Gebieden in Nederland 2005

Gebieden in Nederland 2005

Regio's Codes en namen van gemeenten Code Codes en namen van gemeenten Naam Codes en namen van gemeenten Sortering naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweergebieden Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweergebieden Naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Nodale gebieden Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Nodale gebieden Naam
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze Aa en Hunze 71 Drenthe 11 Assen
Abcoude 0305 Abcoude Abcoude 50 Utrechtsland 44 Amsterdam
Albrandswaard 0613 Albrandswaard Albrandswaard 20 Rotterdam-Rijnmond 54 Rotterdam
Alkemade 0483 Alkemade Alkemade 16 Hollands-Midden 46 Leiden
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de publicatie Gebieden in Nederland 2005 wordt een relatie gelegd tussen
de gemeentelijke indeling (laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2005 en
diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op
bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast gebiedsindelingen
ook gerekend de indelingen van gemeenten naar grootte (inwonertal) en
stedelijkheid. De indeling naar grootte is gebaseerd op de (voorlopige)
inwoneraantallen per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
Naamgevingen zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en
een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2005.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de
naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam.
De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2005.
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze.
Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv.
Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters
en kleine letters is gevolgd.
Sortering naam
Een hulpmiddel voor het sorteren van namen van gemeenten op
alfabetische volgorde. Bij de bepaling van deze volgorde zijn
de volgende regels in acht
genomen:
- voorvoegsels en lidwoorden hebben géén invloed op de volgorde (dus
De Bilt onder B);
- verbindingsstreepjes gelden als een letter (Alphen aan den Rijn
komt voor Alphen-Chaam);
- de IJ (bijvoorbeeld IJsselstein) valt onder de I.
Het sorteerveld van gemeentenamen is vooral bedoeld om buiten StatLine
namen van gemeenten (rijks)alfabetisch te ordenen.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat lokaliseringen van gemeenten naar diverse
onderverdelingen van het Nederlands grondgebied (gebiedsindelingen),
die door het CBS worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van
regionale uitsplitsingen van uitkomsten op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen
opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Brandweergebieden
Lokalisering van gemeenten per brandweergebied.
De indeling in BRANDWEERGEBIEDEN is afkomstig van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De indeling wordt
jaarlijks geactualiseerd op basis van de begrotingen van de
brandweerregio's. In 2004 heeft een herziening van de indeling
plaatsgevonden, waardoor het aantal gebieden is teruggebracht tot 25.
Code
Codes (01 t/m 72) van de brandweergebieden.
Naam
Namen van de brandweergebieden.
Nodale gebieden
Lokalisering van gemeenten per nodaal gebied.
De indeling in 80 NODALE GEBIEDEN is in het begin van de zeventiger
jaren vastgesteld voor de planning van spreidingspatronen van scholen
voor voortgezet onderwijs.
Code
Codes (01 t/m 80) van de nodale gebieden.
Naam
Namen van de nodale gebieden.