Bevolkingskernen 2001; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen 2001; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen Bevolkingsamenstelling Leeftijdsgroepen Totaal mannen en vrouwen Totaal (aantal) Huishoudens naar grootte Totaal (aantal) Bodemgebruik Oppervlakte land en water (ha) Bodemgebruik Oppervlakte water (ha)
Aadorp 1.241 473 48,1 0,2
Aalsmeer 9.459 4.111 447,8 8,5
Groot - Amsterdam 975.061 514.552 18.582,6 2.237,9
Minder dan 500 inwoners 158.121 61.866 5.926,9 36,9
10 000 tot 20 000 inwoners 1.606.439 637.625 44.022,5 496,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland was het bij de traditionele naoorlogse volkstellingen tot 1971 gebruikelijk om een overzicht van bevolkingsconcentraties met de bijbehorende inwonertallen te verstrekken. Daarvoor werd de zogenaamde plaatselijke indeling gebruikt.
Al bij de Volkstelling van 1947 werd het bestuurlijke niveau van de gemeenten minder geschikt geacht voor het schetsen van een beeld van de verspreiding van de bevolking over het land, vanwege de sterke verschillen in omvang en uitgestrektheid van de gemeenten.
Inmiddels is, sinds 1947, het aantal gemeenten ruimschoots gehalveerd. Een landelijk overzicht van de ruimtelijke spreiding van de bevolking is daarom, meer nog dan vijftig jaar geleden, van belang, temeer omdat het laatste overzicht dateert van drie decennia geleden.
Bij gelegenheid van de Nederlandse virtuele volkstelling 2001 heeft het CBS deze draad weer opgepakt.
Daarbij heeft de wens van de Europese Commissie om via het Europese Volkstellingprogramma 2001 statistische informatie te verkrijgen over de bevolking van de zogenaamde 'urban areas' ook een rol gespeeld.
Naar aanleiding van dit programma heeft het CBS voor alle bevolkingskernen de statistische gegevens samengesteld, en niet alleen voor die kernen die als 'urban areas' door de Europese Unie worden aangemerkt.

Gegevens: verslagjaar 2001.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Met ingang van 7 december 2012 is de naamgeving van de bevolkingskernen in Friesland met de Friese naamgeving aangevuld.

Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsamenstelling
Betreft de geregistreerde bevolking van Nederland op 1 januari 2001 naar
leeftijd, nationaliteit en positie in het huishouden.
Leeftijdsgroepen
Totaal mannen en vrouwen
Totaal
Huishoudens naar grootte
Totaal
Bodemgebruik
Oppervlakte land en water
Totale oppervlakte land en water van de bevolkingskernen.
BBG codes 10 t/m 83.
Bestand Bodemgebruik BBG 2000 van het CBS.
Oppervlakte water
Oppervlakte binnen- en buitenwater voorzover gelegen
binnen bevolkingskernen.
Binnen en buitenwater is onderscheiden uit het
Binnenwater BBG codes 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 en 77.
Buitenwater BBG codes 80, 81,82 en 83.
Bestand Bodemgebruik BBG 2000 van het CBS.