ICT-gebruik bedrijven, naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2003

ICT-gebruik bedrijven, naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2003

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerken Omzet >= 10% (% van bedrijven omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 63.470 93 39 29 94 22 14 20
D Industrie Totaal (10 en meer werkzame personen) 11.730 95 37 22 97 22 13 22
E Productie en distributie van en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 89 100 55 12 100 71 59 43
F Bouwnijverheid Totaal (10 en meer werkzame personen) 8.717 88 7 34 92 14 15 22
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 16.414 93 42 39 95 20 15 21
H Horeca Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.647 87 44 31 84 7 12 12
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.557 92 42 25 93 24 11 19
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 11.349 96 41 27 95 31 17 20
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.163 95 23 15 96 31 11 19
9000d Milieu, cultuur, recreatie en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 2.804 92 39 19 96 18 11 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2003.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 1 januari 2003.
Gebruik van externe netwerken
Bedrijven die gebruik maken van één of meer externe netwerken.
Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
elektronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Onder externe netwerken wordt verstaan: het openbare internet,
gesloten internetnetwerken en andere niet op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en
telebanksystemen. EDIFACT is de afkorting van Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Trade.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de waarde
van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht. Onder externe netwerken wordt verstaan: het openbare internet,
gesloten internetnetwerken en andere niet op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en
telebanksystemen. EDIFACT is de afkorting van Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Trade.
Inkoopwaarde >=10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; encryptie
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van software die bestanden voor
onbevoegden onleesbaar maakt.
De bestanden worden onleesbaar verzonden en kunnen alleen door de
geadresseerde weer leesbaar gemaakt worden. Het verzenden van
vertrouwelijke informatie is hierdoor veiliger.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; digitale handtekening
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van een digitale
handtekening (als ontvanger) om de afzender met zekerheid te kunnen
identificeren.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; overige authenticatie
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van middelen
om berichten te beveiligen tegen ongeoorloofd lezen of wijzigen.
Om toegang tot informatie te krijgen moet bijvoorbeeld een PIN-code
ingetoetst worden of een vingerafdruk dan wel irisscan afgegeven worden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.