Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 140.400 668,40 27,00
Stationaire bronnen, totaal 2021 111.100 665,77 26,22
Energiesector 2021 44.100 20,62 0,58
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1.400 15,30 0,05
192 Aardolie-industrie 2021 10.500 0,94 0,03
35 Energiebedrijven 2021 32.200 4,37 0,49
Nijverheid (geen energiesector) 2021 32.500 15,94 3,68
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 18.400 13,92 3,46
24 Basismetaalindustrie 2021 6.300 0,31 0,03
Overige industrie 2021 7.300 1,63 0,19
F Bouwnijverheid 2021 500 0,08 0,00
Particulier huishouden 2021 17.400 15,34 0,33
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 17.100 613,87 21,62
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 7.800 507,54 18,12
Diensten, afval en water 2021 9.300 106,33 3,51
Mobiele bronnen; totaal 2021 29.300 2,63 0,78
Vervoer 2021 25.200 2,41 0,72
Railverkeer 2021 100 0,00 0,00
Wegverkeer 2021 24.400 2,30 0,70
Scheepvaart 2021 800 0,11 0,02
Luchtvaart 2021 0 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 4.100 0,22 0,05
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1.300 0,06 0,01
Visserij 2021 400 0,04 0,01
Defensie-activiteiten 2021 200 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 2.200 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021.
Gegevens in de jaren 1991-1994 en 1996-1999 zijn toegevoegd. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Perioden) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).