Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 2004, 2006

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 2004, 2006

Bedrijfsklassen Perioden Aanvoer afvalstoffen naar categorie Totaal aanvoer afvalstoffen (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Niet-metaalafval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afvalstoffen naar categorie Chemisch afval (1 000 ton) In eindproduct verwerkt (1 000 ton) Reststoffen (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Hergebruik (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Verbranden (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Storten (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Scheiden achteraf (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Onbekend (1 000 ton)
37 Voorbereiding tot recycling 2004 15.684 15.588 716 2.750 189 331 798 10.096 708 95 14.818 867 210 46 412 152 47
37 Voorbereiding tot recycling 2006 16.800 16.582 1.275 1.337 299 442 731 11.972 525 218 15.755 1.041 121 48 494 206 172
371 Voorbereiding tot recycling van .. 2004 1.352 1.352 624 1 - 20 - - 707 0 1.145 208 28 6 126 1 47
371 Voorbereiding tot recycling van .. 2006 1.636 1.636 1.100 4 0 28 0 4 499 0 1.394 279 3 5 100 30 141
372 Voorbereiding tot recycling van .. 2004 14.332 14.236 92 2.749 189 311 798 10.096 1 95 13.672 660 182 40 286 151 0
372 Voorbereiding tot recycling van .. 2006 15.163 14.947 175 1.333 300 415 730 11.968 25 217 14.360 763 118 43 393 176 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven
die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende
werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld
in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI).
In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt
aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfsklasse Voorbereiding tot
recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een
eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft.
Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking
weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht
geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen
te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Euralcode een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Vergelijking per afvalcategorie
met voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk.
Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een
verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie
paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Aanvoer afvalstoffen naar categorie
Aanvoer van afvalstoffen die bestemd zijn om tot secundaire grondstof
(=stof gewonnen uit eerder toegepaste grondstof) te worden bewerkt.
NB In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de
Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht
geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen
te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Euralcode een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Vergelijking per
afvalcategorie met voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk.
Totaal aanvoer afvalstoffen
Het totaal van alle aangevoerde afvalcategorieën samen.
Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemische
en chemische afval, waarbij het niet-chemische afval verder wordt
opgesplitst in afvalcategorieën.
Niet-chemisch afval
Het totaal van de afvalcategorieën metaalafval, niet-metaalafval,
dierlijk en plantaardig afval, gemengd afval, slib, mineralen en
steenachtig afval en overig niet-chemisch afval.
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen (ijzer/schroot) en non-ferro metalen.
Niet-metaalafval
Voornamelijk glas, papier/karton, hout, kunststoffen/rubber.
Dierlijk, plantaardig afval
Voornamelijk dierlijke en plantaardige vetten.
Gemengd afval
Voornamelijk gemengd aangeboden bouw- en sloopafval.
Slib
Zoals de inhoud van septic tanks (= putten waarin goot- en rioolwater
door rotting gereinigd wordt).
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen- en gipsafval, wegdekafval, gemengd
bouw- en sloopafval, asbestafval, slakken en assen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk sloopauto's, afgedankte apparatuur en onderdelen.
Chemisch afval
Voornamelijk onthardingsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties.
In eindproduct verwerkt
Aandeel van de aangevoerde hoeveelheid afval- en reststoffen dat tot
secundaire grondstof (=gewonnen stof die al eerder als grondstof is
ingezet) of (eind)product is verwerkt.
Reststoffen
Die afvalstoffen die na bewerking van de ingenomen afvalstoffen
bij de recyclingbedrijven overblijven en vervolgens ter verwerking
worden aangeboden.
NB Exclusief hulpstoffen die gebruikt worden bij het bewerken van het
afval en inclusief het bij het Landelijk Meldpunt (LMA) gemelde
gevaarlijke afval.
Bewerking en verwerking reststoffen
De reststoffen worden afgevoerd voor hergebruik, ingezet als brandstof,
gestort, verbrand, achteraf gescheiden of als slib afgevoerd naar
slibverwerkers.
NB De cijfers van 2004 per verwerkingsmethode zijn niet zondermeer
vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. In 2004 is de
verwerkingsmethode 'inzet als brandstof' voor het eerst onder
'hergebruik' geplaatst, de jaren daarvoor onder 'verbranden'.
Hergebruik
Hieronder wordt verstaan:
- het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen. Hierbij worden meestal recyclingbedrijven of de
handel in recycling ingeschakeld.
- het (economisch) in een andere functie gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten dan
waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
- de toepassing van bedrijfsafval als funderingsmateriaal voor
wegverharding of als afdekmateriaal op stortplaatsen.
Vanaf 2004 valt de inzet van afvalstoffen als brandstof onder hergebruik.
Voorheen viel deze onder de eindverwerking 'verbranden'.
NB De bewerkingsmethode 'inzet als brandstof' is in de zogenaamde
'R/D-codelijst voor afvalverwerking' in de EU-Afvalrichtlijn
(EG 445/1975) aangeduid met de code R1.
Verbranden
Voornamelijk afvoer van afval naar een afvalverbrandingsinstallatie.
Per 2004 valt de 'inzet als brandstof' onder hergebruik, daarvoor
onder 'verbranden'.
Het betreft hier de verwerkingsmethode D10 zoals aangeduid in de
zogenaamde 'R/D-codelijst voor afvalverwerking' in de EU-Afvalrichtlijn
(EG 445/1975).
Storten
Voornamelijk de afvoer van afval naar een stortplaats.
Scheiden achteraf
Afvoer van afval naar bedrijven die het afval splitsen in afvalfracties
of -componenten, teneinde het afval in te zetten voor hergebruik en/of
te storten of te verbranden.
Onbekend
Betreft onder andere het bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
gemelde gevaarlijke afval. De wijze van verwerken van dit afval wordt
door het CBS niet geregistreerd.