ICT-gebruik financiële sector, naar bedrijfsgrootte; 2004

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector.
Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de
kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder
internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de
ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet
gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn
verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële
sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen;
financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en
administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen).
Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte
tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en
tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de SBI-klassen:
Geldscheppende financiële instellingen (SBI 651), exclusief centrale
banken (SBI 6511). Overige kredietverstrekking (SBI 6522),
Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI 6601) en
Schadeverzekeringen (SBI 6603). Activiteiten ten bate van of verwant aan
financiële instellingen (SBI 671), exclusief optie- en effectenbeurzen
(SBI 6711). Activiteiten ten bate van, of verwant aan het
verzekeringswezen en pensioenfondsen (SBI 672), exclusief
Verzekeringsbeurzen (SBI 6720.1) en exclusief Waarborgfondsen
(SBI 6720.4). Peildatum: 31 december 2004.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
electronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de waarde
van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >= 10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; digitale handtekening
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van een digitale
handtekening (als ontvanger) om de afzender met zekerheid te kunnen
identificeren.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; overige authenticatie
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van middelen
om berichten te beveiligen tegen ongeoorloofd lezen of wijzigen.
Om toegang tot informatie te krijgen moet bijvoorbeeld een PIN-code
ingetoetst worden of een vingerafdruk dan wel irisscan afgegeven worden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; encryptie
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van software die bestanden voor
onbevoegden onleesbaar maakt.
De bestanden worden onleesbaar verzonden en kunnen alleen door de
geadresseerde weer leesbaar gemaakt worden. Het verzenden van
vertrouwelijke informatie is hierdoor veiliger.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.