Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 138.269 678,70 26,02
Stationaire bronnen, totaal 2020 108.303 676,13 25,20
Energiesector 2020 44.182 22,20 0,44
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 1.527 16,74 0,06
192 Aardolie-industrie 2020 10.206 1,03 0,03
35 Energiebedrijven 2020 32.449 4,44 0,35
Nijverheid (geen energiesector) 2020 32.285 16,20 4,24
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 18.909 14,29 4,13
24 Basismetaalindustrie 2020 6.071 0,30 0,03
Overige industrie 2020 6.785 1,53 0,08
F Bouwnijverheid 2020 520 0,08 0,00
Particulier huishouden 2020 15.259 13,70 0,36
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020 16.578 624,03 20,16
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.536 518,70 19,13
Diensten, afval en water 2020 9.042 105,33 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2020 29.966 2,57 0,82
Vervoer 2020 26.029 2,39 0,77
Railverkeer 2020 61 0,00 0,00
Wegverkeer 2020 25.251 2,28 0,75
Scheepvaart 2020 692 0,11 0,02
Luchtvaart 2020 24 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 2020 3.937 0,19 0,06
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.139 0,03 0,01
Visserij 2020 496 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 2020 161 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 2.142 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).