Ambulancediensten; personeel en exploitatie, 1997 - 2004

Ambulancediensten; personeel en exploitatie, 1997 - 2004

Type dienst Perioden Aantal instellingen (absoluut) Arbeidsgegevens Personeel op loonlijst Werkzame personen (absoluut) Arbeidsgegevens Personeel op loonlijst Totaal FTE's (FTE) Arbeidsgegevens Uitzendkrachten Werkzame personen (absoluut) Arbeidsgegevens Uitzendkrachten Totaal FTE's (FTE) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett. budget ambulancedienst Totaal opbr. wett. budg. amb.dienst. (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett. budget ambulancedienst Wettelijk budget (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett. budget ambulancedienst Financieringsverschil boekjaar (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengst wettelijk budget CPA Totaal opbrengst wettelijk budget CPA (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengst wettelijk budget CPA Wettelijk budget (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengst wettelijk budget CPA Nog in tarieven te verrekenen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Overige vervoersopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Opbrengsten n.e.g. (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslaten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenpremies (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale Lasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeel derden (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Afschrijvingen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten overige kosten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten overige kosten Kosten ambulances (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten overige kosten Communicatiekosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten overige kosten Kosten n.e.g. (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Exploitatiesaldo (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Totaal financieel resultaat (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Saldo buitengewoon resultaat (mln euro) Exploitatie Productie Aantal ritten (x 1000) Exploitatie Productie Aantal kilometers (mln)
85172 Totaal ambulancevervoer 1997 114 . . . . 187 167,3 . . 12,6 . . 7,2 . . 186,8 105,5 94,1 4,1 7,3 9,6 6,9 10,6 54,2 . . . . 0,2 . . . . . . . .
85172 Totaal ambulancevervoer 1998 101 . . . . 199 179,1 . . 13,5 . . 6,6 . . 200,9 113,4 96,2 4,9 12,3 10,4 7,9 11,0 58,2 . . . . -1,7 . . . . . . 725 24,2
85172 Totaal ambulancevervoer 1999 98 . . . . 214 191,8 . . 14,4 . . 8,0 . . 216,5 123,3 103,6 5,8 13,9 14,1 7,7 12,1 59,3 . . . . -2,4 . . . . . . 770 24,8
85172 Totaal ambulancevervoer 2000 . . . . . . 210,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85172 Totaal ambulancevervoer 2001 76 . . . . . 236,0 . . 17,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 29,2
85172 Totaal ambulancevervoer 2002 69 . . . . . 271,4 . . 20,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 30,1
85172 Totaal ambulancevervoer 2003 67 . . . . . 267,7 . . 26,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 27,9
85172 Totaal ambulancevervoer 2004 63 . . . . . 280,5 . . 26,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 28,4
Zelfstandige diensten 1997 84 . . . . 106 94,6 . . 7,1 . . 3,8 . . 105,4 59,0 52,5 1,6 4,9 6,5 2,5 6,6 30,8 . . . . 0,1 . 2,5 . . . . . .
Zelfstandige diensten 1998 72 . . . . 113 102,1 . . 7,7 . . 3,0 . . 113,9 63,8 53,7 1,9 8,2 7,5 3,2 6,7 32,7 . . . . -1,1 . 2,5 . . . . . .
Zelfstandige diensten 1999 71 . . . . 126 114,7 . . 8,6 . . 2,7 . . 127,2 73,0 60,7 2,5 9,8 10,5 3,1 8,0 32,6 . . . . -1,2 . 3,1 . . . . . .
Zelfstandige diensten 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfstandige diensten 2001 54 2.287 2.031 129 94 169 149,8 145,8 4,1 10,2 10,4 -0,2 9,0 3,0 6,0 164,2 97,8 80,8 4,9 12,1 11,8 8,9 9,7 36,0 4,3 14,3 1,8 15,6 4,8 0,4 3,7 -3,3 0,6 1,1 -0,4 529 20,2
Zelfstandige diensten 2002 47 2.666 2.349 130 96 197 175,0 173,9 1,1 12,5 13,8 -1,2 9,3 3,1 6,2 190,6 115,5 95,2 6,0 14,3 12,3 9,7 10,9 42,2 4,7 15,9 2,1 19,3 6,3 0,3 3,9 -3,6 0,1 1,3 -1,3 530 20,3
Zelfstandige diensten 2003 53 2.987 2.683 . . 216 186,0 189,4 -3,4 15,2 16,4 -1,2 14,8 . . 210,8 142,8 113,2 9,5 20,1 9,9 8,2 12,0 37,9 . . . . 5,2 0,2 3,2 -3,0 1,4 1,1 0,3 601 20,2
Zelfstandige diensten 2004 50 3.182 2.834 . . 227 198,8 199,4 -0,6 13,5 13,9 -0,4 14,5 . . 222,4 148,1 119,9 9,2 19,0 4,7 10,0 12,0 47,6 . . . . 4,3 0,0 3,0 -2,9 0,4 0,2 0,2 618 20,7
Diensten onderdeel van GGD 1997 30 . . . . 82 72,6 . . 5,5 . . 3,4 . . 81,4 46,5 41,6 2,5 2,4 3,1 4,4 4,0 23,4 . . . . 0,1 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 1998 29 . . . . 86 77,0 . . 5,8 . . 3,6 . . 87,0 49,6 42,5 3,0 4,1 2,9 4,7 4,3 25,5 . . . . -0,6 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 1999 27 . . . . 88 77,0 . . 5,8 . . 5,3 . . 89,3 50,3 42,9 3,3 4,1 3,6 4,6 4,1 26,7 . . . . -1,2 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 2001 22 . . . . . 86,2 . . 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 9,0
Diensten onderdeel van GGD 2002 22 . . . . . 96,4 . . 8,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 9,8
Diensten onderdeel van GGD 2003 14 . . . . . 81,7 . . 11,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 7,7
Diensten onderdeel van GGD 2004 13 . . . . . 81,7 . . 12,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Ambulancediensten en Centrale posten ambulancevervoer (CPA); aantal -
len, personeelsgegevens (FTE's), bedrijfsopbrengsten en -lasten.
1997 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Instellingen die zich bezighouden met het vervoer van zieken en
ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met ambulancevoertuigen of met
taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer. Bij de zelfstandige
diensten is vanaf 2001 de instelling gedefinieerd als de rechtspersoon.
Bij GGD-diensten en interne diensten is de instelling de eenheid waarop
de toelating ambulancevervoer en/of CPA is verleend.
Arbeidsgegevens
Personeel op loonlijst
Werkzame personen
Totaal aantal medewerkers op de loonlijst.
Totaal FTE's
FTE staat voor fulltime equivalent. Voor de bepaling van het aantal
FTE's zijn de absolute aantallen werkzame personen omgerekend naar
volledige arbeidsjaren, waarbij een arbeidsjaar staat voor het aantal
overeengekomen arbeidsuren per jaar.
Uitzendkrachten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame uitzendkrachten.
Totaal FTE's
FTE staat voor fulltime equivalent. Voor de bepaling van het aantal
FTE's zijn de absolute aantallen werkzame personen omgerekend naar
volledige arbeidsjaren, waarbij een arbeidsjaar staat voor het aantal
overeengekomen arbeidsuren per jaar.
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, uitgesplitst naar
wettelijke budget ambulancedienst, wettelijk budget CPA en overige
opbrengsten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Opbr. wett. budget ambulancedienst
Opbrengst wettelijk budget ambulancedienst.
Het door het College Tarieven GezondheidsZorg (CTG), op grond van
wettelijke regels, geaccordeerde budget Gezondheidszorg (CTG) via de Wet
Tarieven Gezondheidszorg (WTG) voor ambulancevervoer.
Totaal opbr. wett. budg. amb.dienst.
Gegevens verstrekt door het College Tarieven GezondheidsZorg (CTG)
Wettelijk budget
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie: Het door het
CTG, op grond van wettelijke regels, geaccordeerde budget
Dit budget stelt een norm voor de opbrengsten die een zorginstelling via
tarieven mag genereren
Financieringsverschil boekjaar
Het verschil tussen het wettelijk budget en de opbrengsten ter dekking
van het wettelijk budget. Dit verschil kan positief of negatief zijn. In
principe leiden deze verschillen tot aanpassingen van de tarieven in de
komende jaren.
Opbrengst wettelijk budget CPA
Te besteden budget voor Centrale Post Ambulancevervoer jaarlijks
vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) via de Wet
Tarieven Gezondheidszorg (WTG) voor beheer CPA.
Totaal opbrengst wettelijk budget CPA
Wettelijk budget
Nog in tarieven te verrekenen
Overige opbrengsten
Totaal overige opbrengsten
Overige vervoersopbrengsten
Vervoersopbrengsten niet ter dekking van het wettelijk budget. Het gaat
hierbij voornamelijk om internationaal ziekenvervoer (o.a. repatriëring)
Opbrengsten n.e.g.
Loonkostensubsidies, subsidies van gemeenten, ontvangsten voor uitleen
eigen personeel, overige opbrengsten diensten voor derden.
Bedrijfslasten
De kosten uit de normale bedrijfsuitoefening, uitgesplitst naar
personeelskosten, afschrijvingen, en overige kosten
Totaal bedrijfslaten
Arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers, het
werkgeversaandeel in sociale verzekeringen, pensioenlasten en overige
sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De salariskosten exclusief: sociale lasten, pensioenpremies, ziektegelden
en ontvangen loonsubsidies en inclusief: doorbetaling bij ziekte,
werknemersaandeel premies sociale verzekeringen, 13de maand, overwerk,
beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer, spaarregelingen en
uitkering uit hoofde van ontslagregelingen.
Pensioenpremies
Werkgeversaandeel pensioenpremies inclusief inkoopsommen, jaardonaties,
pensioenvoorzieningen en prepensioen (incl VUT-premies).
Sociale Lasten
Werkgeversaandeel premies sociale verzekeringen (incl. aanvulling WAO-gat
alsmede bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing,
huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Personeel derden
Betalingen voor uitzendkrachten en overig ingeleend personeel.
Andere personeelskosten
Opleidingskosten, kosten kantine, kosten Arbo-diensten, wervingsacties,
bedrijfskleding.
Afschrijvingen
Afschrijvingen op vaste activa
Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan:
- materiele vaste activa betreffen posten als gebouwen, machines,
grond, vervoermiddelen en computers;
- immateriële vaste activa betreffen posten als software, octrooien,
licenties, onderzoek en ontwikkeling.
Als waarde van de afschrijvingen geldt het op de jaarrekening vermelde
bedrag.
overige kosten
Totaal overige kosten
Huisvestingskosten
Huur en onderhoudskosten gebouwen, terreinen en installaties,
energiekosten (geen motorbrandstoffen)
Kosten ambulances
Kosten ambulances (aanschaf, huur, onderhoud, reparatie en
verzekeringen), motorbrandstoffen, medische materialen en overige
vervoermiddelen voor ziekenvervoer.
Communicatiekosten
Kosten telefoon- en overige communicatiemiddelen (aanschaf, huur,
onderhoud, reparatie en verzekeringen).
Kosten n.e.g.
Andere kosten gewone bedrijfsvoering.
Exploitatiesaldo
Resultaat uit normale bedrijfsvoering. Saldo bedrijfsopbrengsten minus
bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Saldo van baten en lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit
activiteiten welke niet tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Saldo buitengewoon resultaat
Productie
Aantal ritten
Aantal in rekening gebrachte ritten ambulancevervoer.
Aantal kilometers
Aantal in rekening gebrachte kilometers.