Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Deze publicatie bevat naast cijfers over het aantal bedrijven en de
werkgelegenheid, gegevens over de bedrijfsopbrengsten en
bedrijfslasten in de Sociale Werkvoorziening (SBI-code 36631 - Standaard
Bedrijfsindeling 1993).
De sociale werkvoorziening is bedoeld om een passende en volwaardige baan
te bieden aan mensen die vanwege ziekte of gebrek slechte kansen hebben op
de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Status van de cijfers: de jaarcijfers t/m 2005 zijn definitief
Frequentie: stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De actualisering met nieuwe jaarcijfers vindt doorgaans plaats anderhalf
jaar na afloop van een kalenderjaar.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie:
Gecorrigeerd zijn de cijfers voor de verslagjaren 2003 t/m 2005.

Reden correctie:
Als gevolg van een technische fout werd in de kolom Kosten studie of
opleiding ten onrechte een nul gepubliceerd voor de verslagjaren 2003
t/m 2005. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Ook de Overige personeelskosten zijn als gevolg van deze correctie
gewijzigd.
Daarnaast zijn voor verslagjaar 2005 ook andere cijfers gecorrigeerd.
De belangrijkste reden hiervoor is het ter beschikking komen van nieuwe
informatie over een beperkt aantal bedrijven.
Het effect van de correctie is het grootst voor de omzetvariabelen.
Ter indicatie: Netto omzet wijkt 3 procent af van de eerder gepubliceerde
gegevens. Voor de Totale bedrijfsopbrengsten en de Totale bedrijfslasten
blijft de afwijking beperkt tot 1 procent. Het Aantal aantal werknemers
op de eigen loonlijst wijkt slechts 0,5 procent af van de eerder
gepubliceerde gegevens.

Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Perioden Bedrijven (aantal) Werkzame personenAantal werkzame personen eind septemberTotaal aantal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personenAantal werkzame personen eind septemberWerkzame WSW-ers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetNetto omzet, totaal (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenRijksvergoeding (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenGemeentelijke bijdragen (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
2003 115 97,0 82,4 3.509 1.194 2.315 2.122 65 3.476 33 4
2004 95 97,3 82,5 3.623 1.219 2.404 2.181 68 3.611 12 -2
2005 95 95,6 82,4 3.626 1.226 2.399 2.213 88 3.628 -2 -19
Bron: CBS
Verklaring van tekens