Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 140.400 668,40 27,00
Stationaire bronnen, totaal 2021 111.100 665,77 26,22
Energiesector 2021 44.100 20,62 0,58
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1.400 15,30 0,05
192 Aardolie-industrie 2021 10.500 0,94 0,03
35 Energiebedrijven 2021 32.200 4,37 0,49
Nijverheid (geen energiesector) 2021 32.500 15,94 3,68
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 18.400 13,92 3,46
24 Basismetaalindustrie 2021 6.300 0,31 0,03
Overige industrie 2021 7.300 1,63 0,19
F Bouwnijverheid 2021 500 0,08 0,00
Particulier huishouden 2021 17.400 15,34 0,33
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 17.100 613,87 21,62
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 7.800 507,54 18,12
Diensten, afval en water 2021 9.300 106,33 3,51
Mobiele bronnen; totaal 2021 29.300 2,63 0,78
Vervoer 2021 25.200 2,41 0,72
Railverkeer 2021 100 0,00 0,00
Wegverkeer 2021 24.400 2,30 0,70
Scheepvaart 2021 800 0,11 0,02
Luchtvaart 2021 0 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 4.100 0,22 0,05
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1.300 0,06 0,01
Visserij 2021 400 0,04 0,01
Defensie-activiteiten 2021 200 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 2.200 0,10 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).