Spaartegoeden 1991-2017

Spaartegoeden 1991-2017

Perioden Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Stand per eind voorgaande periode (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Stortingen (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Terugbetalingen (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Spaarverschil (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Bijgeschreven rente (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Besparingen (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Correcties en statistische verschillen (mln euro) Spaartegoeden Maandcijfers Totaal spaartegoeden Stand per eind verslagperiode (mln euro)
2016 december 339.637 22.636 25.650 -3.014 429 -2.585 18 337.070
2017 januari 337.070 17.796 16.443 1.353 1.085 2.438 1 339.509
2017 februari 339.509 12.877 12.867 10 76 86 -1 339.594
2017 maart 339.594 19.008 18.156 852 94 946 36 340.576
2017 april 340.576 12.412 12.100 312 71 383 1 340.960
2017 mei 340.960 16.628 11.764 4.864 68 4.932 -1 345.891
2017 juni 345.891 18.938 17.239 1.699 74 1.773 -13 347.651
2017 juli 347.651 12.379 13.776 -1.397 57 -1.340 1 346.312
2017 augustus 346.312 11.492 12.346 -854 64 -790 -2 345.520
2017 september 345.520 15.413 15.614 -201 78 -123 -6 345.391
2017 oktober 345.391 13.507 13.916 -409 62 -347 0 345.044
2017 november 345.044 12.992 14.602 -1.610 64 -1.546 -34 343.464
2017 december 343.464 21.699 25.991 -4.292 201 -4.091 -5 339.368
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over spaartegoeden (deposito's) die door particulieren bij banken worden aangehouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen deposito's met opzegtermijn en deposito's met vaste looptijd. De cijfers van DNB worden door het CBS één op één overgenomen.
In januari 2001 is met een nieuwe reeks gestart als gevolg van een wijziging in de samenstelling van de aan DNB rapportageplichtige banken.
Vanaf januari 2009 is met een nieuwe reeks gestart. De spaarcijfers van DNB, samengesteld middels een vernieuwde ophoogmethode, worden vanaf deze datum door het CBS één op één overgenomen waardoor de gepubliceerde spaar-cijfers van beide instanties niet meer van elkaar verschillen. DNB heeft de reeksbreuk als gevolg van de vernieuwde ophoogmethode teruggelegd tot november 2005 (zie www.DNB.nl).
Vanaf juni 2010 is DNB met een nieuwe reeks gestart. De spaarcijfers van DNB hebben vanaf die datum een herrubricering naar tegensector ondergaan. Daarnaast is een verfijnde ophoog- en compilatiemethodiek geïntroduceerd.

Gegevens beschikbaar van januari 1991 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De tabel wordt stopgezet als gevolg van een herverdeling van taken tussen het CBS en DNB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden
Maandcijfers
Totaal spaartegoeden
Per januari 1998 worden alle spaartegoeden deposito's genoemd.
Stand per eind voorgaande periode
Bij de wijziging van de statistiek 1986, werd besloten om het spaartegoed exclusief lopende rente weer te geven. Het gaat om het rentebestanddeel dat de spaarder op basis van de verstreken tijd heeft verdiend, maar dat nog niet op de spaarrekening is bijgeschreven.
Stortingen
Alle ingelegde (gestorte) bedragen - ook wel inleggingen genoemd - inclusief de overboeking van spaartegoeden van de ene spaarrekening naar de andere.
Terugbetalingen
Alle opgenomen (door de bank terugbetaalde) bedragen - ook wel disposities genoemd - inclusief de overboeking van spaartegoeden van de ene spaarrekening naar de andere.
Spaarverschil
Het saldo van de stortingen en terugbetalingen.
Bijgeschreven rente
De rente over het spaartegoed die is bijgeschreven op de spaarrekening.
Besparingen
Gegevens over besparingen zijn slechts beschikbaar voor het totaal van de spaartegoeden. De besparingen worden gedefinieerd als het saldo van stortingen en terugbetalingen (het spaarverschil) vermeerderd met de op de spaarrekening bijgeschreven rente. Rentevergoedingen die contant worden uitgekeerd of op een betaalrekening worden bijgeschreven, worden niet meegenomen.
Correcties en statistische verschillen
-Onder correcties vallen tegoeden die al bij de banken waren geplaatst, maar ten onrechte nog niet als spaargeld werden beschouwd en omgekeerd.
-Statistische verschillen kunnen worden veroorzaakt door wijzigingen in de populatie, wijziging in de methode, overnames of afrondingen.
Stand per eind verslagperiode
Bij de wijziging van de statistiek 1986, werd besloten om het spaartegoed exclusief lopende rente weer te geven. Het gaat om het rentebestanddeel dat de spaarder op basis van de verstreken tijd heeft verdiend, maar dat nog niet op de spaarrekening is bijgeschreven.