Milieurecht; vergunningverlening en handhaving, 1990 - 1996

Milieurecht; vergunningverlening en handhaving, 1990 - 1996

jaar Wet milieubeheer Vergunningen Vergunningplichtigen (x 1 000) Wet milieubeheer Vergunningen Verstrekte vergunningen (x 1 000) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Toezichthouders (ab_so_luut) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Opsporingsambtenaren (ab_so_luut) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Controlebezoeken (x 1 000) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Mensjaren (ab_so_luut) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Geconstateerde delicten (x 1 000) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Totaal (ab_so_luut) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Bestuursdwang (ab_so_luut) Wet milieubeheer Vergunningen Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Dwangsom (ab_so_luut) Wet milieubeheer Processen-verbaal (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Vergunningen Vergunningplichtigen (x 1 000) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Vergunningen Verstrekte vergunningen (x 1 000) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Toezichthouders (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Opsporingsambtenaren (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Controlebezoeken (x 1 000) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Mensjaren (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Geconstateerde delicten (x 1 000) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Totaal (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Bestuursdwang (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Bestuursrechtelijke sancties Dwangsom (ab_so_luut) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Handhaving Processen-verbaal (ab_so_luut)
1990 . . . . . . . - - - . 53,7 23,0 339 167 21,9 142 3,7 100 44 3 471
1991 . . . . . . . - - - . 66,0 30,4 395 149 26,4 149 4,6 134 49 29 716
1992 . . . . . . . - - - . 85,1 31,9 422 151 33,2 155 5,3 147 63 44 799
1993 5,7 4,0 373 58 19,6 171,0 4,3 - 87 48 242 98,5 33,5 432 145 39,1 175 5,0 186 69 68 592
1994 4,3 2,9 308 58 14,9 124,5 5,2 193 100 81 231 97,8 36,7 480 159 41,8 178 5,1 224 108 76 689
1995 4,5 3,5 413 85 18,2 146,2 5,5 216 37 159 261 103,8 38,7 502 147 46,0 190 5,8 396 130 88 773
1996 4,5 4,2 429 90 19,0 155,5 6,0 176 22 141 249 99,4 40,7 462 154 49,3 212 7,8 706 361 143 795
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Handhaving milieurecht

1990- 1996
Gewijzigd op 06 januari 1998.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer (WM) is sinds 1 maart 1993 van kracht.
Tegelijk werd een groot aantal andere wetten aan de nieuwe situatie aange-
past. Sindsdien is in veel gevallen nog maar een vergunning nodig voor
een bepaalde activiteit. Ook zijn er bepalingen opgenomen waarin de
coordinatie van de WM-vergunning met andere vergunningen wordt geregeld.
De provincies zijn verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van
deze recente integrale milieuwet. In dit onderdeel van deze publicatie
wordt informatie gegeven over de vergunningverlening en de handhaving van
deze wet.
Vergunningen
Vergunningplichtigen
Verstrekte vergunningen
Handhaving
Regelgeving over vergunningen en vergunningvoorschriften wordt bestuurs-
rechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd. Voor het toezicht en de
controle op vergunningbezit en juiste toepassing van de hierin opgenomen
voorschriften zijn er toezichthouders en opsporingsambtenaren. Enkele
provincies hebben geen eigen opsporingsambtenaren en zullen voor de op-
sporing bijstand nodig hebben van de reguliere politie.
Toezichthouders
Opsporingsambtenaren
Controlebezoeken
Mensjaren
Geconstateerde delicten
Bestuursrechtelijke sancties
Bij overtreding kan bestuursrechtelijk ingegrepen worden onder meer via
het formeel aanzeggen en eventueel toepassen van bestuursdwang of het
incasseren van een dwangsom.
Totaal
Bestuursdwang
Dwangsom
Processen-verbaal
Overtreding van de milieuregelgeving leidt vaak tot klachten van derden/
belanghebbenden; vooral in West-Nederland, met veel industrie- en haven-
activiteit, komen klachten veel voor. In geval van een ernstig of voort-
durend milieudelict is een strafrechtelijke reactie vaak het uiterste
middel. Daartoe wordt door een opsporingsambtenaar over de door hem waar-
genomen (strafbare) feiten of omstandigheden een op schrift gestelde
verklaring opgemaakt: het proces-verbaal.
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) is op 1 december 1970 in
werking getreden. Deze wet beschermt het oppervlaktewater tegen vervuiling
door het daarin lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke
stoffen. In dit onderdeel van deze publicatie wordt informatie gegeven
over de vergunningverlening en de handhaving van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
Vergunningen
Lozing van afvalstoffen op het oppervlaktewater is gebonden aan een ver-
gunningstelsel op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De uitvoering hiervan is in handen van de waterkwaliteitsbeheerders.
Vergunningplichtigen
Verstrekte vergunningen
Handhaving
Regelgeving over vergunningen en vergunningvoorschriften wordt bestuurs-
rechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd. Hiervoor is in de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren een uitvoerige regeling opgenomen met ver-
wijzingen naar aanverwante regelgeving, zoals de Wet op de economische
delicten. Via toezicht, surveillance, meldingen van vergunninghouders of
klachten van belanghebbende derden worden onregelmatigheden opgespoord.
Toezichthouders en opsporingsambtenaren in dienst van de waterkwaliteits-
beheerders leggen systematisch bedrijfsbezoeken af om te controleren of
lozingen voldoen aan de voorschriften.
Toezichthouders
Opsporingsambtenaren
Controlebezoeken
Mensjaren
Geconstateerde delicten
Bestuursrechtelijke sancties
Bij overtreding (zoals lozen zonder vergunning) kan bestuursrechtelijk
ingegrepen worden onder meer via het formeel aanzeggen en eventueel toe-
passen van bestuursdwang of incasseren van een dwangsom.
Totaal
Bestuursdwang
Dwangsom
Processen-verbaal
Bij ernstige, voortdurende of herhaalde overtreding van de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren zal er strafrechtelijk worden opgetreden.
Een opsporingsambtenaar of de politie zal dan een proces-verbaal opmaken;
dit is een op schrift gestelde verklaring over de door hem waargenomen
(strafbare) feiten en omstandigheden.