Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007

Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007

Gemeentegrootteklasse Baten/lasten/saldo Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties In miljoenen euro's Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke heffingen In miljoenen euro's Totaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen Euro per inwoner Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inw)
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2004 53.040 6.893 425
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2005 56.199 7.506 458
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2006 57.778 6.736 412
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2007 59.319 7.141 436
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2004 53.040 251 15
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2005 56.199 177 11
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2006 57.778 114 7
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2007 59.319 114 6
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2004 0 6.643 408
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2005 0 7.327 449
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2006 0 6.622 405
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2007 0 7.026 430
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
De voor het verslagjaar gerealiseerde lasten en baten per functie
(beleidsterrein) en opbrengsten van gemeentelijke heffingen per
grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn
de gemeenten op basis van hun inwonertal ingedeeld in grootteklassen.
De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens
die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf
hanteren in hun administratie. De hoofdfuncties van de gemeenten zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per: 10-06-2009
De cijfers voor 2007 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke hoofdfuncties
De gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden op verschillende
terreinen. Deze terreinen - of ook: 'beleidsgebieden' of 'taakvelden' -
zijn in te delen naar hun aard. Dit levert een onderscheid naar
hoofdfuncties en functies. De functies vormen hierbij een nadere
onderverdeling van de hoofdfuncties.
De (hoofd)functies bieden zo een overzicht - in deze tabel: door het
weergeven van de totale baten, de totale lasten en het saldo (van de baten
en lasten) van de exploitatie, per (hoofd)functie - van de gemeentelijke
taken. Deze variëren van algemene bestuurstaken tot de meest uiteenlopende
taken die van nut zijn voor de gemeentelijke samenleving - voor de
burgers, het bedrijfsleven, enzovoorts - zoals op het gebied van
onderwijs, volksgezondheid, verkeer, economische zaken, cultuur en
recreatie.
De specifieke baten en lasten die met deze taken gemoeid zijn, worden op
de diverse (hoofd)functies getoond. Voor de algemene bestuurstaken is dat
op de hoofdfunctie Algemeen bestuur, voor de andere taken is dat op
hoofdfuncties als Openbare orde en veiligheid, Economische Zaken,
Onderwijs, Cultuur en recreatie, enzovoorts. Van een iets ander karakter
is de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen: hier gaat
het over de algeméne financiële middelen waaruit de uitvoering van de
diverse gemeentetaken wordt bekostigd. De spécifiek beschikbare middelen
die voor de uitvoering van de diverse taken dienen, worden op de betrokken
(hoofd)functies zelf verantwoord.
De voorschriften voor de indeling naar hoofdfuncties en functies zijn
opgenomen in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden: in de
bijlage Functionele indeling gemeenten en de toelichting daarop.
In miljoenen euro's
Totaal gemeentelijke functies na best.
Voluit: Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Dit geeft het totaalbeeld van alle (hoofd)functies samen, in termen van
baten, lasten en saldo. In dit totaalbeeld zijn de eigenlijke
exploitatie, de bestemming en het resultaat (ná bestemming) samengeteld.
De eigenlijke exploitatie geeft het totaal van alle functies die het
exploitatieresultaat (vóór bestemming!) bepalen: dit zijn alle functies,
in volgorde, vanaf de functie Bestuursorganen tot en met de functie Saldo
van kostenplaatsen. (Hierbij worden uiteraard de hoofdfuncties niet - nog
eens - meegeteld, aangezien zij het totaal vormen van de al meegetelde
onderliggende functies.)
De 'bestemming' is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de
reserves: hiervoor bestaat de functie Mutaties reserves ivm h-functie
0-9. Het resultaat ná bestemming is de einduitkomst van de (eigenlijke)
exploitatie inclusief bestemming. Voor de weergave van het resultaat na
bestemming bestaat de functie Saldo vd. rek. bat. en last. na best.
Zie verder de toelichtingen bij de functies Saldo vd. rek. bat. en last.
voor best., Mutaties reserves ivm h-functie 0-9 en
Saldo vd. rek. bat. en last. na best.
Gemeentelijke heffingen
Dit betreft (het totaal van) de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
retributies is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de retributie wordt geheven.
In miljoenen euro's
Totaal gemeentelijke heffingen
Dit betreft (het totaal van) de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
retributies is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de retributie wordt geheven.
Euro per inwoner
Totaal gemeentelijke heffingen
Dit betreft (het totaal van) de functies die betrekking hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen is geen sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de belasting wordt geheven. Bij
retributies is wel sprake van een concrete tegenprestatie door de
overheid (gemeente) aan degene, van wie de retributie wordt geheven.