Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijn, 1990-2021

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijn, 1990-2021

Bronnen Perioden NMVOS (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg) PM2.5 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 190,3 20,9 177,8 121,93 26,13 14,20
Stationaire bronnen, totaal 2021 161,3 20,2 58,3 118,77 20,48 10,84
Energiesector 2021 5,9 10,4 17,7 0,04 0,29 0,24
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1,9 0,1 2,4 0,00 0,00 0,00
192 Aardolie-industrie 2021 3,4 8,1 4,5 0,01 0,17 0,14
35 Energiebedrijven 2021 0,6 2,2 10,8 0,03 0,11 0,10
Nijverheid (geen energiesector) 2021 34,5 8,8 21,5 1,46 7,82 3,96
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 5,1 1,5 8,8 0,46 0,95 0,63
24 Basismetaalindustrie 2021 1,2 3,6 5,5 0,02 1,22 0,71
Overige industrie 2021 23,0 3,6 6,7 0,98 4,37 2,18
F Bouwnijverheid 2021 5,2 0,0 0,4 0,01 1,28 0,45
Particulier huishouden 2021 93,7 0,4 7,0 10,47 6,25 5,71
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 27,2 0,7 12,2 106,79 6,13 0,93
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 2,8 0,1 5,7 104,84 5,22 0,61
Diensten, afval en water 2021 24,5 0,6 6,5 1,96 0,90 0,31
Mobiele bronnen; totaal 2021 29,1 0,6 119,5 3,16 5,65 3,36
Vervoer 2021 25,1 0,3 87,3 3,04 4,35 2,12
Railverkeer 2021 0,1 0,0 1,7 0,00 0,05 0,05
Wegverkeer 2021 21,1 0,2 59,0 3,04 3,50 1,32
Scheepvaart 2021 3,7 0,0 24,1 0,01 0,77 0,72
Luchtvaart 2021 0,3 0,2 2,6 0,00 0,03 0,02
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 4,0 0,3 32,2 0,12 1,30 1,24
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1,0 0,0 9,3 0,05 0,35 0,33
Visserij 2021 0,3 0,3 6,2 0,00 0,21 0,20
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 2,7 0,0 16,6 0,07 0,74 0,71
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de emissies luchtverontreinigde stoffen, berekend volgens de Europese NEC-richtlijn (NEC= National Emission Ceilings). Het gaat om de uitstoot naar lucht door stationaire en mobiele bronnen in Nederland van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10; deeltjes met een doorsnede kleiner dan 10 micrometer), fijn Stof (PM2.5; deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (NMVOS). In deze tabel worden de emissies van de cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) opgenomen bij de basismetaalindustrie (en dus niet bij de energiesector) en zijn de emissies door het wegverkeer en de visserij gebaseerd op de afzet van motorbrandstoffen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijn. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
PM10

Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
PM2.5
PM2.5 (fijn stof)

Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM2.5 betreft de uitstoot door verbranding plus de uitstoot door slijtage van wegdek, banden en remmen