Zonnestroomsystemen; handel in panelen, werkgelegenheid en omzet, 1991-2012

Zonnestroomsystemen; handel in panelen, werkgelegenheid en omzet, 1991-2012

Perioden Handel in zonnepanelen Import (kW) Handel in zonnepanelen Productie (kW) Handel in zonnepanelen Afzet aan installateurs & eindgebruikers Totaal (kW) Handel in zonnepanelen Afzet aan installateurs & eindgebruikers Autonome systemen (kW) Handel in zonnepanelen Afzet aan installateurs & eindgebruikers Netgekoppelde systemen, energiebedrijven (kW) Handel in zonnepanelen Afzet aan installateurs & eindgebruikers Netgekoppelde systemen, overig (kW) Handel in zonnepanelen Export (kW) Handel in zonnepanelen Tussenhandel (kW) Werkgelegenheid Totaal (fte) Werkgelegenheid Research & Development (fte) Werkgelegenheid Productie van panelen en onderdelen (fte) Werkgelegenheid Overig (fte) Omzet (1 000 euro) Uitgaven voor Research & Development (1 000 euro)
2000 . . 3.564 194 180 3.190 . . . . . . . .
2001 . . 7.750 250 2.300 5.200 . . . . . . . .
2002 . . 5.817 302 - 5.515 . . . . . . . .
2003 . . 19.845 300 - 19.545 . . . . . . . .
2004 13.160 - 3.604 434 679 2.491 9.770 4.767 147 23 10 115 89.866 2.422
2005 23.677 x 1.663 323 - 1.340 20.942 6.500 141 17 21 103 113.018 1.884
2006 25.052 x 1.521 278 160 1.083 22.148 x 232 28 92 112 160.663 1.922
2007 x x 1.399 558 66 775 34.005 x 403 32 198 173 252.488 2.546
2008 x x 4.444 239 151 4.054 64.089 x 552 41 263 248 408.002 3.526
2009 x x 10.669 91 802 9.776 72.493 x 545 56 x x 332.401 5.890
2010 x x 20.682 291 768 19.623 117.665 x 622 59 x x 490.847 3.537
2011 x x 58.473 86 5.815 52.572 . x . . . . . .
2012 x x 220.000 600 . . . x . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnestroomsystemen. De gegevens hebben betrekking op de handels- en productiebedrijven. Onderwerpen van de tabel zijn; handel in panelen (import, productie, afzet, export en tussenhandel), werkgelegenheid, omzet en uitgaven voor Research & Development van zonnestroomsystemen en onderdelen daarvan (zonnecellen, zonnepanelen, omvormers, diensten en toepassingsproducten).
De vragenlijst voor zonnestroomsystemen is in samenwerking met AgentschapNL en de brancheorganisatie Holland Solar opgesteld.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2012.

Status
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Handel in zonnepanelen
De eenheid, waarin de cijfers worden uitgedrukt is kiloWatt (eenheid van vermogen). De som van productie en import is niet precies gelijk aan de som van de afzet aan installateurs en eindgebruikers en de export. Dit verschil wordt veroorzaakt door veranderingen in voorraden, correcties voor non-respons en onnauwkeurigheden bij het invullen van vragenlijsten door bedrijven.
Import
Een zonnepaneel is geïmporteerd als het de landsgrens is gepasseerd.
Productie
De hier bedoelde productie betreft complete panelen. De productie genoemd bij het onderwerp werkgelegenheid betreft zowel de complete panelen als de onderdelen van panelen. De som van productie en import is niet precies gelijk aan de som van de afzet aan installateurs en eindgebruikers en de export. Dit verschil wordt veroorzaakt door veranderingen in voorraden, correcties voor non-respons en onnauwkeurigheden bij het invullen van vragenlijsten door bedrijven.
Afzet aan installateurs & eindgebruikers
Afzet aan installateurs en eindgebruikers.
Aangenomen wordt dat de afzet gelijk is aan het in gebruik genomen vermogen in Nederland.
Totaal
Afzet aan installateurs en eindgebruikers, totaal.
Het elektrisch vermogen dat jaarlijks is bijgeplaatst.
Autonome systemen
Systemen die niet gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet.
Netgekoppelde systemen, energiebedrijven
Systemen die aan aan het electriciteitsnet gekoppeld zijn. In eigendom van een energiebedrijf.
Netgekoppelde systemen, overig
Systemen die aan aan het electriciteitsnet gekoppeld zijn. Niet in eigendom van een energiebedrijf.
Export
Een zonnepaneel is geëxporteerd als het de landsgrens is gepasseerd.
Tussenhandel
Handel tussen bedrijven die zonnestroomsystemen produceren en/of leveren in Nederland.
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid, uitgedrukt in volledige banen (voltijdsequivalenten) van bedrijven die actief zijn in de handel of productie van zonnestroomsystemen of onderdelen daarvan.
Totaal
Research & Development
Kenmerkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) gestreefd wordt naar oorspronkelijkheid én vernieuwing. R&D is het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen, behoort tot R&D. Verder wordt het (uit)ontwikkelen (development) van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten tot R&D gerekend.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- metingen of controles met routinematig karakter en marktonderzoeken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.
Productie van panelen en onderdelen
Dit betreft de productie van (i) zonnepanelen (compleet), (ii) onderdelen van zonnepanelen en (iii) specifieke materialen die worden gebruikt bij het installeren van zonnepanelen. De werkgelegenheid gerelateerd aan het installeren zelf valt niet hieronder. De onder het onderwerp 'Handel' genoemde productie betreft alléén de productie van complete panelen.
Overig
Dit betreft vooral handel.
Omzet
Omzet van bedrijven die actief zijn in de handel of productie van zonnestroomsystemen of onderdelen daarvan (omzet in euro's). De omzet gerelateerd aan producten die binnen Nederland verhandeld worden telt mee bij elk bedrijf dat het product verkoopt. Het gaat om de omzet gefactureerd aan klanten in de verslagperiode, inclusief productgebonden belastingen en na aftrek van kortingen, bonussen, retouremballage- en zendingen. De volgende posten tellen mee: kosten vervoer, verpakkingen, emballage en deelfacturen op onderhanden werk.
Uitgaven voor Research & Development
Het gaat om R&D uitgaven van bedrijven die actief zijn in de handel of productie van zonnestroomsystemen of onderdelen daarvan. De volgende kosten worden meegenomen: bruto loonkosten, materiële kosten en investeringen in gebouwen en apparatuur voor R&D.

Kenmerkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) gestreefd wordt naar oorspronkelijkheid én vernieuwing. R&D is het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen, behoort tot R&D. Verder wordt het (uit)ontwikkelen (development) van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten tot R&D gerekend.

NIET tot R&D wordt gerekend:
- metingen of controles met routinematig karakter en marktonderzoeken;
- scholing en training;
- werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
- het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
- het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
- industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.