Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Ashoogten windmolens Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vemogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Totaal alle ashoogten 2020 206 63 2.175 2.252 122 10.645 745 37 4.235 9.801 29,0 1.036 2.551
Totaal alle ashoogten 2021** 266 38 2.403 3.466 105 14.006 1.077 53 5.258 10.028 23,9 801 2.092
t/m 30 meter 2020 0 6 79 0 2 24 0 1 9 16 20,0 670 1.794
t/m 30 meter 2021** 0 3 76 0 1 23 0 0 9 13 16,7 560 1.463
31 t/m 50 meter 2020 4 38 510 6 27 747 3 10 304 631 23,7 848 2.090
31 t/m 50 meter 2021** 1 8 503 2 5 744 1 2 303 488 18,4 658 1.616
51 t/m 70 meter 2020 3 16 563 12 46 1.633 6 20 744 1.403 22,1 883 1.965
51 t/m 70 meter 2021** 1 18 546 5 52 1.587 3 24 723 1.050 16,6 663 1.456
71 t/m 95 meter 2020 20 1 391 93 2 2.357 44 1 942 2.416 29,5 1.037 2.601
71 t/m 95 meter 2021** 41 0 432 472 0 2.829 163 0 1.105 2.057 23,0 792 2.017
96 meter of meer 2020 179 2 632 2.141 45 5.884 692 6 2.236 5.334 32,4 1.117 2.844
96 meter of meer 2021** 223 9 846 2.986 48 8.823 909 27 3.118 6.420 26,7 848 2.341
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar ashoogte zijn de grootste verschillen te vinden bij de windmolens van 96 meter of meer.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vemogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Elektriciteitsproductie
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.