Bestuursrecht; procedures bij de CRvB, 1998-2016

Bestuursrecht; procedures bij de CRvB, 1998-2016

Regelgeving Perioden Aan het begin van de periode aanhangig (aantal) Ingediende zaken (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandeling Totaal uitspraken (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandeling Kennelijk niet-ontvankelijk (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandeling Kennelijk ongegrond (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandeling Kennelijk gegrond (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandeling Overige uitspraken (aantal) Verzetten Ingesteld (aantal) Verzetten Ingetrokken/niet-ontvankelijk/ongegrond (aantal) Verzetten Gegrond (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Totaal uitspraken (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Ongegrond in eerste en enige aanleg (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Gegrond in eerste en enige aanleg (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Bevestiging aangevallen uitspraak (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Vernietiging aangevallen uitspraak (aantal) Uitspraken in gewone behandeling Overige uitspraken (aantal) Uitspraken in voorlopige voorziening Totaal uitspraken (aantal) Uitspraken in voorlopige voorziening Afgewezen (aantal) Uitspraken in voorlopige voorziening Geheel of deels wordt toegewezen (aantal) Uitspraken in voorlopige voorziening Overige uitspraken (aantal) Ingetrokken, verwezen zaken (aantal) Aan het eind van de periode aanhangig (aantal)
Totaal alle regelgeving 1998 13.317 8.934 469 457 3 6 3 105 121 14 5.343 742 131 2.858 1.406 206 123 81 32 10 3.378 12.922
Totaal alle regelgeving 1999 12.922 6.547 464 444 2 4 14 125 103 13 5.362 940 121 2.383 1.723 195 116 85 21 10 2.848 10.701
Totaal alle regelgeving 2000 10.701 6.797 445 349 2 4 90 143 122 13 4.210 406 62 2.260 1.321 161 63 41 16 6 1.905 10.896
Totaal alle regelgeving 2001 10.896 6.706 378 238 0 0 140 145 133 16 4.664 474 54 2.496 1.418 222 87 61 23 3 1.814 10.671
Totaal alle regelgeving 2002 10.671 6.375 411 252 2 0 157 154 130 23 5.035 647 77 2.385 1.681 245 99 65 17 17 1.382 10.143
Totaal alle regelgeving 2003 10.143 6.520 406 208 1 5 192 119 109 16 4.778 624 63 2.378 1.483 230 102 75 14 13 1.381 10.006
Totaal alle regelgeving 2004 10.006 7.417 435 209 0 1 225 123 122 9 5.180 403 66 2.996 1.503 212 80 55 12 13 1.404 10.326
Totaal alle regelgeving 2005 10.326 7.472 479 193 2 2 282 156 132 14 5.424 397 71 3.189 1.502 265 124 98 17 9 1.578 10.217
Totaal alle regelgeving 2006 10.217 7.404 372 127 0 0 245 94 111 15 5.783 339 72 3.156 1.761 455 99 75 16 8 1.564 9.786
Totaal alle regelgeving 2007 9.786 7.192 274 131 0 3 140 54 59 11 5.423 243 73 3.311 1.479 317 86 66 15 5 1.606 9.584
Totaal alle regelgeving 2008 9.584 7.438 306 133 1 4 168 65 41 10 5.467 348 89 3.000 1.776 254 76 57 12 7 1.492 9.705
Totaal alle regelgeving 2009 9.705 7.044 289 138 0 6 145 73 66 10 5.711 381 108 3.498 1.552 172 64 49 10 5 1.409 9.283
Totaal alle regelgeving 2010 9.283 7.127 327 111 3 3 210 80 54 16 5.605 279 144 3.504 1.485 193 80 68 5 7 1.482 8.942
Totaal alle regelgeving 2011 8.942 7.575 364 177 0 1 186 103 78 16 5.428 228 115 3.715 1.211 159 150 125 15 10 1.450 9.150
Totaal alle regelgeving 2012 9.150 6.911 283 88 0 2 193 90 91 10 5.259 270 409 3.266 1.145 169 110 81 16 13 1.504 8.904
Totaal alle regelgeving 2013 8.905 6.995 238 60 0 3 175 69 66 18 5.061 271 162 3.298 1.201 129 63 53 7 3 1.486 9.055
Totaal alle regelgeving 2014 9.055 7.210 252 102 0 0 150 71 55 18 4.993 216 124 3.500 1.013 140 105 82 16 7 1.569 9.362
Totaal alle regelgeving 2015 9.362 8.617 212 101 0 1 110 52 43 6 5.257 144 62 3.793 1.120 138 67 55 8 4 2.444 10.008
Totaal alle regelgeving 2016 10.009 8.153 324 143 0 1 180 63 47 10 5.576 207 63 3.557 1.569 180 84 74 2 8 1.887 10.307
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige (hoger) beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep. De gegevens zijn onderverdeeld naar soort regelgeving.

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts. De bestuursrechtspraak wordt in eerste aanleg grotendeels uitgevoerd door de rechtbanken.
De uitspraken van de rechtbanken kunnen in hoger beroep worden aangevochten bij de Centrale Raad van Beroep.
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig gemaakte procedures, het verloop daarin gedurende een jaar en de manier waarop deze procedures worden afgedaan.
Daarbij worden (hoger) beroepen en verzoeken om voorlopige voorzieningen als aparte procedures vermeld.
De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Deze tabel bevat standcijfers gemeten op 1 januari en 31 december. Ook bevat deze tabel informatie over het aantal zaken dat in een verslagjaar is ingediend en/of afgedaan (stroomcijfers). De standcijfers op 31 december van een jaar en 1 januari van het volgende jaar komen niet altijd overeen. Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden ingesteld. Berekening van het standcijfer op 31 december uit het standcijfer op 1 januari en de stroomcijfers leidt niet altijd tot het gepubliceerde standcijfer. Dit is het geval als in een jaar in dezelfde zaak meermalen een beslissing in vereenvoudigde behandeling is genomen gevolgd door een ingesteld verzet. Van een dergelijke situatie wordt er slechts 1 geteld in de stroomcijfers.

Per verslagjaar worden alle zaken geselecteerd uit de registraties van de rechtbanken waarvan een actie of beslissing in de selectieperiode valt. Daarbij wordt alle informatie van een zaak geselecteerd, ook als deze informatie reeds eerder was geleverd. De nagekomen informatie bevat mutaties over reeds gepubliceerde jaren. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers op 31 december van het jaar ervoor en 1 januari van het verslagjaar niet altijd aansluiten op elkaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 t/m 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aan het begin van de periode aanhangig
Aantal zaken dat aan het eind van de periode in behandeling is bij de
rechter.
Ingediende zaken
Aantal zaken dat in de periode aanhangig is gemaakt.
Uitspraken in vereenvoudigde behandeling
Aantal zaken waarin een uitspraak in vereenvoudigde behandeling is
gedaan.
Van een vereenvoudigde behandeling is sprake als de rechter van mening
is dat op grond van de (schriftelijk) geleverde informatie een uitspraak
kan worden gedaan zonder de partijen op een zitting te horen.
Totaal uitspraken
Totaal aantal zaken waarin een uitspraak in vereenvoudigde
behandeling is gedaan.
Kennelijk niet-ontvankelijk
Aantal zaken waarin de rechter het beroep als kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard.
De rechter besluit dit op grond van de (schriftelijk) geleverde
informatie.
Het (hoger) beroep wordt niet vatbaar geacht voor berechting.
De rechter geeft dan geen inhoudelijk oordeel over de gegrondheid
van het (hoger) beroep.
Kennelijk ongegrond
Aantal zaken waarin de rechter het beroep als kennelijk
ongegrond heeft beoordeeld.
De rechter oordeelt op grond van de (schriftelijk) geleverde informatie
dat het beroep onterecht is ingesteld.
Kennelijk gegrond
Aantal zaken waarin de rechter het beroep als kennelijk
gegrond heeft beoordeeld.
De rechter oordeelt op grond van de (schriftelijk) geleverde informatie
dat het beroep terecht is ingesteld.
Overige uitspraken
Aantal zaken waarin overige uitspraken in vereenvoudigde
behandeling zijn gedaan.
Deze rubriek omvat de uitspraken 'Kennelijk onbevoegd' en
'kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet (tijdig) voldoen griffierecht'.
Kennelijk onbevoegd: van onbevoegdverklaring van de
rechter is sprake als deze op grond van wettelijke bepalingen niet
bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld
sprake als de wet een andere rechter voorschrijft. De beslissing tot
onbevoegdverklaring neemt de rechter zelf op grond van de (schriftelijk)
geleverde informatie.
Verzetten
Aantal zaken waarin sprake is van verzet.
Verzet is een bezwaar tegen een uitspraak die gedaan is zonder dat de
procespartij aanwezig is geweest.
Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden
ingesteld bij de rechtbank.
Wordt het verzet ongegrond verklaard dan blijft de uitspraak in stand.
Wordt het verzet gegrond verklaard dan volgt alsnog een uitspraak in
gewone behandeling bij dezelfde rechter, hoewel het in principe ook
mogelijk is dat de rechter opnieuw besluit tot een uitspraak in
vereenvoudigde behandeling.
Ingesteld
Aantal zaken waarin verzet is ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudige behandeling.
Ingetrokken/niet-ontvankelijk/ongegrond
Aantal zaken waarin verzet, ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudigde behandeling, is ingetrokken, niet-ontvankelijk of
ongegrond zijn verklaard.
Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet: het verzet wordt niet vatbaar geacht voor berechting.
Ongegrondverklaring van het verzet: de rechter oordeelt dat het verzet onterecht is ingesteld.
Ingetrokken: het verzet is ingetrokken door de eiser.
Gegrond
Aantal zaken waarin verzet, ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudigde behandeling, gegrond is verklaard.
De rechter oordeelt dat het verzet terecht is ingesteld.
Uitspraken in gewone behandeling
Aantal zaken waarin uitspraken in gewone of versnelde behandeling
zijn gedaan.
Een gewone behandeling bij de bestuursrechter begint met een
vooronderzoek door de rechter, gevolgd door een mondeling onderzoek
in een openbare rechtszitting. Na afsluiting van het onderzoek doet
de rechter mondeling of schriftelijk uitspraak.
Een versnelde behandeling is een gewone behandeling echter met
verkorte termijnen en versnelde procedures. In spoedeisende gevallen
kan hiertoe met instemming van de partijen worden besloten.
Totaal uitspraken
Totaal aantal zaken waarin uitspraken in gewone of versnelde
behandeling zijn gedaan.
Ongegrond in eerste en enige aanleg
Totaal aantal zaken waarin het beroep in gewone of versnelde
behandeling ongegrond is verklaard.
De rechter oordeelt dat het beroep onterecht is ingesteld.
In eerste en enige aanleg wil zeggen dat deze rechter de eerste en de
enige rechter is die op grond van de regelgeving een uitspraak mag
doen over de zaak.
Gegrond in eerste en enige aanleg
Totaal aantal zaken waarin het beroep in gewone of versnelde behandeling
gegrond is verklaard.
De rechter oordeelt dat het beroep terecht is ingesteld.
In eerste en enige aanleg wil zeggen dat deze rechter de eerste en de
enige rechter is die op grond van de regelgeving een uitspraak mag
doen over de zaak.
Bevestiging aangevallen uitspraak
Totaal aantal zaken waarin de aangevallen uitspraak in gewone of
versnelde behandeling is bevestigd.
De rechter oordeelt dat het hoger beroep onterecht is ingesteld
(ongegrond is) en bevestigt daarmee de aangevallen uitspraak van de
rechtbank.
Vernietiging aangevallen uitspraak
Totaal aantal zaken waarin het beroep in gewone of versnelde behandeling
in hoger beroep is vernietigd.
De rechter oordeelt dat het hoger beroep terecht is ingesteld (gegrond
is) en vernietigt daarmee de aangevallen uitspraak van de rechtbank.
Overige uitspraken
Totaal aantal zaken waarin overige uitspraken in gewone en
versnelde behandeling zijn gedaan.
Deze rubriek omvat de uitspraken '(Hoger) beroep niet-ontvankelijk',
'Rechter onbevoegd' en uitspraken omtrent verzoeken om herziening.
(Hoger) beroep niet-ontvankelijk: het beroep wordt niet vatbaar geacht
voor berechting. De rechter geeft dan geen inhoudelijk oordeel over de
gegrondheid van het beroep.
Rechter onbevoegd: van onbevoegdverklaring van de rechter is
sprake als deze op grond van wettelijke bepalingen niet bevoegd is om
van de zaak kennis te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de wet
een andere rechter voorschrijft. De beslissing tot onbevoegdverklaring
neemt de rechter zelf.
Uitspraken in voorlopige voorziening
Aantal zaken waarin uitspraken in verzoeken om voorlopige
voorzieningen zijn gedaan.
Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing in spoedeisende
zaken die gezien kan worden als voorschot op de eindbeslissing of als
tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.
Bijvoorbeeld: doorbetaling van een uitkering zolang het beroep tegen
een besluit tot verlaging van de uitkering aanhangig is.
Totaal uitspraken
Totaal aantal zaken waarin uitspraken over voorlopige
voorzieningen zijn gedaan.
Afgewezen
Aantal zaken waarin een verzoek om een voorlopige voorziening is
afgewezen.
Geheel of deels wordt toegewezen
Aantal zaken waarin een verzoek om een voorlopige voorziening
geheel of gedeeltelijk is toegewezen.
Overige uitspraken
Aantal zaken met overige uitspraken over voorlopige voorzieningen.
Deze rubriek omvat de uitspraken 'Verzoek niet-ontvankelijk' en
'Voorzieningenrechter onbevoegd'.
Verzoek niet-ontvankelijk: het verzoek wordt niet vatbaar geacht
voor behandeling. De rechter geeft dan geen inhoudelijk oordeel over
de gegrondheid van het verzoek.
Voorzieningenrechter onbevoegd: van onbevoegdverklaring van de
rechter is sprake als deze op grond van wettelijke bepalingen niet
bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld
sprake als de wet een andere rechter voorschrijft. De beslissing tot
onbevoegdverklaring neemt de rechter zelf.
Ingetrokken, verwezen zaken
Aantal zaken dat ingetrokken of verwezen is.
Ingetrokken: de zaak wordt ingetrokken door eiser.
Verwezen: de zaak wordt verwezen naar een andere instantie.
Aan het eind van de periode aanhangig
Aantal zaken dat aan het eind van de periode in behandeling is bij de
rechter.