Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Ashoogten windmolens Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vemogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Totaal alle ashoogten 2019 49 46 2.032 485 168 8.515 159 68 3.527 7.935 25,9 943 2.265
Totaal alle ashoogten 2020 189 77 2.144 2.029 132 10.411 691 59 4.159 9.856 29,1 1.038 2.559
t/m 30 meter 2019 0 0 85 0 0 26 0 0 10 16 18,8 625 1.649
t/m 30 meter 2020 0 6 79 0 2 24 0 1 9 17 20,4 683 1.794
31 t/m 50 meter 2019 2 11 544 3 19 768 2 8 312 584 21,4 762 1.878
31 t/m 50 meter 2020 4 37 511 6 27 747 3 10 304 633 23,8 851 2.090
51 t/m 70 meter 2019 7 25 576 27 77 1.667 16 30 757 1.321 19,5 772 1.710
51 t/m 70 meter 2020 1 31 546 1 91 1.577 0 41 716 1.411 22,4 891 1.965
71 t/m 95 meter 2019 5 7 372 33 44 2.266 12 21 899 2.102 26,3 917 2.308
71 t/m 95 meter 2020 20 1 391 93 2 2.357 44 1 942 2.425 29,6 1.040 2.601
96 meter of meer 2019 35 3 455 421 28 3.788 130 9 1.550 3.912 29,8 1.081 2.609
96 meter of meer 2020 164 2 617 1.929 11 5.706 644 6 2.187 5.370 32,4 1.115 2.844
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per december 2021:
De nader voorlopige cijfers 2020 zijn - ongewijzigd - definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vemogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Elektriciteitsproductie
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.