WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

Geslacht Leeftijdsklassen Herkomstgroepering Perioden Aantal personen Totale bevolking (1000 personen) Aantal personen Werknemers (1000 personen) Aantal personen Zelfstandigen (1000 personen) Aantal personen Personen met een uitkering Personen met een uitkering, totaal (1000 personen) Aantal personen Personen met pensioen (1000 personen) Percentage personen Totale bevolking (%) Percentage personen Werknemers (%) Percentage personen Zelfstandigen (%) Percentage personen Personen met een uitkering Personen met een uitkering, totaal (%) Percentage personen Personen met pensioen (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 1999, vrijdag 24 september 15.842,7 6.762,0 803,7 1.811,4 2.497,3 100 43 5 11 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2000, vrijdag 29 september 15.962,6 6.915,1 828,0 1.756,2 2.540,5 100 43 5 11 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2001, vrijdag 28 september 16.086,0 7.057,0 835,0 1.735,0 2.588,3 100 44 5 11 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2002, vrijdag 27 september 16.182,4 7.107,0 827,3 1.740,9 2.636,1 100 44 5 11 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2003, vrijdag 26 september 16.250,9 7.065,4 825,3 1.808,4 2.691,9 100 43 5 11 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2004, vrijdag 24 september 16.297,4 6.980,7 800,5 1.836,1 2.755,1 100 43 5 11 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2005, vrijdag 30 september 16.330,6 7.000,4 817,0 1.814,4 2.822,9 100 43 5 11 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2006, vrijdag 29 september 16.353,9 7.093,8 869,0 1.749,9 2.863,1 100 43 5 11 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2007, vrijdag 28 september 16.401,0 7.331,1 901,3 1.607,1 2.942,6 100 45 5 10 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen 2008, vrijdag 26 september 16.472,2 7.412,6 925,8 1.556,0 2.999,8 100 45 6 9 18
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden. De tabel geeft aantallen en percentages
personen met een bepaalde inkomstenbron. Het gaat om:
- personen werkzaam als werknemer
- personen werkzaam als zelfstandige;
- personen met een uitkering;
- personen met pensioen.
Percentages worden alleen weergegeven bij een absoluut aantal van 50 of
meer personen. Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in
Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
Voor deze tabel ontbrak in 2006 en 2007 een klein deel van de informatie
over pensioenen. Hierdoor zijn de juiste cijfers van bepaalde categorieën
in de tabel niet bekend. Deze cijfers zijn daarom als onbekend weergegeven.

In 2007 en 2008 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen
twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet
weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige uitkeringen
kan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per juni 2012:
Deze tabel is stopgezet
Gereviseerde cijfers zijn beschikbaar in
href="http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SBPREVW&PA=81560NED_v1&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=a&HD=120508-1521&HDR=G5&STB=G1,G2,G3,G4,T">Personen met werk, uitkering of pensioen; herkomstgroepering

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Totale bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Werknemers
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel
positief (winst) als negatief (verlies) zijn.
Voor het werken als zelfstandige zijn binnen een jaar geen aanvangs- en
beëindigingsdatums bekend. Wanneer een persoon in een jaar inkomsten
uit arbeid als zelfstandige heeft gehad, wordt er daarom vanuit gegaan dat
deze persoon het hele jaar als zelfstandige actief is geweest.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen
aangifte hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen bijgeschat.
Personen met een uitkering
Personen met een uitkering, totaal
Alle personen met inkomsten uit een uitkering.
Personen met pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met inkomsten uit pensioen. Bij pensioenen
gaat het hier om inkomsten op grond van de AOW, VUT, FPU, AWW/Anw,
oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-uitkeringen ontvangen van
levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend pensioen
bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet
VUT = Vervroegde uittreding
FPU = Flexibel pensioen en uittreden
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet
Percentage personen
Betreft het aantal personen met de geselecteerde inkomensbron uitgedrukt
in procenten van de overeenkomstige groep in de Nederlandse bevolking
d.w.z. qua geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.
Percentages worden alleen weergegeven bij een absoluut aantal van 50 of
meer.
Totale bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Werknemers
Werknemers die in Nederland wonen en werken.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel
positief (winst) als negatief (verlies) zijn.
Voor het werken als zelfstandige zijn binnen een jaar geen aanvangs- en
beëindigingsdatums bekend. Wanneer een persoon in een jaar inkomsten
uit arbeid als zelfstandige heeft gehad, wordt er daarom vanuit gegaan dat
deze persoon het hele jaar als zelfstandige actief is geweest.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen
aangifte hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen bijgeschat.
Personen met een uitkering
Personen met een uitkering, totaal
Alle personen met inkomsten uit een uitkering.
Personen met pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met inkomsten uit pensioen. Bij pensioenen
gaat het hier om inkomsten op grond van de AOW, VUT, FPU, AWW/Anw,
oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-uitkeringen ontvangen van
levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend pensioen
bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet
VUT = Vervroegde uittreding
FPU = Flexibel pensioen en uittreden
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet