Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio

Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio

Instellingen/provincies/gemeentegrootte Perioden Instellingen kunstzinnige vorming (aantal) Leerlingen en cursisten Totaal leerlingen en cursisten (x 1000) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Personeel Mensjaren personeel Mensjaren personeel Totaal mensjaren personeel (aantal) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro)
Totaal alle instellingen 2003** 235 430 12,3 4.606 266,1
Totaal alle instellingen 2005* 237 448 13,2 4.579 295,8
Totaal alle instellingen 2007* 245 476 12,8 4.676 309,1
Muziekscholen 2003** 109 163 4,4 1.768 96,7
Muziekscholen 2005* 107 173 4,5 1.744 104,9
Muziekscholen 2007* 108 175 4,8 1.833 108,1
Creativiteitscentra 2003** 58 56 1,8 296 18,7
Creativiteitscentra 2005* 58 53 1,9 401 27,5
Creativiteitscentra 2007* 58 63 1,8 389 24,5
Gecombineerde instellingen 2003** 68 212 6,2 2.542 150,8
Gecombineerde instellingen 2005* 72 222 6,8 2.433 163,3
Gecombineerde instellingen 2007* 79 238 6,3 2.455 176,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De statistiek Kunstzinnige vorming geeft informatie over instellingen die
werkzaam zijn op het terrein van de kunstzinnige vorming voor amateurs in
Nederland. Het gaat daarbij om kunstzinnige vorming die buiten
schoolverband wordt gegeven door muziekscholen, creativiteitscentra en
gecombineerde instellingen, die zijn aangesloten bij de VKV (Vereniging
van Centra voor de Kunsten)/ De Kunstconnectie (branchevereniging voor
educatie en participatie in de kunsten).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal instellingen op het terrein van de kunstzinnige vorming;
- het aantal leerlingen en cursisten naar soort kunstzinnige vorming;
- het aantal personeelsleden (gemeten in mensjaren) van de instellingen;
- de baten en lasten van de instellingen.
Deze gegevens worden uitgesplitst naar type instelling,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar muziekscholen,
creativiteitscentra en gecombineerde instellingen, naar provincie en
landsdeel en naar de grootteklasse van de gemeente (naar inwonertal)
waarin de instelling gevestigd is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2003 zijn nader voorlopig, over de jaren 2005 en
2007 voorlopig, de cijfers over de oudere jaren zijn definitief.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De statistiek wordt herzien. Hierbij gaat het om de vragenlijst, de
vaststelling van de populatie, de wijze van gegevensverzameling en de
wijze van verwerking en ophoging. Verschijningsdatum nieuwe gegevens
nog niet bekend.

Toelichting onderwerpen

Instellingen kunstzinnige vorming
Instellingen zonder winstoogmerk, doorgaans stichtingen, met activiteiten
op het gebied van kunstzinnige vorming voor amateurs.
Beroepsonderwijs op het gebied van kunst, muziek, ballet en
creatieve vaardigheden wordt dus niet tot kunstzinnige vorming gerekend.
Leerlingen en cursisten
Leerlingen: personen die zich hebben ingeschreven voor een cursus van
meer dan 20 weken.
Cursisten: personen die zich hebben ingeschreven voor een cursus van
maximaal 20 weken.
Een inschrijving is een overeenkomst tussen een persoon en een in-
stelling voor kunstzinnige vorming voor het volgen van een specifieke
cursus.
Personen die meerdere cursussen volgen staan hierbij meerdere keren
ingeschreven.
Totaal leerlingen en cursisten
Personeel
Alle bezoldigde personeelsleden, dat wil zeggen niet alleen personeel in
loondienst, maar ook ingehuurd personeel en personeel dat werkt via
WSW-regelingen en dergelijke (WSW=Wet Sociale Werkvoorzieningen) .
Vrijwilligers zijn niet bij het personeel inbegrepen.
Werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij
een instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van
een arbeidsplaats bezetten. Vrijwilligers zijn niet inbegrepen.
Totaal werkzame personen
Mensjaren personeel
Een mensjaar is het arbeidsvolume van een voltijdse functie over een
geheel jaar gemeten.
Een mensjaar van onderwijzend personeel bestaat uit 1560 uren per jaar
en een mensjaar van overig personeel bestaat uit 1872 uren per jaar.
Mensjaren personeel
Totaal mensjaren personeel
Exploitatie
Overzicht van de baten en de lasten van de instellingen.
Baten
Het geheel van inkomsten, bestaande uit subsidies en les- en
cursusgelden en overige opbrengsten.
Totaal baten