Niet-bekostigd onderwijs, verdeling naar soorten van opleidingen 2003-2009

Niet-bekostigd onderwijs, verdeling naar soorten van opleidingen 2003-2009

Kenmerken Perioden Totaal onderwijs Deelname totaal (x 1 000) Totaal onderwijs Participatiegraad (%) Totaal onderwijs Werkgerelateerde opleidingen (x 1 000) Totaal onderwijs Niet-werkgerelateerde opleidingen (x 1 000) Totaal onderwijs Initieel onderwijs (x 1 000) Totaal onderwijs Post-initieel totaal Post-initieel onderwijs (x 1 000) Totaal onderwijs Post-initieel totaal Regulier post-initieel onderwijs (x 1 000) Totaal onderwijs Post-initieel totaal Niet-regulier post-initieel onderwijs (x 1 000) Voltijd opleidingen (x 1 000) Schriftelijk onderwijs (x 1 000) Bedrijfsopleidingen (x 1 000)
Totaal deelnemers 2009* 1288 12,2 1018 270 72 1216 173 1043 94 146 416
Mannen 2009* 637 12,0 516 121 40 597 83 514 51 70 234
Vrouwen 2009* 652 12,4 503 149 32 620 90 529 43 77 182
24 jaar en jonger 2009* 146 9,2 82 64 58 89 18 71 58 15 27
25 tot 35 jaar 2009* 328 16,7 269 58 14 313 55 258 21 47 103
35 tot 45 jaar 2009* 363 14,7 308 55 363 51 312 7 45 127
45 tot 55 jaar 2009* 296 12,2 247 49 296 36 260 4 31 113
55 tot 65 jaar 2009* 155 7,3 112 43 155 13 142 3 9 46
Noord-Nederland (LD) 2009* 122 11,2 99 23 6 117 16 100 7 16 41
Oost-Nederland (LD) 2009* 265 12,0 213 52 13 253 35 218 18 29 90
West-Nederland (LD) 2009* 635 12,7 496 139 38 597 90 507 50 74 190
Zuid-Nederland (LD) 2009* 266 11,6 211 55 15 250 33 218 19 27 94
Autochtonen 2009* 1041 12,2 830 212 52 990 129 861 68 117 352
Westerse allochtonen 2009* 112 12,6 88 24 7 105 16 89 8 15 33
Niet-westerse allochtonen 2009* 129 11,5 97 32 13 116 27 89 17 14 29
Vooropleiding lager totaal 2009* 211 6,8 154 58 25 186 31 155 30 23 62
Vooropleiding middelbaar totaal 2009* 544 12,3 439 106 33 512 66 445 42 73 189
Vooropleiding hoger totaal 2009* 525 17,8 420 105 13 512 75 436 22 50 161
Vooropleiding basisonderwijs 2009* 42 5,4 26 16 8 33 6 27 9 2 10
Vooropleiding vmbo 2009* 170 7,2 128 42 17 153 24 128 21 21 53
Vooropleiding havo-vwo 2009* 121 11,8 83 38 20 102 20 82 22 20 28
Vooropleiding mbo 2009* 423 12,4 355 68 13 410 46 363 20 52 161
Vooropleiding hbo 2009* 341 17,7 278 62 7 334 46 288 10 33 111
Vooropleiding wo 2009* 184 18,0 142 43 6 178 30 149 11 17 50
Werkzame beroepsbevolking 2009* 1067 14,5 894 173 33 1034 135 899 48 120 415
Werkloze beroepsbevolking 2009* 44 12,0 34 10 3 41 8 33 5 9
Niet-actieven 2009* 177 6,2 91 86 36 141 30 111 41 18
Studieverlof 2009* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigde onderwijs onderscheiden naar:
- opleidingen;
- kenmerken;
- wel of niet arbeidsmarktgericht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 tot en met 2009.

Status van de cijfers
De cijfers van de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 2 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal onderwijs
Deelname totaal
Participatiegraad
Deelname aan niet-bekostigd onderwijs per 100 van de bevolking.
Werkgerelateerde opleidingen
Of een opleiding werkgerelateerd is of niet, wordt bepaald aan
de hand van 5 vragen aan de respondenten over de motivatie waarom een
bepaalde opleiding werd gevolgd (om bij te blijven, of de opleiding
verplicht is, om promotie te kunnen maken, om ander werk te kunnen doen,
om de kans op werk te vergroten). Als een van deze vragen positief
beantwoord wordt, dan wordt de opleiding werk gerelateerd genoemd.
Niet-werkgerelateerde opleidingen
Of een opleiding werkgerelateerd is of niet, wordt bepaald aan
de hand van 5 vragen aan de respondenten over de motivatie waarom een
bepaalde opleiding werd gevolgd (om bij te blijven, of de opleiding
verplicht is, om promotie te kunnen maken, om ander werk te kunnen doen,
om de kans op werk te vergroten). Als geen van deze vragen positief
beantwoord wordt, dan wordt de opleiding niet-werkgerelateerd genoemd.
Initieel onderwijs
Initieel onderwijs is onderwijs dat gevolgd wordt voordat men toetreedt
tot de arbeidsmarkt.
Post-initieel totaal
Het post-initieel onderwijs is verdeeld naar regulier en niet-regulier
onderwijs. Regulier onderwijs is al het initiële onderwijs en het
onderwijs dat daaraan gelijk is. Alle deeltijdvormen van avo, mbo, hbo en
wo zijn dus regulier, omdat ze een evenbeeld vormen van de initiële
opleidingen.
Post-initieel onderwijs
Post-initieel zijn alle deeltijdopleidingen en als men een
voltijdopleiding volgt, is daarvoor de onderwijsloopbaan voor minstens 5
jaar onderbroken.
Regulier post-initieel onderwijs
Het post-initieel onderwijs is verdeeld naar regulier en niet-regulier
onderwijs. Regulier onderwijs is al het initiële onderwijs en het
onderwijs dat daaraan gelijk is. Alle deeltijdvormen van avo, mbo, hbo en
wo zijn dus regulier, omdat ze een evenbeeld vormen van de initiële
opleidingen.
Niet-regulier post-initieel onderwijs
Niet-reguliere opleidingen zijn ofwel korte opleidingen (minder dan 1
jaar) ofwel lange opleidingen die minder dan 6 uur les per week omvatten.
Voltijd opleidingen
Opleidingen die zes maanden of langer duren en in voltijd worden gevolgd.
Schriftelijk onderwijs
Hieronder valt al het afstandsonderwijs.
Bedrijfsopleidingen
Opleidingen/cursussen die gegeven of georganiseerd worden onder de
verantwoordelijkheid van het bedrijf of de instelling waar de persoon
werkt.
Alleen voor opleidingen met een duur van minder dan 6 maanden.