Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >= 10 werkn.,1997-2005

Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >= 10 werkn.,1997-2005

SBI1993 Perioden Arbeidskosten per gewerkt uur (euro)
Totaal SBI 10-74 1997 19,19
Totaal SBI 10-74 1998 20,32
Totaal SBI 10-74 1999 21,14
Totaal SBI 10-74 2000 22,31
Totaal SBI 10-74 2001 23,88
Totaal SBI 10-74 2002 25,19
Totaal SBI 10-74 2003 26,45
Totaal SBI 10-74 2004 27,23
Totaal SBI 10-74 2005* 27,41
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de arbeidskosten in particuliere bedrijven en instellingen.
De gegevens over arbeidskosten zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993;
- jaar.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2005.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1997 tot en met 2004 zijn definitief.
De cijfers van 2004 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers van 2005 niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 1 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gecorrigeerd per: 15 januari 2007
Reden correctie:
Als gevolg van het gereedkomen van het arbeidskostenonderzoek 2004, zijn de cijfers over de jaren 2001 t/m 2004 herzien. De gegevens van de 4-jaarlijkse arbeidskostenonderzoeken worden gebruikt om de tussenliggende jaren te berekenen. De cijfers over de jaren 1997 t/m 2004 zijn nu definitief. De cijfers vanaf 2005 zijn voorlopig.
De arbeidskosten per gewerkt uur zijn gewijzigd voor alle jaren vanaf 1997.
Dit komt omdat de onbetaalde overwerkuren bij de gewerkte uren zijn inbegrepen. Hierdoor zijn de arbeidskosten per gewerkt uur lager, vergeleken met de vorige uitkomsten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten per gewerkt uur
Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben
van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers,
de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van
werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van
de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
en onbetaalde overwerkuren.