Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie, verwerking; 2004-2007

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en
niet-gevaarlijke afvalstoffen.
In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke
afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en
niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog
nader uitgesplitst.
De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden
voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de
belangrijkste vormen van eindverwerking.
Deze tabel geeft voor totaal Nederland, per bedrijfstak en per
bedrijfsgrootte informatie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid
afvalstoffen uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie) en de
methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking).
In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Per 2004 is
voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
De cijfers van 2004 per afvalcategorie zijn niet zondermeer
vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. De Euralcode
hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds
de Nederlandse afvalstoffenlijst.
Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een
verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie
paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: data 2007 zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing


Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie, verwerking; 2004-2007

Bedrijfsklassen Bewerkings-/en verwerkingsmethoden Perioden BedrijfsafvalstoffenAfvalcategorieënTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalTotaal niet-metaalafval (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalGlas (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalPapier, karton (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalKunststoffen, rubber (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalHout (1 000 ton) Niet-chemisch afvalNiet-metaalafvalTextiel, leder (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) AfvalcategorieënNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) BedrijfsafvalstoffenAfvalcategorieënChemisch afval (1 000 ton)
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2004 19.156 17.934 734 1.642 75 822 205 498 42 6.595 1.257 751 6.939 16 1.223
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2005 18.766 17.515 740 1.650 77 818 207 507 41 6.452 1.244 723 6.690 16 1.252
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2006 18.506 17.255 790 1.694 79 869 204 494 47 6.551 1.282 735 6.176 28 1.251
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2007 18.910 17.574 811 1.705 79 874 190 516 46 6.615 1.252 754 6.409 29 1.336
Bron: CBS.
Verklaring van tekens