Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Bestuursondersteuning college van B en W (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Burgerzaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Baten secretarieleges burgerzaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Economische zaken Totaal economische zaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Onderwijs Totaal onderwijs (1 000 euro) Gemeentelijke functies euro/inwoner Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening en inkomensvoorz. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Participatiebudget (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwoner Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Totaal gemeentelijke heffingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Totaal belastingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten onroerende zaakbelasting gebr. (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten onroerende zaakbelasting eig. (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten hondenbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten toeristenbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten parkeerbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Baten precariobelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Retributies Totaal retributies (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Belastingen Totaal belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Totaal retributies (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Baten rioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Baten rioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Baten reinigingsrecht. en afvalst. heff. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner Retributies Bouwvergunningen (euro/inwoner)
Baten Amersfoort 2012 8.495 6.126 - 2.258 67 6.298 260 3.796 10 474 241 159 55 182 315 1.510 65.822 33.156 5.417 23.813 570 - 2.835 128 32.666 444 224 220 69 - - 86 26
Baten Amersfoort 2013 9.074 5.924 - 2.609 140 5.929 221 5.035 20 461 251 149 38 183 419 1.456 68.275 35.865 5.684 26.343 581 - 2.560 304 32.410 456 240 217 69 - - 86 19
Baten Amersfoort 2014* 8.558 5.386 - 2.638 137 5.915 325 6.357 13 465 256 151 31 194 346 1.437 71.353 36.940 5.882 27.197 593 100 2.560 215 34.413 473 245 228 75 - - 93 18
Baten Coevorden 2012 698 105 3 580 89 40 92 167 19 580 275 163 96 225 335 1.336 17.690 8.200 1.103 5.518 - 1.404 - - 9.490 493 229 265 - 45 41 117 32
Baten Coevorden 2013 628 140 3 477 123 40 94 398 14 595 310 163 67 225 263 1.371 17.757 8.620 1.214 5.748 - 1.488 - - 9.137 497 241 256 - 46 40 116 26
Baten Coevorden 2014* 683 186 3 490 55 582 109 398 13 612 342 163 61 226 316 1.325 17.677 8.764 1.278 5.873 - 1.448 - - 8.913 494 245 249 - 46 40 117 18
Baten Utrecht (gemeente) 2012 6.951 - 714 6.117 350 30.934 1.792 22.878 69 543 352 80 100 280 856 2.045 186.705 95.540 16.186 53.535 539 1.318 23.491 471 91.165 591 302 288 111 - - 101 52
Baten Utrecht (gemeente) 2013 6.150 - 14 6.136 350 62.942 1.743 29.117 57 528 359 79 78 304 934 1.932 198.442 107.512 18.655 60.672 593 1.436 25.612 544 90.930 616 334 282 110 - - 105 43
Baten Utrecht (gemeente) 2014* 6.324 - 39 6.285 300 62.729 1.483 29.428 36 522 387 74 49 277 713 1.901 201.638 113.126 18.655 63.234 593 1.586 28.514 544 88.512 614 345 270 110 - - 97 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente en de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in 1000 euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is
voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Bestuursondersteuning college van B en W
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders.
Ondersteunende taken en diensten aan het college van
burgemeester en wethouders bij de uitoefening van de bestuurstaken. Deze
ondersteunende diensten en taken omvatten onder andere: de betrokken
onderdelen van het ambtelijk apparaat (de ambtenaren), de
gemeentesecretaris, secretariaat en voorlichting, de opstelling van de
begroting voor de gemeentelijke producten en van de realisatie van die
producten.
Burgerzaken
De inrichting en organisatie van de burgerlijke stand, de
organisatie en onderhoud van het bevolkingsregister, de directe
dienstverlening aan de burger - zoals de afgifte van reisdocumenten
(paspoorten) en rijbewijzen, verwerking van geboorteaangiften,
huwelijkssluitingen, enzovoorts -, de organisatie van verkiezingen en
referenda, straatnaamgeving en huisnummering, enzovoorts.
Secretarieleges - die (van de burger) geheven worden als vergoeding voor
de hierboven bedoelde dienstverlening aan de burger - vallen niet onder
deze functie, maar onder de functie Baten secretarieleges burgerzaken.
Baten secretarieleges burgerzaken
De vergoeding die de burger betaalt voor de directe dienstverlening aan
hem/haar (zie de functie Burgerzaken) en de afdracht van rijksleges aan de
centrale overheid, die namens die centrale overheid van de burger worden
geheven: bijvoorbeeld op de afgifte van paspoorten en rijbewijzen.
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding,
Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele
explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding,
Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele
explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Gemeentelijke functies euro/inwoner
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is
voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en
inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het
Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk
minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen,
Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk,
Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen
gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en
inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het
Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk
minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen,
Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk,
Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen
gehandicapten.
Bijstandsverlening en inkomensvoorz.
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen.
Met ingang van 2011 zijn ook lasten en baten van de functie
Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk onder deze functie opgenomen, in
de jaren daarvoor was de functie alleen voor de bijstandsverlening
bestemd.
De gemeentelijke verantwoordelijkheid en taken in verband met
bijstandverlening, volgens de hiervoor geldende wetgeving.
Dit betreft (vanaf 2004) in hoofdzaak de uitvoering van de Wet Werk en
Bijstand (WWB), het zogenaamde inkomensdeel van het Fonds werk en inkomen.
Voorheen betrof dat de Algemene bijstandswet. Andere relevante regelgeving
voor deze functie is bijvoorbeeld het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004.
Vanaf 2011 ook de gemeentelijke taken bij de uitvoering van
inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk.
Het betreft specifieke regelgeving als: de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) en - vanaf 2005 - de Wet werk en inkomen kunstenaars
(voorheen: de Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (Wik)).
Veelal vinden de werkzaamheden in verband met deze functie plaats bij de
gemeentelijke sociale dienst.
Werkgelegenheid
Werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen, zoals de
sociale werkvoorziening, werkgelegenheidsinitiatieven en
werkgelegenheidsprojecten.
Met ingang van 2010 is de uitvoering van de Wet werk en bijstand, voor
zover die het zogenaamde werkdeel van het Fonds werk en inkomen betreft,
verantwoord op de functie Participatiebudget (zie de toelichting bij die
functie). De sociale werkvoorziening betreft de
werkgelegenheidsbevordering voor arbeidsgehandicapten.
Participatiebudget
De verantwoordelijkheden en taken ter bevordering van de participatie van
de burger in de maatschappij door middel van het aanbieden van
reïntegratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen en
volwasseneneducatie.
Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen van het
werkdeel Wet werk en bijstand, inburgering en volwasseneneducatie
gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten. De functie is nieuw
sinds 2010. Daarvoor werden de lasten en baten gescheiden verantwoord op
drie functies: Werkgelegenheid, Vreemdelingen en Volwasseneneducatie.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financiering en alg. dekkingsmid.
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Gemeentelijke heffingen in 1000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Baten onroerende zaakbelasting gebr.
Baten onroerende zaakbelasting gebruikers.
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen
(tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch
verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Baten onroerende zaakbelasting eig.
Baten onroerende zaakbelasting eigenaren.
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen
en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer'
(bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Baten hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden
geheven van de bezitter van een hond.
Baten toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen
een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Baten parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het
parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening
van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid.
Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er
verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege
het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen
onder deze belasting.
Baten precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen
vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die
voor de openbare dienst bestemd is.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Baten rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de
Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van
zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het
grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op
activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen,
zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer
(zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008
en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht
of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing.
Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a
wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het
transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De
rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan
individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het
regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien
de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van
de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie
verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd).
Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Baten rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a
wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking
van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De
rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan
individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het
regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de
gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de
rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet
onder Rioolheffing (gecombineerd).
Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld.
Baten reinigingsrecht. en afvalst. heff.
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding
voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de
Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de
heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer
valt hieronder.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges).
Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de
gemeente.