Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007


Korte beschrijving tabel:
De voor het verslagjaar gerealiseerde lasten en baten per functie
(beleidsterrein) en opbrengsten van gemeentelijke heffingen per
grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn
de gemeenten op basis van hun inwonertal ingedeeld in grootteklassen.
De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens
die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf
hanteren in hun administratie. De hoofdfuncties van de gemeenten zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per: 10-06-2009
De cijfers voor 2007 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie, grootteklasse, 2004 - 2007

Gemeentegrootteklasse Baten/lasten/saldo Perioden Gemeentelijke hoofdfunctiesIn miljoenen euro'sTotaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke heffingenIn miljoenen euro'sTotaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingenEuro per inwonerTotaal gemeentelijke heffingen (euro/inw)
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2004 53.040 6.893 425
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2005 56.199 7.506 458
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2006 57.778 6.736 412
Totaal gemeentegrootteklasse Baten 2007 59.319 7.141 436
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2004 53.040 251 15
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2005 56.199 177 11
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2006 57.778 114 7
Totaal gemeentegrootteklasse Lasten 2007 59.319 114 6
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2004 0 6.643 408
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2005 0 7.327 449
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2006 0 6.622 405
Totaal gemeentegrootteklasse Saldo 2007 0 7.026 430
Bron: CBS.
Verklaring van tekens