Bloedbanken/bloedvoorziening; exploitatie en personeel, 1985 - 2005

Tabeltoelichting

Aantal instellingen, bedrijfsopbrengsten en - lasten,
bedrijfsresultaat, baten en lasten, werkzame personen,
1985 - 2005*.
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Niet op loonlijst (gewerkte uren)
Gewerkte uren en exclusief oproepkrachten (worden apart genoemd).
Alle personeelsleden van wie geen loon- of salariskaart bij de instelling
aanwezig is, zoals van hulpverleners op uur-honorariumbasis,
uitzendkrachten en van cursisten en stagiaires die geen salaris ontvangen.
Van het "personeel niet op loonlijst" ontbreken de gegevens tot 1995.
Vanaf 1995 wordt het aantal gewerkte uren weergegeven.
Keuringsartsen
Gewerkte uren van keuringsartsen die eens in de 2 à 3 jaar bij de donor
een keuring (een uitgebreid lichamelijk onderzoek) verrichten.
Uitzendkrachten
Aantal gewerkte uren. Uitzendkrachten zijn in dienst van een uitzendbureau
of uitleenbedrijf. Onder een uitzendbureau of uitleenbedrijf wordt
verstaan een bureau of bedrijf dat als activiteit heeft: het tegen
vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen aan andere
ondernemingen voor het, anders dan krachtens een met deze gesloten
arbeidsovereenkomst, in die onderneming verrichten van aldaar
gebruikelijke arbeid.
Vrijwilligers
In de jaren tot en met 1996 opgenomen onder overigen.
Overigen
De personeelscategorie 'Overigen' bestaat voor een groot deel uit
freelance medewerkers, die op afroep behulpzaam zijn bij keuringen en
bloedafnames.