ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2003

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2003

SBI '93 Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerken Omzet >= 10% (% van bedrijven omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 63.470 93 39 29 94 22 14 20
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.689 93 41 19 96 13 10 21
1700a Textiel, kleding en .. 447 93 35 25 97 20 12 21
21 VV papier, karton en papier- en .. 255 100 45 20 97 20 15 21
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 1.265 100 47 30 98 25 12 20
2300d Aardolie en chemische industrie 467 97 51 26 97 46 20 29
DH VV producten van rubber en kunststof 522 98 48 20 100 27 12 8
27 Basismetaalindustrie 116 98 46 13 98 25 12 20
28 VV producten van metaal (geen .. 2.218 92 27 23 97 19 12 26
29 VV machines en apparaten 1.506 98 26 14 98 21 15 24
DL VV elektrische en optische .. 838 93 29 28 98 26 16 24
DM Vervaardiging van transportmiddelen 547 94 31 9 100 20 20 22
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.859 95 23 15 92 20 13 16
E Productie en distributie van en .. 89 100 55 12 100 71 59 43
4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw 3.554 84 0 8 88 11 14 20
4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. 1.339 90 15 9 89 12 23 28
4530a Bouwinstallatie en -afwerking 3.823 92 7 46 97 17 13 22
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2.730 96 31 32 96 19 21 28
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 8.010 96 41 39 98 23 16 19
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.674 87 54 42 91 16 9 20
H Horeca 3.647 87 44 31 84 7 12 12
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 913 99 17 16 99 27 11 19
6000a Vervoer en opslag 4.279 92 42 24 93 23 10 18
64 Post en telecommunicatie 278 94 44 33 94 40 21 28
72 Computerservice- en .. 1.394 99 52 37 97 49 19 19
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 342 92 26 23 96 27 19 23
73 Speur- en ontwikkelingswerk 221 96 39 15 97 43 19 19
741 Rechtskundige dienstverlening, .. 2.549 95 32 25 97 39 26 27
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.409 97 40 21 97 30 14 16
744 Reclamebureaus en dergelijke 578 100 65 26 95 21 9 13
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 1.783 95 60 32 90 19 9 16
7430c Zakelijke diensten, geen .. 2.160 94 29 28 89 19 11 20
N Gezondheids- en welzijnszorg 4.163 95 23 15 96 31 11 19
90 Milieudienstverlening 360 95 17 18 98 19 15 21
92 Cultuur, sport en recreatie 1.719 95 46 21 97 20 10 18
93 Overige dienstverlening 726 82 0 1 92 12 11 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2003.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 1 januari 2003.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier het openbare internet, gesloten
internetnetwerken en andere niet op internettechnologie gebaseerde
netwerken zoals het ouder EDIFACT, Ainsi 12x en telebanksystemen.
Internet; naar soort verbinding
Het gebruik van het openbare internet naar het soort verbinding dat door
de bedrijven wordt gebruikt.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Onder externe netwerken wordt verstaan: het openbare internet,
gesloten internetnetwerken en andere niet op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en
telebanksystemen. EDIFACT is de afkorting van Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Trade.
Omzet >= 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de waarde
van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht. Onder externe netwerken wordt verstaan: het openbare internet,
gesloten internetnetwerken en andere niet op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en
telebanksystemen. EDIFACT is de afkorting van Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Trade.
Inkoopwaarde >=10%
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; encryptie
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van software die bestanden voor
onbevoegden onleesbaar maakt.
De bestanden worden onleesbaar verzonden en kunnen alleen door de
geadresseerde weer leesbaar gemaakt worden. Het verzenden van
vertrouwelijke informatie is hierdoor veiliger.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; digitale handtekening
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van een digitale
handtekening (als ontvanger) om de afzender met zekerheid te kunnen
identificeren.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; overige authenticatie
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van middelen
om berichten te beveiligen tegen ongeoorloofd lezen of wijzigen.
Om toegang tot informatie te krijgen moet bijvoorbeeld een PIN-code
ingetoetst worden of een vingerafdruk dan wel irisscan afgegeven worden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.