Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 april 2020:
Er is een klein verschil geconstateerd tussen de Statline-cijfers voor CO2 en de cijfers van de Emissieregistratie (RIVM). Na onderzoek bleek dat er een aantal posten verkeerd meegenomen waren op Statline. Deze posten zijn nu aangepast. Het gaat met name om de CO2 getallen bij mobiele bronnen van Wegverkeer, Landbouw en Overige sectoren.

Wijzigingen per 14 februari 2020:
Vervanging voorlopige cijfers 2018 door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden in september 2020 gepubliceerd.

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 160.610 692,25 27,97
Stationaire bronnen, totaal 2018 125.776 689,54 27,09
Energiesector 2018 56.476 22,98 0,47
Nijverheid (geen energiesector) 2018 34.984 14,56 4,66
Particulier huishouden 2018 16.609 17,32 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.416 519,26 20,58
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.834 2,71 0,88
Wegverkeer 2018 30.049 2,40 0,80
Scheepvaart 2018 988 0,13 0,03
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.045 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens