Levensverzekeraars; resultatenrekening en balans 1975-2015

Levensverzekeraars; resultatenrekening en balans 1975-2015

Perioden Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Aandelen (mln euro) Balans Activa Obligaties (mln euro) Balans Activa Beleggingen voor risico polishouders (mln euro) Balans Passiva Techn. voorzieningen risico verzekeraars Voor levensverzekering (mln euro) Balans Passiva Techn. voorzieningen risico polishouders (mln euro) Resultatenrekening Lasten Totaal lasten (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Uitkeringen eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Wijziging overige TV eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Lasten Technische rekening Resultaat technische rekening (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Resultaat na belastingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Totaal baten (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Verdiende premies eigen rekening (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Opbrengsten uit beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Technische rekening Niet-gerealiseerde winst op beleggingen (mln euro)
2000 248.235 35.930 43.735 71.521 116.975 66.250 42.047 14.438 11.401 679 1.745 2.793 42.047 23.214 13.292 1.179
2005 302.029 22.018 91.233 95.972 139.559 90.134 55.947 16.740 19.390 368 2.710 3.322 55.947 24.161 17.751 5.496
2010 330.224 19.269 112.362 106.624 155.777 112.000 43.762 23.762 10.109 677 -1.069 180 43.762 20.083 13.517 8.616
2012 384.657 13.016 130.223 110.790 165.017 114.809 46.565 24.227 11.659 1.256 -1.084 360 46.565 18.024 14.806 12.431
2013 363.601 13.091 123.086 106.480 169.107 109.268 41.317 22.663 -825 6.732 2.108 2.208 41.317 17.421 13.200 5.920
2014 428.821 14.045 151.729 111.097 184.117 113.874 54.164 24.347 23.432 707 -6.228 -3.051 54.164 15.644 15.377 23.667
2015 403.445 15.665 151.042 104.934 188.659 108.232 37.747 21.494 -3.105 3.499 2.978 3.547 37.747 13.810 14.272 3.845
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de levensverzekeraars opgenomen.
Tot de levensverzekeraars worden in deze tabel ook de spaarkassen gerekend.

Levensverzekeraars vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1984, 1995 en 2007 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar van 1975 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balans
Overzicht van bezittingen en schulden.
Activa
Overzicht van bezittingen.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Aandelen
Deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen. Het risicodragend vermogen is uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren.

Risicodragend vermogen kan geheel verloren gaan in tegenstelling tot de hoofdsom van een lening, die altijd terug betaald moet worden.
Obligaties
Leningen op lange termijn met in de regel een vaste rentevergoeding, uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) worden hier onder verstaan.
Beleggingen voor risico polishouders
Beleggingen, gekoppeld aan afzonderlijke levensverzekeringen, waarbij de polishouders het beleggingsrisico dragen.

Het beleggingsrisico is het risico op waardeverandering van beleggingen, bijvoorbeeld door beurskoersveranderingen. Spaarkasbeleggingen vallen ook onder dit begrip.
Passiva
Overzicht van de schulden en het eigen vermogen.
Techn. voorzieningen risico verzekeraars
Technische voorzieningen risico verzekeraars.
Voorzieningen om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. De netto waardering betekent dat hier alleen de waarde die de verzekeraar zelf moet betalen is weergegeven, dus na aftrek van de uitkeringen die de herverzekeraar betaalt.
Voor levensverzekering
Met behulp van sterftetabellen (actuarieel) bepaalde toekomstige levensverzekeringsuitkeringen.
Techn. voorzieningen risico polishouders
Technische voorzieningen risico polishouders.
Technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen en voor spaarkassen. De netto waardering betekent dat hier alleen de waarde die de verzekeraar zelf moet betalen is weergegeven, dus na aftrek van de uitkeringen die de herverzekeraar betaalt.
Resultatenrekening
Overzicht van baten en lasten.
Lasten
Overzicht van de lasten.
Totaal lasten
Totaal van alle lasten; zowel technische als niet-technische.
Technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die specifiek samenhangen met het verzekeringsbedrijf. Het saldo van deze baten en lasten wordt het technisch resultaat genoemd.
Uitkeringen eigen rekening
Uitkeringen ineens (kapitaaluitkeringen) of periodiek (in termijnen) die een levensverzekeraar op grond van afgesloten levensverzekeringspolissen is verschuldigd. Vermeld is het bedrag na aftrek van de van herverzekeraars ontvangen uitkeringen.
Wijziging overige TV eigen rekening
Wijziging overige technische voorziening eigen rekening
Het bedrag waarmee de overige technische voorziening op de balans moet toe- of afnemen om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen
Waardedalingen van de beleggingen in portefeuille.
Resultaat technische rekening
De winst behaald met verzekeringsactiviteiten. Het resultaat op de technische rekening (lasten) wordt overgeboekt naar de niet-technische rekening (baten).
Niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Resultaat na belastingen
Dit is het eindresultaat van alle baten minus alle lasten en ná aftrek van belastingen.
Baten
Overzicht van de baten.
Totaal baten
Totaal van alle baten; zowel technische als niet-technische.
Technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die specifiek samenhangen met het verzekeringsbedrijf. Het saldo van deze baten en lasten wordt het technisch resultaat genoemd.
Verdiende premies eigen rekening
De door de verzekeraar ontvangen premies, na aftrek van de premies die de verzekeraar moet betalen voor de herverzekering. Daarnaast is dit bedrag gecorrigeerd voor premies, die dit jaar zijn ontvangen maar betrekking hebben op een ander boekjaar.
Opbrengsten uit beleggingen
Directe en indirecte beleggingsopbrengsten. De directe beleggingsopbrengsten zijn huur, interest en dividend. De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen de bij verkoop gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen.
Niet-gerealiseerde winst op beleggingen
Waardestijgingen van de beleggingen in portefeuille.