Schadeverzekeraars; resultatenrekening en balans 1994-2015

Schadeverzekeraars; resultatenrekening en balans 1994-2015

Perioden Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Aandelen (mln euro) Balans Activa Obligaties (mln euro) Balans Activa Vorderingen (mln euro) Balans Activa Overige activa (mln euro) Balans Passiva Totaal passiva (mln euro) Balans Passiva Technische voorzieningen, netto Voor niet verdiende premies (mln euro) Balans Passiva Technische voorzieningen, netto Voor te betalen schaden/uitkeringen (mln euro) Balans Passiva Schulden (mln euro) Resultatenrekening Lasten Totaal lasten (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Beleggingslasten (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Niet gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Aandeel van derden in resultaat (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Belasting buitengewoon resultaat (mln euro) Resultatenrekening Lasten Niet-technische rekening Resultaat na belastingen (mln euro) Resultatenrekening Baten Totaal baten (mln euro) Resultatenrekening Baten Niet-technische rekening Toegerekende opbrengst belegg. (baten) (mln euro) Resultatenrekening Baten Niet-technische rekening Opbrengst uit beleggingen (mln euro)
2000 35.287 8.036 14.723 4.017 1.131 35.287 3.735 15.028 3.760 2.893 107 381 2 21 744 2.893 104 1.551
2005 46.326 6.501 23.653 5.382 2.212 46.326 4.659 20.030 5.177 4.803 232 30 0 0 2.510 4.803 68 2.032
2010 65.451 6.567 25.659 14.786 5.974 65.451 5.712 31.090 8.413 4.784 462 111 0 0 1.861 4.784 1.991
2012 70.219 4.165 30.899 12.938 6.173 70.219 4.809 35.235 7.652 4.412 241 119 0 0 1.487 4.412 2.262
2013 71.152 5.297 31.838 11.986 6.158 71.153 4.669 36.894 5.519 4.486 216 195 0 0 1.741 4.486 2.313
2014 72.181 5.782 32.670 14.141 3.301 72.181 5.251 35.462 4.925 4.440 282 99 0 0 1.461 4.440 2.010
2015 72.582 6.054 29.692 17.054 3.246 72.582 5.643 34.443 4.589 3.947 358 322 0 0 1.324 3.947 2.003
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de schadeverzekeraars opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balans
Overzicht van bezittingen en schulden.
Activa
Overzicht van bezittingen.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Aandelen
Deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen.
Het risicodragend vermogen is uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Risicodragend vermogen kan geheel verloren gaan in tegenstelling tot de hoofdsom van een lening, die altijd terug betaald moet worden.
Obligaties
Leningen op lange termijn met in de regel een vaste rentevergoeding, uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Echter ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) worden hier ingedeeld.
Vorderingen
Dit zijn debiteuren (bestaande betalingsverplichtingen, nog niet nagekomen).
Overige activa
De belangrijkste onderdelen hiervan zijn de liquide middelen, de inventaris en de bedrijfsmiddelen.
Liquide middelen zijn kasgelden en tegoeden op bank- en girorekeningen.
Inventaris en bedrijfsmiddelen zijn bijvoorbeeld installaties, machines, meubilair, kantoorartikelen.
Passiva
Overzicht van de schulden.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden.
Technische voorzieningen, netto
De technische voorzieningen (TV) geven de in de toekomst te betalen uitkeringen weer.
Netto duidt er op dat het gaat om de waarde die de verzekeraar zelf moet betalen, dus na aftrek van de uitkeringen die de herverzekeraar betaalt, exclusief basiszorg.
Voor niet verdiende premies
In dit boekjaar ontvangen premies, bestemd voor dekking van risico's in een volgend boekjaar, exclusief basiszorg.
Voor te betalen schaden/uitkeringen
In dit boekjaar ontstane schaden, die in volgende boekjaren worden betaald, exclusief basiszorg.
Schulden
Dit zijn crediteuren (bestaande betalingsverplichtingen, nog niet nagekomen).
Resultatenrekening
Overzicht van baten en lasten.
Lasten
Overzicht van de lasten.
Totaal lasten
Totaal van alle lasten; zowel technische als niet-technische.
Niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Beleggingslasten
Hieronder vallen alle kosten die zijn gemaakt om de beleggingen te beheren en in stand te houden.
Voorbeelden zijn onderhoudskosten van onroerende zaken, vergoedingen voor een externe beheerder van beleggingen, betaalde rente voor overbruggingskredieten.
Niet gerealiseerd verlies op beleggingen
Waardedalingen van de beleggingen.
Aandeel van derden in resultaat
In deze post is het deel van het resultaat opgenomen, waarop derden recht hebben.
Als meerderheidsdeelnemingen volledig worden meegeteld bij de resultaatbepaling, houdt dit in dat een deel van het resultaat niet van de onderneming is, maar behoort aan de minderheidsaandeelhouders van die deelnemingen.
Belasting buitengewoon resultaat
Belastingen over het buitengewoon resultaat. Het buitengewoon resultaat is het saldo van buitengewone baten minus buitengewone lasten.
Resultaat na belastingen
Dit is het eindresultaat van alle baten minus alle lasten en ná aftrek van belastingen.
Baten
Overzicht van de baten.
Totaal baten
Totaal van alle baten; zowel technische als niet-technische.
Niet-technische rekening
Dat deel van de resultatenrekening dat de baten en lasten beschrijft, die niet samenhangen met het verzekeringsbedrijf maar in elk bedrijf kunnen voorkomen. Het saldo van deze baten en lasten wordt het niet-technisch resultaat genoemd.
Toegerekende opbrengst belegg. (baten)
Toegerekende opbrengst uit beleggingen (baten).
Een deel van de beleggingsopbrengsten is verdiend met eigen beleggingen van de verzekeraar. De eigen beleggingen van de verzekeraar zijn niet nodig ter dekking van de verzekeringsverplichtingen.
Met deze post worden deze beleggingsopbrengsten overgeheveld van de technische naar de niet-technische rekening (zie Toegerekende opbrengst uit beleggingen (lasten)).
Opbrengst uit beleggingen
Directe en indirecte beleggingsopbrengsten. De directe beleggingsopbrengsten zijn huur, interest en dividend. De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen de bij verkoop gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen.