Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 158.600 692,67 29,14
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.300 689,84 28,23
Energiesector 2018 56.300 23,06 0,47
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.400 14,56 4,82
Particulier huishouden 2018 16.600 15,05 0,38
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.800 515,76 19,02
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.300 2,83 0,92
Wegverkeer 2018 28.900 2,45 0,83
Scheepvaart 2018 1.000 0,13 0,03
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.300 0,07 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021.
Gegevens in de jaren 1991-1994 en 1996-1999 zijn toegevoegd. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Perioden) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).