Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Perioden Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI, afgeleid (%)
2018 mei 1,7 1,4
2018 juni 1,7 1,3
2018 juli 2,1 1,7
2018 augustus 2,1 1,7
2018 september 1,9 1,5
2018 oktober 2,1 1,7
2018 november 2,0 1,6
2018 december 2,0 1,5
2018 1,7 1,4
2019 januari 2,2 1,0
2019 februari 2,6 1,4
2019 maart 2,8 1,7
2019 april 2,9 1,8
2019 mei 2,4 1,4
2019 juni 2,7 1,6
2019 juli 2,5 1,5
2019 augustus 2,8 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutaties van de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het moment dat deze voor de eerste keer zijn gepubliceerd. De cijfers geven aan hoe de prijzen van goederen en diensten voor consumenten in een jaar zijn ontwikkeld. Ook bevat de tabel de procentuele jaarmutaties volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Hierin is het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastingen geëlimineerd.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1963

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Jaarmutatie CPI is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De jaarmutatie CPI wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.
Jaarmutatie CPI, afgeleid
De reeks jaarmutatie CPI, afgeleid is de jaarmutatie CPI exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.