Personen met werk of uitkering; verblijfsduur, herkomst, 1999 - 2007

Personen met werk of uitkering; verblijfsduur, herkomst, 1999 - 2007

Leeftijd Herkomstgroepering Generatie Verblijfsduur Aandeel allochtonen in woonbuurt Woongemeente Perioden Werk en uitkering, totaal geslacht Aantal personen, totaal (1000 personen) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Werkzame personen Werkzame personen, totaal (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Werkzame personen Werknemers (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Werkzame personen Zelfstandigen (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Werkzame personen Ondernemers (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een uitkering, totaal (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een AO-uitkering (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een WW-uitkering (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een bijstandsuitkering (%) Werk en uitkering, totaal geslacht Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een andere uitkering (%)
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 1999, vrijdag 24 september 10.757,5 67,9 62,3 7,1 8,3 16,2 8,0 1,6 4,1 3,9
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2000, vrijdag 29 september 10.820,8 68,9 63,3 7,3 8,4 15,6 8,1 1,3 3,7 3,7
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2001, vrijdag 28 september 10.897,3 69,8 64,1 7,3 8,5 15,3 8,2 1,2 3,5 3,7
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2002, vrijdag 27 september 10.958,2 69,8 64,2 7,2 8,5 15,2 8,3 1,4 3,4 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2003, vrijdag 26 september 10.989,7 69,3 63,6 7,2 8,4 15,7 8,2 1,9 3,6 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2004, vrijdag 24 september 11.006,2 68,3 62,8 6,9 8,2 15,9 8,1 2,3 3,6 3,6
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2005, vrijdag 30 september 11.018,5 68,5 62,9 7,1 8,4 15,7 7,7 2,3 3,6 4,0
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2006, vrijdag 29 september 11.027,9 69,5 63,7 7,5 8,9 15,1 7,2 1,9 3,4 4,3
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal generaties Totaal verblijfsduren Totaal buurten Nederland 2007, vrijdag 28 september 11.054,1 71,5 65,5 7,7 9,3 13,8 7,1 1,5 3,1 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen van 15 tot 65 jaar die op de
laatste vrijdag van september in Nederland woonden. De tabel geeft
aantallen personen binnen een geselecteerde groep van de bevolking. Van
deze groep wordt ook het percentage personen met een bepaalde inkomstenbron
gegeven. Het gaat om:
- personen werkzaam als werknemer, zelfstandige of ondernemer
- personen met een (bepaald soort) uitkering.
Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.
Wanneer inwoners van een gemeente vaak over de grens werken, kan dit de
percentages werkzamen onderschatten. Dit zal zich met name kunnen voordoen
bij grensgemeenten.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, generatie, verblijfsduur, aandeel allochtonen
in woonbuurt, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2007
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 juli 2010:
De cijfers over 2007 zijn toegevoegd.
In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
In 2007 was de kwaliteit van de informatie over werknemers vanaf 55 jaar en
over andere uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige
categorieën in deze tabel als onbekend weergegeven. Bij andere categorieën
met informatie over werknemers vanaf 55 jaar of andere uitkeringen kan niet
worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is.

Toelichting onderwerpen

Werk en uitkering, totaal geslacht
Aantal personen, totaal
Betreft het totaal aantal personen van de geregistreerde bevolking van
Nederland binnen de geselecteerde groep in de bevolking.
Percentage personen
Werkzame personen
Betreft werknemers en zelfstandigen. Er is geen rekening gehouden met
andere vormen van arbeid zoals freelancewerk.
Werkzame personen, totaal
Betreft het percentage werkzame personen (werknemers en zelfstandigen)
binnen de geselecteerde groep in de bevolking. Er is geen rekening
gehouden met andere vormen van arbeid zoals freelancewerk.
Werknemers
Betreft het percentage werknemers binnen de geselecteerde groep.
Zelfstandigen
Betreft het percentage zelfstandigen binnen de geselecteerde groep.
Een zelfstandige is een persoon met inkomen uit eigen bedrijfsvoering.
Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies) zijn.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte
hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere
registraties van de Belastingdienst.
Ondernemers
Betreft het percentage ondernemers (zelfstandigen en
directeur-grootaandeelhouders) binnen de gekozen groep.
Personen met een uitkering
Personen met een uitkering, totaal
Betreft het percentage personen binnen de geselecteerde groep met
inkomsten uit een uitkering.
Personen met een AO-uitkering
Betreft het percentage personen binnen de geselecteerde groep met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Het gaat om personen met inkomsten uit een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op
grond van de WAO, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Personen met een WW-uitkering
Betreft het percentage personen binnen de geselecteerde groep met een
werkloosheidsuitkering.
Het gaat om personen met inkomsten uit een werkloosheidsuitkering. Deze
uitkeringen worden verstrekt op grond van de Werkloosheidswet (WW).
Personen met een bijstandsuitkering
Betreft het percentage personen binnen de geselecteerde groep met een
bijstandsuitkering. Het gaat om personen met inkomsten uit een
bijstandsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de
Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1
januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.
Personen met een andere uitkering
Betreft het percentage personen binnen de geselecteerde groep met een
andere uitkering dan de WAO, WAZ, Wajong, WW, ABW en WWB.
Het gaat om personen met inkomsten uit andere uitkeringen dan de WAO,
WAZ, Wajong, WW, ABW en WWB. Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld
Wachtgeld, pensioenuitkeringen van personen jonger dan 55 jaar en
uitkeringen op grond van de Ziektewet, de IOAW en de IOAZ.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WW = Werkloosheidswet
ABW = Algemene Bijstandswet
WWB = Wet Werk en Bijstand
IOAW = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
werkloze Werknemers
IOAZ = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandigen