ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerken Omzet >= 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; totaal (% van bedrijven met computers) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; communicatie (% van bedrijven met computers)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal werkzame personen 60.457 95 29 23 95 38
D Industrie Totaal werkzame personen 11.008 97 31 19 97 37
E Productie en distributie van en .. Totaal werkzame personen 76 100 44 23 100 58
F Bouwnijverheid Totaal werkzame personen 7.606 96 13 29 94 32
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal werkzame personen 15.951 92 30 32 93 39
H Horeca Totaal werkzame personen 3.409 86 30 19 89 19
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal werkzame personen 4.440 94 31 12 92 31
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal werkzame personen 10.910 97 27 20 97 45
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal werkzame personen 4.260 97 22 15 96 45
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal werkzame personen 2.796 94 28 12 94 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 31 december 2004.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
electronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de
waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het
bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >=10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Beveiliging; communicatie
Aantal bedrijven dat maatregelen heeft getroffen om hun communicatie met
derden te beveiligen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.