ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Werven van computerpersoneel Werven van ICT-specialisten (% van bedrijven met computers) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Internet; communicatie met overheden Totaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Waarde omzet via externe netwerken Omzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 58.568 9 97 71 26 38
D Industrie Totaal (10 en meer werkzame personen) 10.460 7 97 74 22 40
E Productie en distributie van en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 69 48 100 70 29 71
F Bouwnijverheid Totaal (10 en meer werkzame personen) 7.251 4 98 61 31 15
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 15.710 8 96 73 32 35
H Horeca Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.521 2 90 57 28 54
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.336 7 96 65 24 46
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 10.635 18 98 78 24 40
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.657 19 98 76 23 32
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 2.929 7 95 70 13 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ITC) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ITC-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 31 december 2005.
Werven van computerpersoneel
Aantal bedrijven dat in 2005 computerpersoneel heeft geworven.
Tot computerpersoneel worden zowel de ICT-specialisten als de gebruikers
van kantoorautomatisering gerekend.
Werven van ICT-specialisten
Aantal bedrijven dat in 2005 ICT-specialisten heeft geworven.
ICT-specialisten: bijvoorbeeld software-ontwikkelaars, systeembeheerders,
maar ook een "hoofd automatiseringsafdeling".
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
electronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Internet; communicatie met overheden
Het gebruik maken van internet en/of van op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van BTW, VB- en andere
belastingaangiftes. Ook bouwvergunningen, subsidies en dergelijke kunnen
elektronisch aangevraagd worden.
Totaal communicatie met overheden
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met
overheden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >=10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de waarde
van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.