Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie, verwerking; 2004-2007

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie, verwerking; 2004-2007

Bedrijfsklassen Bewerkings-/en verwerkingsmethoden Perioden Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Totaal niet-metaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Glas (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Papier, karton (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Kunststoffen, rubber (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Hout (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Niet-metaalafval Textiel, leder (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafvalstoffen Afvalcategorieën Chemisch afval (1 000 ton)
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2004 19.156 17.934 734 1.642 75 822 205 498 42 6.595 1.257 751 6.939 16 1.223
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2005 18.766 17.515 740 1.650 77 818 207 507 41 6.452 1.244 723 6.690 16 1.252
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2006 18.506 17.255 790 1.694 79 869 204 494 47 6.551 1.282 735 6.176 28 1.251
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) Totaal hergebruik en eindverwerking 2007 18.910 17.574 811 1.705 79 874 190 516 46 6.615 1.252 754 6.409 29 1.336
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en
niet-gevaarlijke afvalstoffen.
In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke
afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en
niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog
nader uitgesplitst.
De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden
voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de
belangrijkste vormen van eindverwerking.
Deze tabel geeft voor totaal Nederland, per bedrijfstak en per
bedrijfsgrootte informatie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid
afvalstoffen uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie) en de
methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking).
In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Per 2004 is
voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
De cijfers van 2004 per afvalcategorie zijn niet zondermeer
vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. De Euralcode
hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds
de Nederlandse afvalstoffenlijst.
Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een
verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie
paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: data 2007 zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing


Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafvalstoffen
De in een bedrijf vrijkomende stoffen waarvan de houder zich - met het
oog op de verwijdering daarvan (hergebruik of eindverwerking)-
wil ontdoen, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (Wet
Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1.).
Aan deze definitie dient nog te worden toegevoegd dat bij het bepalen of
stoffen onder afvalstoffen vallen, gekeken moet worden of het bedrijf
tot doel heeft deze stoffen te produceren. Is dat niet het geval en
ontdoet het bedrijf zich ervan met geen ander doel dan ervan af te zijn,
dan is er altijd sprake van een afvalstof.
Uitgezonderd in dit onderzoek zijn:
A. Gevaarlijke afvalstoffen die gemeld zijn bij het Landelijk Meldpunt
Afvalstoffen.
B. Radioactieve afvalstoffen, bouw en sloopafval, verbrandingsresten
uit eigen afvalverbranding en stoffen die geloosd worden met het
afvalwater of in de lucht.
Afvalcategorieën
De indeling van de afvalcategorieën is zoveel mogelijk afgestemd op
de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek
verordening.
Totaal bedrijfsafvalstoffen
Het totaal van alle afvalcategorieën samen. Er wordt onderscheid
gemaakt in het niet-chemische en chemische afval, waarbij het
niet-chemische afval verder wordt opgesplitst in afvalcategorieën.
Niet-chemisch afval
Het totaal van de afvalcategorieën metaalafval, niet-metaalafval,
dierlijk en plantaardig afval, gemengd afval, slib, mineralen en
steenachtig afval, en overig niet-chemisch afval.
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen (ijzer/schroot) en non-ferro metalen.
Niet-metaalafval
Totaal niet-metaalafval
Het totaal van de afvalcategorieën glas, papier/karton,
kunststoffen/rubber, hout, textiel en leder.
Glas
Papier, karton
Kunststoffen, rubber
Hout
Textiel, leder
Dierlijk, plantaardig afval
Zoals dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding- of
productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Gemengde afvalstromen zoals kantoor- en kantineafval en overig
bedrijfsafval, veegafval, gemengde verpakkingen, ander gemengd en
ongedifferentieerd afval en overige scheidingsresiduen.
Slib
Voornamelijk afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet verontreinigde
baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke
delfstoffen (zoals zand en grond), afval van rookgasreiniging,
slakken en assen, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel)
en afval van vuurvaste materialen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk afgedankte (elektronische) apparatuur en onderdelen
van machines.
Chemisch afval
Hieronder wordt verstaan:
- het niet-gevaarlijke chemische afval,
- het gevaarlijke chemische afval waarvan melding bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) niet nodig is. Dit betreft veelal die
afvalstoffen die binnen het eigen bedrijf als brandstof worden ingezet
of worden verbrand, en
- het als bijproduct afgezet gevaarlijke afval, waarvan melding bij het
LMA eveneens niet verplicht is.
Chemisch afval betreft voornamelijk zoute afvalstoffen (zwavelhoudend
afval), afgewerkte oplosmiddelen, afval van verf, inkt en lijm, slib van
industriële processen, afvalwaterzuiveringsslib en teerafval.
Of een afvalstof al dan niet gevaarlijk afval is, hangt af van de
Euralcode die aan deze stof wordt toegekend.