Pensioenfondsen; resultatenrekening en balans 1987-2015

Pensioenfondsen; resultatenrekening en balans 1987-2015

Pensioenfondsen Perioden Balans Activa Totaal activa (mld euro) Balans Activa Onroerende zaken en inventaris (mld euro) Balans Activa Hypothecaire leningen (mld euro) Balans Activa Effecten Totaal effecten (mld euro) Balans Activa Effecten Aandelen (mld euro) Balans Activa Effecten Obligaties (mld euro) Balans Activa Leningen op schuldbekentenis (mld euro) Balans Activa Niet-geconsolideerde deelnemingen (mld euro) Balans Activa Deposito's en liquide middelen (mld euro) Balans Activa Premiereserve herverzekering (mld euro) Balans Activa Overige vorderingen (mld euro) Balans Passiva Totaal passiva (mld euro) Balans Passiva Stichtingskapitaal en reserves (mld euro) Balans Passiva Voorziening pensioenverplichtingen (mld euro) Balans Passiva Leningen (mld euro) Balans Passiva Overige schulden (mld euro) Resultatenrekening Lasten Totaal lasten (mld euro) Resultatenrekening Lasten Vermeerdering technische voorziening (mld euro) Resultatenrekening Lasten Uitkeringen en afkopen eigen rekening (mld euro) Resultatenrekening Lasten Onkosten (mld euro) Resultatenrekening Lasten Andere lasten (mld euro) Resultatenrekening Lasten Geboekt ten gunste van reserves (mld euro) Resultatenrekening Lasten Overdrachten (mld euro) Resultatenrekening Baten Totaal baten (mld euro) Resultatenrekening Baten Premies eigen rekening (mld euro) Resultatenrekening Baten Beleggingsopbrengsten (mld euro) Resultatenrekening Baten Opbrengst onroerende zaken (mld euro) Resultatenrekening Baten Winst en bijschrijving op beleggingen (mld euro) Resultatenrekening Baten Andere baten (mld euro) Resultatenrekening Baten Overdrachten (mld euro)
Totaal pensioenfondsen 2015 1.175,7 12,7 27,1 1.037,4 495,8 541,6 16,9 2,0 22,0 12,5 45,1 1.175,7 26,8 1.139,6 0,2 9,2 49,1 72,5 27,6 1,1 1,0 -56,4 3,4 49,1 28,3 23,5 2,9 -10,5 0,3 4,5
Bedrijfstakpensioenfondsen 2015 858,3 11,3 19,8 768,0 384,9 383,0 11,2 1,6 15,3 2,6 28,5 858,3 -12,0 863,2 0,0 7,1 38,7 62,3 20,2 0,8 0,4 -45,6 0,6 38,7 22,4 18,0 1,8 -8,2 0,1 4,6
Ondernemingspensioenfondsen 2015 288,3 1,3 7,3 244,4 100,3 144,0 4,5 0,4 6,4 9,7 14,4 288,3 35,2 251,0 0,2 2,0 9,6 8,9 6,6 0,3 0,6 -9,5 2,7 9,6 5,4 5,0 1,0 -2,0 0,2 -0,1
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2015 29,1 0,1 0,0 25,1 10,5 14,6 1,2 0,0 0,3 0,2 2,2 29,1 3,6 25,4 0,0 0,1 0,8 1,3 0,8 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,8 0,5 0,5 0,1 -0,3 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden)en resultatenrekening (lasten en baten) van pensioenfondsen opgenomen. Tot 1997 totaal pensioenfondsen; vanaf 1997 bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, overige pensioenfondsen en totaal pensioenfondsen.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Balans
Overzicht van bezittingen en schulden.
Activa
Overzicht van bezittingen.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Onroerende zaken en inventaris
Onroerende zaken kunnen bestemd zijn voor belegging en voor eigen gebruik. Het betreft woningen, kantoorgebouwen, winkels, landelijke eigendommen (zoals grond, terreinen, natuurgebieden) en andere vaste eigendommen (zoals fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken).
Onder inventaris worden de niet-vaste bedrijfsmiddelen verstaan, zoals installaties, meubilair, computers, kantoorartikelen.
Hypothecaire leningen
Langlopende leningen, waarbij een onroerende zaak als onderpand wordt gesteld.
Effecten
Verhandelbare waardepapieren.
Totaal effecten
Totaal van aandelen en obligaties.
Aandelen
Deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en
instellingen.
Het risicodragend vermogen is uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Risicodragend vermogen kan geheel verloren gaan in tegenstelling tot de hoofdsom van een lening, die altijd terug betaald moet worden.
Obligaties
Leningen op lange termijn met in de regel een vaste rentevergoeding, uitgegeven in de vorm van verhandelbare waardepapieren. Echter ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) worden hier ingedeeld.
Leningen op schuldbekentenis
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 2 jaar of meer. Onder deze categorie wordt ook financiële lease (huurkoop) opgenomen.
Niet-geconsolideerde deelnemingen
Niet-geconsolideerde deelnemingen en overige beleggingen.
De deelnemingen in en de schuldverhoudingen met andere (groeps-) ondernemingen.
Het betreft de vorderingen uit hoofde van verstrekt kapitaal en verstrekte leningen aan deelnemingen verminderd met schulden (leningen) aan deelnemingen. De overige beleggingen zijn beleggingen die niet bij andere posten kunnen worden ondergebracht, zoals termijntransacties en andere derivaten, private equity, korte leningen. Korte leningen zijn Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 2 jaar.
Voorbeelden hiervan zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en voorfinancieringen.
Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële instellingen (banken) worden tot de deposito's gerekend.
Deposito's en liquide middelen
Geldmiddelen die voor korte tijd zijn gestald bij geldscheppende financiële instellingen (banken) of op korte termijn opvraagbaar zijn bij die banken. Bijvoorbeeld dag- en kasgeldleningen.
Liquide middelen zijn kasgelden en tegoeden op bank- en girorekeningen.
Premiereserve herverzekering
Dit is het deel van de pensioenverplichtingen waarover het pensioenfonds geen risico loopt, omdat dit is (her)verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.
De herverzekering kan zich beperken tot een of meerdere risico's, zoals beleggingsrisico's, langlevenrisico (iemand die langer leeft dan gemiddeld "kost" meer uitkeringen).
Overige vorderingen
De registratie van vorderingen, die voortvloeien uit het feit dat er enige tijd kan verlopen tussen het ontstaan van schuldverhoudingen en het ontstaan van de betalingsverplichting ervan. Naast deze overlopende posten zijn in deze categorie tevens debiteuren (bestaande betalingsverplichtingen, nog niet nagekomen) opgenomen.
Passiva
Overzicht van de schulden.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden.
Stichtingskapitaal en reserves
Het gestorte kapitaal bij oprichting van de stichting plus alle vrij te besteden middelen. Dat wil zeggen dat voor deze middelen nog geen bestedingsdoel is vastgesteld.
Tot 1990 werd het winstsaldo afzonderlijk vermeld.
Voorziening pensioenverplichtingen
Deze voorziening geeft de omvang weer van de toekomstige pensioenuitkeringen aan de deelnemers van het pensioenfonds. De omvang is uitgedrukt in de contante waarde (=huidige waarde) en rekening houdend met sterftekansen.
Deze voorziening is inclusief spaarfondsen. Een spaarfonds is een verzekeringsvorm voor gewetensbezwaarden.
Leningen
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 2 jaar of meer.
Achtergestelde leningen kunnen ook deel uitmaken van deze post. De achterstelling heeft betrekking op de volgorde bij uitbetaling van rente en/of terugbetaling van de hoofdsom. Achtergestelde leningen zijn meestal als laatste aan de beurt om terug betaald te worden met het risico dat daar niet voldoende geld meer voor is.
Overige schulden
De registratie van schulden, die voortvloeien uit het feit dat er enige tijd kan verlopen tussen het ontstaan van schuldverhoudingen en het ontstaan van de betalingsverplichting ervan. Naast deze overlopende posten zijn in deze categorie tevens crediteuren (bestaande betalingsverplichtingen, nog niet nagekomen) opgenomen.
Resultatenrekening
Overzicht van baten en lasten.
Lasten
Overzicht van de lasten.
Totaal lasten
Totaal van alle lasten.
Vermeerdering technische voorziening
Dit is het bedrag waarmee de technische voorziening pensioenverplichtingen op de balans moet toe(af-)nemen om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
Dit bedrag kan worden benaderd door de premies plus de beleggingsopbrengsten te verminderen met de uitkeringen en de kosten.
Uitkeringen en afkopen eigen rekening
Uitkeringen is het totaal van pensioenbetalingen aan de pensioengerechtigden.
Afkopen vinden plaats als de pensioenrechten worden overgedragen van de ene pensioenregeling naar een andere, bijvoorbeeld bij verandering van baan van een werknemer.
Onkosten
Hieronder vallen alle bedrijfskosten, zoals lonen, sociale lasten, kantoorartikelen, afschrijvingen, belastingen.
Andere lasten
Niet bij andere posten onder te brengen, meestal incidentele, lasten.
Geboekt ten gunste van reserves
Pensioenfondsen maken geen winst. Daarom wordt het verschil tussen alle baten en lasten aan de reserves toegerekend.
Overdrachten
Het bedrag dat betaald is voor de overname van een hele pensioenregeling of van een groep werknemers van een ander pensioenfonds of van een verzekeraar. Dit kan een gevolg zijn van een fusie of herschikking van ondernemingen binnen een concern.
Baten
Overzicht van de baten.
Totaal baten
Totaal van alle baten.
Premies eigen rekening
De door werkgevers en werknemers betaalde stortingen in het pensioenfonds, na aftrek van de premie die het pensioenfonds moet betalen voor de herverzekering van risico's (zie premiereserve herverzekering).
Beleggingsopbrengsten
Directe beleggingsopbrengsten exclusief de opbrengst van onroerende zaken: interest en dividend.
Opbrengst onroerende zaken
De opbrengst onroerende zaken bestaat uit ontvangen huren verminderd met exploitatiekosten (o.a. onderhoud, afschrijving, administratie).
Winst en bijschrijving op beleggingen
Waardeveranderingen van de beleggingen. Bijvoorbeeld herwaarderingen ten gevolge van dalende of stijgende koersen op de aandelen- en obligatiebeurzen.
Dit bedrag kan negatief zijn bij dalende koersen.
Andere baten
Niet bij andere posten onder te brengen, meestal incidentele, baten.
Overdrachten
Het bedrag dat ontvangen is voor de overdracht van een hele pensioenregeling of van de pensioenrechten van een groep werknemers aan een ander pensioenfonds of aan een verzekeraar. Dit kan een gevolg zijn van een fusie of herschikking van ondernemingen binnen een concern.