Onderwijsinstellingen; financiën, 1998 - 2009

Bewerk tabel

De gepresenteerde cijfers betreffen gegevens uit de jaarrekeningen van de
gesubsidieerde onderwijsinstellingen in het primair, secundair (voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en het tertiair onderwijs (hoger
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). De onderwijsinstellingen
worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I). De onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht
om jaarlijks voor 1 juli de jaarrekening bij het Ministerie van OCW in te
dienen.

In de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs wordt voorgeschreven op welke wijze
de jaarrekening moet worden opgesteld. Deze richtlijn is met ingang van
verslagjaar 2008 aangepast en sluit nu volledig aan op de wettelijk
voorgeschreven Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (Burgerlijk Wetboek,
Boek 2, Titel 9). Voor Onderwijsinstellingen is een apart hoofdstuk in de
Richtlijn Jaarverslaggeving opgenomen waarin de specifieke onderwijszaken
zijn opgenomen (RJ 660). Deze StatLine-tabel is hierop aangepast.
Enkele posten (specificaties) uit de oude Richtlijn zijn in de tabel
gehandhaafd, maar komen niet meer voor in de jaarrekeningen van 2008 en
2009. In december 2011 wordt de tabel volledig herzien waarbij de oude
posten worden toegerekend naar de nieuwe situatie.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen CFI), een baten-lastendienst
van het Ministerie van OCW, verwerkt de gegevens uit de jaarrekeningen en
verstrekt deze in bestandsvorm aan het CBS.

Data over het primair onderwijs zijn pas vanaf verslagjaar 2006
beschikbaar aangezien deze instellingen sinds de invoering van de
lumpsumbekostiging in dat jaar met een jaarrekening financiële
verantwoording aan OCW afleggen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1998 tot en met 2008 zijn definitief.
De cijfers van 2009 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 februari 2011:
De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Onderwijsinstellingen; financiën, 1998 - 2009

Onderwijssectoren Perioden Staat van Baten en lastenBatenTotaal baten (mln euro) BatenRijksbijdragenTotaal rijksbijdragen (mln euro) BatenOverige overheidsbijdragen en -subsidiesTotaal overige overheidsbijdragen (mln euro) BatenCollege-, cursus-, les- en examengeldenTotaal college-, cursus-, en examengeld (mln euro) BatenBaten werk in opdracht van derdenTotaal baten werk in opdracht van derden (mln euro) BatenOverige batenTotaal overige baten (mln euro) Staat van Baten en lastenLastenTotaal lasten (mln euro) LastenPersoneelslastenTotaal personeelslasten (mln euro) PersoneelslastenLonen en salarissenTotaal Lonen en salarissen (mln euro) PersoneelslastenOverige personele lastenTotaal overige personele lasten (mln euro) LastenPersoneelslastenUitkeringen (-/-) (mln euro) LastenAfschrijvingenTotaal afschrijvingen (mln euro) LastenHuisvestingslastenTotaal huisvestingslasten (mln euro) LastenOverige lastenTotaal overige lasten (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo baten en lasten (1) (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo financiële baten en lasten (2)Totaal saldo financiële baten en lasten (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo financiële baten en lasten (2)Rentebaten (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo financiële baten en lasten (2)Waardeveranderingen fin. vaste activa (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo financiële baten en lasten (2)Overige opbrengsten fin. vaste activa (mln euro) Staat van Baten en lastenSaldo financiële baten en lasten (2)Rentelasten (mln euro) Staat van Baten en lastenBijzondere posten (3)Totaal Bijzondere posten (mln euro) Staat van Baten en lastenTotaal resultaat (1)+(2)+(3) (mln euro) BalansActivaTotaal Activa (mln euro) ActivaVaste activaTotaal vaste activa (mln euro) ActivaVaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) Vaste activaMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Vlottende activaVoorradenTotaal voorraden (mln euro) Vlottende activaVorderingenTotaal vorderingen (mln euro) Vlottende activaEffectenTotaal effecten (mln euro) Vlottende activaLiquide middelenTotaal liquide middelen (mln euro) BalansPassivaTotaal Passiva (mln euro) PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) PassivaVoorzieningenTotaal voorzieningen (mln euro) PassivaLanglopende schuldenTotaal langlopende schulden (mln euro) PassivaKortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) InvesteringenInvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenInvesteringenInvesteringen gebouwen en terreinen (mln euro) InvesteringenInvesteringenInvesteringen inventaris en apparatuur (mln euro) InvesteringenDesinvesteringen (-/-)Totaal desinvesteringen (-/-) (mln euro) InvesteringenDesinvesteringen (-/-)Desinv. gebouwen en terreinen (-/-) (mln euro) InvesteringenDesinvesteringen (-/-)Desinv. inventaris en apparatuur (-/-) (mln euro) InvesteringenSaldo investeringenTotaal saldo investeringen (mln euro) InvesteringenSaldo investeringenSaldo inv. gebouwen en terreinen (mln euro) InvesteringenSaldo investeringenSaldo inv. inventaris en apparatuur (mln euro)
Totaal gesubsidieerd onderwijs 2009* 30.591,6 24.818,0 846,1 1.078,3 1.897,3 1.951,9 30.575,2 22.945,2 21.195,4 2.126,2 -376,3 1.201,8 2.140,3 4.287,7 16,5 90,1 199,2 14,7 15,2 -138,9 20,6 127,1 22.282,0 13.937,5 27,1 12.751,4 1.159,1 40,3 2.954,3 181,4 5.168,4 22.282,0 10.220,3 2.509,8 2.814,3 6.737,7 2.272,3 1.409,4 863,0 295,8 230,6 65,1 1.976,5 1.178,8 797,9
Primair onderwijs 2009* 9.991,6 9.087,6 322,8 0,5 10,7 569,9 10.106,6 8.264,6 7.940,1 632,8 -308,3 195,3 637,3 1.009,3 -115,0 97,3 90,8 3,6 9,5 -6,7 4,1 -13,7 4.835,6 1.713,1 0,2 1.195,5 517,4 0,6 916,7 65,2 2.140,0 4.835,6 2.695,4 692,8 62,1 1.385,4 350,6 46,2 304,4 12,1 3,4 8,7 338,5 42,8 295,7
Voortgezet onderwijs 2009* 7.031,2 6.453,8 135,8 12,0 15,6 414,0 7.055,2 5.453,4 5.185,4 308,0 -40,1 236,3 505,0 860,5 -24,0 47,9 57,8 6,5 3,6 -20,0 6,0 29,9 4.029,5 2.307,5 3,5 1.927,7 376,3 18,0 402,2 71,3 1.230,6 4.029,5 1.721,0 663,1 327,0 1.318,5 469,3 277,9 191,4 92,8 74,8 18,0 376,5 203,1 173,4
Middelbaar beroepsonderwijs 2009* 4.530,2 3.667,7 332,2 53,1 217,7 259,5 4.470,2 3.242,5 2.836,8 419,1 -13,3 267,6 339,7 620,5 60,0 -35,4 17,3 0,0 1,1 -53,7 9,2 33,8 4.571,2 3.649,0 2,4 3.569,6 77,0 3,1 348,8 7,5 562,8 4.571,2 1.810,3 590,8 1.117,7 1.052,3 434,0 304,3 129,7 25,0 22,9 2,1 409,0 281,4 127,6
Hoger beroepsonderwijs 2009* 3.300,9 2.268,8 36,3 591,4 217,2 187,3 3.236,7 2.341,8 1.996,0 354,6 -8,7 190,0 215,4 489,5 64,2 -23,6 11,2 1,5 -0,1 -36,2 6,5 47,1 3.158,9 2.341,8 2,7 2.297,9 41,2 4,4 337,5 1,7 473,4 3.158,9 1.110,1 171,2 811,5 1.066,1 380,6 274,0 106,7 71,6 71,0 0,6 309,0 203,0 106,1
Wetenschappelijk onderwijs 2009* 5.737,7 3.340,1 19,0 421,3 1.436,1 521,2 5.706,5 3.642,9 3.237,1 411,7 -5,9 312,6 442,9 1.307,9 31,3 3,9 22,1 3,1 1,1 -22,3 -5,2 30,0 5.686,8 3.926,1 18,3 3.760,7 147,2 14,2 949,1 35,7 761,6 5.686,8 2.883,5 391,9 496,0 1.915,4 637,8 507,0 130,8 94,3 58,5 35,7 543,5 448,5 95,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens