Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen eind september (x 1 000) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen FTE eind september (x 1 000) Arbeid Werknemers Werknemers op de eigen loonlijst (x 1 000) Arbeid Werknemers Werknemers FTE op de eigen loonlijst (x 1 000) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro)
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2000 85.720 . . . . 72.266 71.688 67.763 1.903
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2001 85.620 . . . . 76.015 75.258 71.278 2.050
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2002 80.745 761,7 480,6 651,3 380,2 79.215 78.456 74.355 2.079
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2003 79.205 748,5 474,7 637,4 373,2 78.604 78.044 74.007 2.148
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2004 78.950 732,1 462,2 624,4 363,2 78.081 77.398 73.946 2.145
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2005 82.385 740,0 462,2 631,8 362,9 79.196 78.440 75.033 2.049
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Detailhandel de volgende uitkomsten:
aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn
de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen
zuster/moeder als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal
vestigingen bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als
bedrijf beschouwd als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten / gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Werkzame personen eind september
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Werkzame personen FTE eind september
FTE staat voor fulltime equivalent, dat wil zeggen de absolute aantallen
werkzame personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij
een arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per
jaar. Als in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen
volledig werken en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes
FTE.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Werknemers
Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op de
loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers op de eigen loonlijst
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werknemers is 30
september.
Werknemers FTE op de eigen loonlijst
FTE staat voor fulltime equivalent, dat wil zeggen de absolute aantallen
werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
Als in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig
werken en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE. De
peildatum voor het vaststellen van het aantal werknemers is 30 september.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen, computers en software, als gevolg van normale
slijtage en voorzienbare economische veroudering. Verder de
afschrijvingen op vaste immateriële activa zoals kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.