Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Tabeltoelichting

Deze publicatie bevat naast cijfers over het aantal bedrijven en de
werkgelegenheid, gegevens over de bedrijfsopbrengsten en
bedrijfslasten in de Sociale Werkvoorziening (SBI-code 36631 - Standaard
Bedrijfsindeling 1993).
De sociale werkvoorziening is bedoeld om een passende en volwaardige baan
te bieden aan mensen die vanwege ziekte of gebrek slechte kansen hebben op
de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Status van de cijfers: de jaarcijfers t/m 2005 zijn definitief
Frequentie: stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De actualisering met nieuwe jaarcijfers vindt doorgaans plaats anderhalf
jaar na afloop van een kalenderjaar.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:
Gecorrigeerd zijn de cijfers voor de verslagjaren 2003 t/m 2005.

Reden correctie:
Als gevolg van een technische fout werd in de kolom Kosten studie of
opleiding ten onrechte een nul gepubliceerd voor de verslagjaren 2003
t/m 2005. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Ook de Overige personeelskosten zijn als gevolg van deze correctie
gewijzigd.
Daarnaast zijn voor verslagjaar 2005 ook andere cijfers gecorrigeerd.
De belangrijkste reden hiervoor is het ter beschikking komen van nieuwe
informatie over een beperkt aantal bedrijven.
Het effect van de correctie is het grootst voor de omzetvariabelen.
Ter indicatie: Netto omzet wijkt 3 procent af van de eerder gepubliceerde
gegevens. Voor de Totale bedrijfsopbrengsten en de Totale bedrijfslasten
blijft de afwijking beperkt tot 1 procent. Het Aantal aantal werknemers
op de eigen loonlijst wijkt slechts 0,5 procent af van de eerder
gepubliceerde gegevens.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Definitie:
Een bedrijf is een juridische eenheid, of een deel daarvan, of een
combinatie van juridische eenheden, gekenmerkt door een zekere mate van
zelfstandigheid waar het betreft beslissingen over het productieproces,
alsmede door een zekere mate van homogeniteit ten aanzien van de
uitgeoefende activiteit.
Let op:
De overige variabelen zijn berekend op basis van een definitie waarin ook
eenheden waar minder dan 15 uur per week gewerkt wordt als bedrijf worden
beschouwd.
Peildatum
De peildatum 1 januari impliceert dat bedrijven die in de loop van het
verslagjaar zijn opgericht hier niet zijn meegeteld.
Let op: De overige variabelen zijn berekend op basis van een populatie
waarin de bedrijven die in de loop van het verslagjaar zijn opgericht wel
zijn inbegrepen.
Werkzame personen
Het betreft de aantallen werkzame personen op de peildatum 30 september
van elk jaar.
Aantal werkzame personen eind september
Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle personen
die arbeid verrichten onder toezicht van dat bedrijf, ongeacht of zij
feitelijk als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat ook:
- meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten zijn geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Totaal aantal werkzame personen
Werkzame WSW-ers
Het aantal werkzame personen met een dienstverband in het kader van de
Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.).
Bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen alle opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutaties onderhanden werk, subsidies, schade-uitkeringen en
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf.
Onder geactiveerde productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door
het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals
machines en gebouwen. Deze activa worden tegen de productiekosten
gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
De netto omzet is de waarde van de opbrengst, exclusief BTW, uit verkoop
van goederen en diensten aan derden, na aftrek van kortingen, bonussen,
statiegeld en doorberekende vrachtkosten.
Let op:
derden zijn particulieren danwel bedrijven buiten het (Nederlandse deel
van het) eigen concernverband.
Netto omzet, totaal
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen de waarde van vooraadmutaties, vergoedingen voor
uitgeleend personeel (anders dan als gedetacheerd via hoofdactiviteit),
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en restituties,
ontvangen schade-uitkeringen en overige bedrijfsopbrengsten die niet
elders zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Rijksvergoeding
De Rijksvergoeding is een subsidie ter handhaving van de
werkgelegenheid. Zij wordt door de minister vastgesteld en kan alleen
aan bedrijven in de sociale werkvoorziening worden toegewezen. Deze
vergoeding is bedoeld om minimaal de loonkosten van het WSW-personeel
te dekken.
Gemeentelijke bijdragen
Een gemeentelijke bijdrage is een subsidie die door de gemeente kan
worden toegekend aan bedrijven in de sociale werkvoorziening.
Bedrijfslasten
Het totaal van alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren.
Totale bedrijfslasten
Totaal bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productieactiviteiten (de verkopen van goederen
en diensten), alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Het bedrijfsresultaat wordt verkregen door de totale bedrijfsopbrengsten
te verminderen met de totale bedrijfslasten.
Resultaat voor belastingen
De som van het Bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de mutatie
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.