 250 000 inwoners Baten 2007 3 2 3 2
150 000 tot 250 000 inwoners Lasten 2007 - - - -
150 000 tot 250 000 inwoners Saldo 2007 3 2 3 2
100 000 tot 150 000 inwoners Baten 2007 11 7 11 7
100 000 tot 150 000 inwoners Lasten 2007 - - - -
100 000 tot 150 000 inwoners Saldo 2007 11 7 11 7
50 000 tot 100 000 inwoners Baten 2007 4 1 4 1
50 000 tot 100 000 inwoners Lasten 2007 0 0 0 0
50 000 tot 100 000 inwoners Saldo 2007 4 1 4 1
20 000 tot 50 000 inwoners Baten 2007 37 6 37 6
20 000 tot 50 000 inwoners Lasten 2007 0 0 0 0
20 000 tot 50 000 inwoners Saldo 2007 37 6 37 6
10 000 tot 20 000 inwoners Baten 2007 23 11 23 11
10 000 tot 20 000 inwoners Lasten 2007 0 0 0 0
10 000 tot 20 000 inwoners Saldo 2007 22 11 22 11
5 000 tot 10 000 inwoners Baten 2007 4 11 4 11
5 000 tot 10 000 inwoners Lasten 2007 0 0 0 0
5 000 tot 10 000 inwoners Saldo 2007 4 11 4 11
Minder dan 5 000 inwoners Baten 2007 5 227 5 227
Minder dan 5 000 inwoners Lasten 2007 0 0 0 0
Minder dan 5 000 inwoners Saldo 2007 5 227 5 227
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
De voor het verslagjaar gerealiseerde lasten en baten per functie
(beleidsterrein) en opbrengsten van gemeentelijke heffingen per
grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn
de gemeenten op basis van hun inwonertal ingedeeld in grootteklassen.
De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens
die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf
hanteren in hun administratie. De hoofdfuncties van de gemeenten zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per: 10-06-2009
De cijfers voor 2007 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke hoofdfuncties
De gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden op verschillende
terreinen. Deze terreinen - of ook: 'beleidsgebieden' of 'taakvelden' -
zijn in te delen naar hun aard. Dit levert een onderscheid naar
hoofdfuncties en functies. De functies vormen hierbij een nadere
onderverdeling van de hoofdfuncties.
De (hoofd)functies bieden zo een overzicht - in deze tabel: door het
weergeven van de totale baten, de totale lasten en het saldo (van de baten
en lasten) van de exploitatie, per (hoofd)functie - van de gemeentelijke
taken. Deze variëren van algemene bestuurstaken tot de meest uiteenlopende
taken die van nut zijn voor de gemeentelijke samenleving - voor de
burgers, het bedrijfsleven, enzovoorts - zoals op het gebied van
onderwijs, volksgezondheid, verkeer, economische zaken, cultuur en
recreatie.
De specifieke baten en lasten die met deze taken gemoeid zijn, worden op
de diverse (hoofd)functies getoond. Voor de algemene bestuurstaken is dat
op de hoofdfunctie Algemeen bestuur, voor de andere taken is dat op
hoofdfuncties als Openbare orde en veiligheid, Economische Zaken,
Onderwijs, Cultuur en recreatie, enzovoorts. Van een iets ander karakter
is de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen: hier gaat
het over de algeméne financiële middelen waaruit de uitvoering van de
diverse gemeentetaken wordt bekostigd. De spécifiek beschikbare middelen
die voor de uitvoering van de diverse taken dienen, worden op de betrokken
(hoofd)functies zelf verantwoord.
De voorschriften voor de indeling naar hoofdfuncties en functies zijn
opgenomen in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden: in de
bijlage Functionele indeling gemeenten en de toelichting daarop.
In miljoenen euro's
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Voluit: Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Deze hoofdfunctie geeft de algemene middelen weer waaruit de
gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een
functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves (zie de
functie Mutaties reserves ivm h-functie 0-9). Daarnaast zijn functies
opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven: zie de
functies Saldo vd. rek. bat. en last. voor best. en Saldo vd. rek. bat.
en last. na best..
Baten toeristenbelasting
Tot deze functie behoren de baten die verband houden met artikel 224 van
de Gemeentewet. Toeristenbelasting kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente
te zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
Euro per inwoner
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Voluit: Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Deze hoofdfunctie geeft de algemene middelen weer waaruit de
gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een
functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves (zie de
functie Mutaties reserves ivm h-functie 0-9). Daarnaast zijn functies
opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven: zie de
functies Saldo vd. rek. bat. en last. voor best. en Saldo vd. rek. bat.
en last. na best..
Baten toeristenbelasting
Tot deze functie behoren de baten die verband houden met artikel 224 van
de Gemeentewet. Toeristenbelasting kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente
te zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
Gemeentelijke heffingen
Dit betreft (het totaal van) de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
retributies is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de retributie wordt geheven.
In miljoenen euro's
Belastingen
Dit betreft het totaal van de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen vormen samen met
de gemeentelijke retributies: de gemeentelijke heffingen.
Bij een belasting is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
een retributie is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente).
Baten toeristenbelasting
Tot deze functie behoren de baten die verband houden met artikel 224 van
de Gemeentewet. Toeristenbelasting kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente
te zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
Euro per inwoner
Belastingen
Dit betreft het totaal van de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen vormen samen met
de gemeentelijke retributies: de gemeentelijke heffingen.
Bij een belasting is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
een retributie is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente).
Baten toeristenbelasting
Tot deze functie behoren de baten die verband houden met artikel 224 van
de Gemeentewet. Toeristenbelasting kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente
te zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.