Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Ziekenhuizen Perioden Personeel Werkzame personen Totaal werkz.pers. excl.vrije beroepers (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Hotelfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Terrein- en gebouwgebonden functies (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel niet in loondienst (absoluut) Personeel Werkzame personen Fulltimers Totaal fulltimers (absoluut)
Ziekenhuizen (excl. psych ziekenhuizen) 2004 244.240 241.280 47.160 29.460 152.620 6.010 2.810 3.220 2.960 .
Algemene ziekenhuizen 2004 170.900 169.390 30.940 23.460 105.360 5.180 1.980 2.470 1.510 51.730
Academische ziekenhuizen 2004 59.550 58.720 13.800 4.640 38.350 780 640 510 830 29.600
Tot. reval.inst. en (ov.) categor. zh. 2004 13.790 13.170 2.420 1.360 8.910 50 190 240 620 .
Revalidatie instellingen 2004 7.500 7.060 1.430 650 4.790 30 80 80 440 .
Overige categorale ziekenhuizen 2004 6.290 6.110 990 710 4.120 20 110 160 180 1.610
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame
personen, FTE's en exploitatiegegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Ten onrechte zijn voor de jaren 1985-1997 de cijfers over overige
opbrengsten van ziekenhuizen gevuld met de cijfers over totale
opbrengsten. De uitsplitsing van de totale opbrengsten voor deze
jaren over budget en overige opbrengsten is niet bekend. Daarom
zijn de betrokken cijfers over overige opbrengsten weggelaten.
Ook zijn cijfers over de fte's van medisch specialisten en overige
medici in vrij beroep aan de personeelsgegevens toegevoegd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1985.
Frequentie: stopgezet

Meer informatie:
href="http://www.cbs.nl/infoservice">Infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Hiertoe wordt gerekend iedereen die op een of andere wijze door de
instelling wordt betaald voor het verrichten van arbeid; zowel personeel
in loondienst als personeel niet in loondienst (voornamelijk
uitzendkrachten).
Tot en met 1997 zijn de personeelsgegevens exclusief de
revalidatie-instellingen.
Werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij een
instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van een
arbeidsplaats bezetten.
Totaal werkz.pers. excl.vrije beroepers
Totaal werkzame personen exclusief vrije beroepers.
Personeel in loondienst
Exclusief medische specialisten en overige medici in vrij beroep
werkzaam voor het ziekenhuis.
Totaal personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Interieurverzorgers, keukenpersoneel e.d.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Iemand die bevoegd is verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp
te geven.
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.
Niet inbegrepen zijn: medisch specialisten die in vrij beroep werkzaam
zijn voor het ziekenhuis.
Fulltimers
Fulltimers of voltijdwerkers hebben een volledige weektaak en bezetten
daarmee een volledige arbeidsplaats.
Totaal fulltimers